مراحل ثبت شرکت سهامی خاص :

هنگامی که شخصی بخواهد شرکت سهامی خاص را به ثبت برساند قبل از هر چیز باید دو برگ اظهارنامه را تکمیل و اساسنامه شرکت را تنظیم نماید ،و بعد از آن بایدجهت پرداخت هزینه تعیین نام به بانک مربوط مراجعه و با مراجعه به حسابداری ثبت شرکتها فیش بانکی ، اساسنامه و اظهارنامه را تحویل دهد . متصدی مربوط حسابداری بعد از رویت فیش ذیل برگ اظهارنامه را ممهور به مهر اداره ثبت شرکتها خواهد نمود.

متقاضیان  ثبت باید چند نام را کتبا نوشته جهت انتخاب نام شرکت به واحد تعیین نام اداره ثبت شرکتها مراجعه و تحویل مسول مربوطه دهند.مسول مربوطه نسبت به تعیین نام اقدام و بعد از اخذ موافقت از مسولین اداره ثبت شرکتها .نام انتخابی را در واحد مربوطه ثبت دفتر نماید. نام انتخابی باید نام خارجی نباشد و قبلا به ثبت نرسیده باشد و دارای معنا و مفهوم بوده و با فرهنگ انقلاب اسلامی مطابقت داشته باشد .مدارک مورد نیاز باید تحویل  قسمت پذیرش اداره ثبت شرکتها شده و رسید دریافت کند.و متصدی مربوطه جهت اعلام نتیجه،تعیین تاریخ خواهد نمود که متقاضی بایستی در تاریخ مربوطه جهت اخذ نتیجه به اداره ثبت شرکتها مراجعه کند.در صورتی که مدارک تقدیمی کامل و بدون مشکل باشد کارشناس مربوطه نسبت به تهیه پیش نویس آگهی ثبت اقدام و پس از تایید مسولین مربوطه تایپ ودر روز مراجعه تحویل متقاضی خواهد شد. متقاضی ثبت باید با مراجعه به بانک نسبت به پرداخت حق الثبتی که در ذیل اظهار نامه ذکر شده است اقدام نماید.متقاضی ثبت باید به نمایندگی روابط عمومی جهت تعیین مبلغ حق الدرج آگهی مراجعه و بعد از اخذ مبلغ حق الثبت مذکور در بند پ و مبلغ حق الدرج را یکجا به بانک مربوطه پرداخت کند و فیش های پرداختی را تحویل حسابداری دهد و متصدی حسابداری باید اقدام به مهر نمودن اظهار نامه نماید .متقاضی ثبت مدارک را باید به قسمت ثبت دفاتر اداره ثبت شرکتها تحویل و مسول مربوطه پس از ثبت در دفتر و تعیین شماره ثبت شرکت و درج آن بر روی اظهارنامه نسبت به اخذ امضا ء از متقاضی اقدام و متقاضی بعد از قید جمله ثبت با سند برابر است ذیل دفتر را امضا کند.سپس آگهی تاسیس تایپ شده به امضای ریس اداره ثبت شرکتها خواهد رسید و یک نسخه از مدارک در بایگانی اداره ثبت نگهداری و نسخه دیگر بعد از مهر شدن تحویل متقاضی گردد. متقاضی ثبت مدارک خود و پرونده متشکله را به قسمت دبیرخانه اداره برده و پس از ثبت آگهی در دفتر اندیکاتور نسبت به درج شماره ثبت دفتر و مهر نمودن آگهی تایپ شده اقدام و نسخه مربوطه به اداره ضبط در بایگانی خواهد شد.بعد از تحویل مدارک نسخه دوم آگهی به واحد روابط عمومی جهت درج در روزنامه کثیر الانتشار تحویل و نسخه اول آگهی به دفتر شرکت سهامی روزنامه رسمی ، واقع در تهران ، پارک شهر ، خیایان بهشت ، ساختمان روزنامه رسمی جهت درج در روزنامه رسمی تحویل و نسبت به پرداخت حق الدرج اقدام نماید.