ثبت شرکت تضامنی :

شرکت تضامنی شرکتی است که تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسولیت تضامنی تشکیل می شود. اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشد هریک از شرکا مسول پرداخت تمام قروض شرکت است . هر قراری که بین شرکا برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تضامنی :

برای ثبت شرکت تضامنی به مدارک ذیل نیاز می باشد که عبارتند از :1=تقاضانامه ثبت شرکت تضامنی ( فرم چاپی ) ( 2 برگ )

2-شرکت نامه رسمی ( فرم چاپی)(  2 برگ)

3-اساسنامه : ( 2 جلد )

4- فتوکپی شناسنامه تمامی شرکا

مراحل ثبت شرکت تضامنی :

با توجه به ابن که مراحل ثبت شرکت تضامنی مانند مراحل ثبت شرکت با مسولیت محدود است ، لذا لازم ندیدم مجددا همان را تکرار کنم و خوانندگان را ارجاع به ثبت شرکت با مسولیت محدود می دهم تا آن را مطالعه نموده و در ثبت شرکت تضامنی بکار بگیرند.