تعریف شرکت و انواع آن

در این مقاله ثبت سبز تعریف شرکت و انواع آن را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

خدماتی که ثبت سبز به شما گرامیان ارائه می دهد عبارت است از:

ثبت شرکت در ایران

ثبت شرکت در اروپا

ثبت شرکت در آسیا

ثبت شرکت در آمریکا

ثبت شرکت در استرالیا 

ثبت اختراع

ثبت طراحی صنعتی

ثبت برند (علامت تجاری)

شرکت جمع آن شرکت ها می باشد به معنای انباز گشتن،انبازی.

مرحوم دهخدا شرکت را شریک شدن،انباز گشتن، مشارکت اتحادیه چند کس برای غرض یا نفعی خاص معنا کرد و در اصطلاح اجتماع حقوق چند مالک یا مالکان متعدد در شئی  یا اشیاء معین به نحو اشاعه خواه به حکم قانون باشد شرکت قانونی یا قهری مانند شرکت وراث در ترکه یا به تراضی باشد شرکت عقدی یا شرکت قراردادی خواه به صورت شرکت تجاری باشد خواه به صورت شرکت مدنی کلیه شرکت ها دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند و تصمیمات شخص حقوقی (شرکتها)به وسیله مقاماتی که به موجب قانون یا اساسنامه صلاحیت اتخاذ تصمیم دارند گرفته می شود .

شرکت ها از تاریخ ثبت در دفتر ثبت مخصوص که در سازمان ثبت و اسناد و املاک معین شده دارای شخصیت حقوقی می شوند ومیتوانند دارای کلیه حقوق و تکالیفی باشند که قانون برای افراد قائل است مگر حقوق و تکالیفی که بالطبیعه فقط انسان ممکن است دارای آن باشد .

مانند حقوق و تکالیف ابوت و نبوت و مانند آن شرکت را می توان اینگونه تعریف نمود که شرکت عبارت است از مجموعه اداره و موسسه و سازمانی که به صورت شخصیت حقوقی فعالیت خاصی را اعم از تجاری ،فرهنگی و اجتماعی انجام می دهند.

شرکتهای تجاری:

نوعی از شرکت عقدی است که به موجب قوانین تجارت ایجاد می گردد و یا تاسیس حقوقی که در آن چند شخص حقیقی یا حقوقی سرمایه خود را در میان می گذارند تا پس از انجام عملیاتی از منافع آن متمتع گردند.

شرکت مدنی:

اجتماع حقوق مالکین متعدد در شئی واحد به نحو اشاعه را گویند.قانونگذار در ماده 20 قانون تجارت انواع شرکت های تجارتی بر هفت قسم تقسیم کرده است:

1-شرکت سهامی

2-قانون تجارت انواع شرکت های تجارتی بر هفت قسم تقسیم کرده است:

  • 1-شرکت سهامی
  • 2- شرکت با مسئولیت محدود
  • 3- شرکت تضامنی
  • 4- شرکت مختلط غیر سهامی
  • 5-شرکت مختلط سهامی
  • 6-شرکت نسبی
  • 7- شرکت تعاونی تولید و مصرف

شرکت سهامی:

شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی آنهاست.

شرکت با مسئولیت محدود:

شرکتی است بین دو یا چند نفر برای امور تجارتی تشکیل شده و هر یک از شرکاء بدون اینکه سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسئول قروض و تعهدات شرکت است.

شرکت تضامنی:

شرکتی است در تحت اسم مخصوصی برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسئولیت تضامنی تشکیل میشود اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشد هر یک از شرکاء مسئول پرداخت تمام قروض شرکت است.

شرکت مختلط غیر سهامی:

شرکتی است که برای امور تجارتی در تحت اسم مخصوصی بین یک یا چند نفر شریک ضامن و یک یا چند نفر شریک بامسئولیت محدود بدون انتشار سهام تشکیل میشود.

شرکت مختلط سهامی:

شرکتی است که در تحت اسم مخصوص بین یک عده شرکای سهامی و یک یا چند نفر شریک است ضامن تشکیل میشود…

شرکت نسبی:

شرکتی است که برایامور تجارتی در تحت اسم مخصوص بین دو یا چند نفر تشکیل و مسئولیت هر یک از شرکاء به نسبت سرمایه ای است که در شرکت گذاشته.

شرکت تعاونی:

شرکتی که با هدف های هفتگانه مندرج در قانون بخش تعاونی با قید کلمه تعاونی و تابعیت ایرانی از حداقل هفت عضو تشکیل گردد.

شرکت تعاونی تولید :

شرکتی است که بین عده ای از ارباب حرف تشکیل میشود و شرکاء مشاغل خود را برای تولید و فروش اشیاء یا اجناس به کار میبرند

شرکت تعاونی مصرف:

شرکتی است که برای مقاصد ذیل تشکیل میشود:

  • 1-فروش اجناس لازمه برای مصارف زندگی اعم از این که اجناس مزبور را شرکاء ایجاد کرده و یا خریده باشند.
  • 2- تقسیم نفع و ضرر بین شرکاء به نسبت خرید هر یک از آنها

عده ای شرکت های تجارتی را به شرکت های سرمایه و شرکت های اشخاص تقسیم نموده اند در شرکت های سرمایه فقط سرمایه مورد توجه است.

شخص و سرمایه گذار آنچنان نقشی در شرکت ندارند و تنها تا میزان سرمایه ای که در شرکت سرمایه گذاری کرده اند مسئول تعهدات شرکت هستند.

در چنین شرکت هایی سرمایه حرف اصلی را میزند از خصوصیات شرکت های سرمایه قابل انتقال بودن سهام و بعد از فوت شرکاء انتقال اوراق سهام به ورثه آن است.

شرکت های اشخاص :

شرکت هایی هستند که شخصیت شرکاء مورد توجه است .

اعتبار شرکت به اعتبار شرکاء بستگی دارد و سرمایه شرکت نقش عمده ای در اعتبار شرکت نخواهد داشت.

مسئولیت شرکاء شرکت در مقابل اشخاص ثالث تضامنی و نا محدود است و اشخاص ثالث جهت استیفاء طلب خود می تواند به هر یک از شرکاء شرکت مراجعه کنند.

از خصوصیات شرکت های اشخاص سهام بدون رضایت سایر شرکاء قابل انتقال نیست و بدون رضایت سایر شرکاء بعد از فوت به وراث شریک هم قابل انتقال نمیباشد.

در برخی موارد هم خروج یک شریک باعث انحلال شرکت میشود شرکت تضامنی و نسبی و همچنین شرکت های مختلط غیر سهامی و با مسئولیت محدود جزء شرکت های اشخاص می باشند.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

گردآوری شده در ثبت سبز