ثبت شرکت با مسولیت محدود :

شرکت با مسولیت محدود  عبارت است از شرکتی که بین دو چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هریک از شرکا بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسول قروض و تعهدات شرکت خواهد بود.در اسم شرکت باید عبارت با مسولیت محدود قید شود و هم چنین اسم شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکا ء باشد . والا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شود در مقابل اشخاص ثالث مسولیت تضامنی خواهد داشت .

الف : مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسولیت محدود :

جهت ثبت شرکت با مسولیت محدود نیاز به مدارک ذیل است که عبارتند از

1-تقاضانامه ثبت شرکت با مسولیت محدود فرم چاپی ای است که اداره ثبت توزیع می کند :2 برگ پر شده

2-شرکت نامه رسمی فرم چاپی ای که اداره ثبت شرکتها توزیع می کند :2 برگ پر شده

3- اساسنامه شرکت با مسولیت محدود :2 جلد

4- صورت جلسه مجمع عمومی موسسین و هیات مدیره : 2 نسخه

5- فتوکپی شناسنامه کلیه شرکا

6- فتوگپی شناینامه مدیران در صورتی که مدیر خارج از سهامداران (شرکا ) انتخاب شود

7-اخذ و ارائه مجوز مربوط (در صورت نیاز )

ب:مراحل ثبت شرکت با مسولیت محدود :

متقاضی ثبت شرکت باید دو برگ تقاضانامه و دو برگ شرکت نامه رسمی را که از اداره ثبت شرکتها گرفته تکمیل ،و اساسنامه تهیه و تنظیم شده در دو جلد با امضا کلیه شرکا ذیل کلیه صفحات اساسنامه با مراجعه به اداره ثبت شرکتها جهت تعیین هزینه انتخاب نام و اخذ فیش که بعد از واریز مبلغ تعیین شده در بانک مربوطه فیش پرداختی به واحد حسابداری ارائه و واحد مزبور اقدام به مهر نمودن اظهارنامه خواهد کرد.متقاضی بایستی چند نام انتخاب و به واحد تعیین نام اداره ثبت شرکتها ارائه نماید .

مسول واحد تعیین نام با بررسی نام های انتخابی ارائه شده نسبت به انتخاب و تعیین نام شرکت اقدام و نام تعیین شده را در روی اظهارنامه قید خواهد نمود.موافقیت مسولین اداره ثبت شرکتها اخذ و در واحد تعیین نام نیز ثبت دفتر خواهد شد.متقاضی باید مدارک مورد نیازی که قبلا ذکر آن رفت را به قسمت پذیرش مدارک اداره ثبت شرکتها تحویل و رسید دریافت نماید.اداره ثبت شرکتها نسبت به اعلام نتیجه تعیین وقت می نماید و متقاضی باید در موعد مقرر جهت اطلاع به باجه اعلام نتیجه تعیین وقت می نماید و متقاضی باید در موعد مقرر جهت اطلاع به باجه اعلام نتیجه مراجعه کند ،هرگاه مدارک تحویلی دارای نقض باشد باید آن را تکمیل و مورد تایید کارشناس مربوطه برسد و کارشناس مسول نسبت به تهیه پیش نویس آگهی ثبت اقدام ،و پس از تایید مسولین اداره ثبت ،و تایپ آن به متقاضی تحویل و متقاضی پیش نویس تایپ شده را به نمایندگی روابط عمومی جهت تعیین مبلغ حق الدرج آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار مراجعه و فیش پرداختی مبلغ حق الدرج آگهی  را دریافت کند.سپس به بانک مربوطه برده و نسبت به پرداخت مبلغ حق الثبت مقرر در اظهارنامه و حق الدرج آگهی اقدام می نماید . در صورتی که نیاز به اخذ مجوز باشد متقاضی باید از مراجع ذیصلاح مجوز بگیرد . متقاضی باید فیش های واریزی  مربوط به اظهارنامه و حق الدرج آگهی را به واحد حسابداری ارایه و واحد مربوطه بعد از اخذ فیش های تاریخ و شماره و مبلغ پرداختی آن را در ذیل برگ اظهارنامه درج و آن را ممهور به مهر نماید .بعد از آن مدارک تکمیل شده را به واحد ثبت تاسیس و تغییرات اداره ثبت شرکتها ارسال و مسول مربوطه آن را در دفتر ثبت کرده و بعد از تعیین شماره ثبت آن را در روی اظهارنامه درج و در ذیل ثبت دفتر از شخص متقاضی با قید جمله ثبت با سند برابر است امضا ء اخذ خواهد کرد سپس آگهی تایپ شده توسط ریس اداره ثبت شرکتها امضا می شود.یک نسخه از مدارک در پرونده شرکت در بایگانی اداره نگهداری و نسخه دیگر که به مهر اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ممهور شده است تحویل متقاضی می شود .متقاضی باید مدارک مزبور را به قسمت دبیرخانه ببرد مسول مربوطه بعد از ثبت آگهی در دفتر اندیکاتور ،شماره ثبت دفتر درج و با مهر نمودن آگهی تایپ شده ، پرونده تشکیل شده را ضبط و بقیه مدارک را تحویل متقاضی دهد.مدارک  تحویلی توسط متقاضی به واحد روابط عمومی مستقر در اداره ثبت شرکتها جهت درج در روزنامه کثیر الانتشار تحویل خواهد شد .لازم به ذکر است که نسخه دوم آگهی تحویل روابط عمومی برای درج در روزنامه کثیر الانتشار خواهد شد.و نسخه اول آگهی تایپ شده جهت درج در روزنامه رسمی به دفتر روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران واقع در تهران ، ضلع جنوب پارک شهر خیابان بهشت ساختمان روزنامه رسمی تحویل و نسبت به پرداخت حق الدرج آن نیز اقدام نماید. متقاضی در صورتی که نیاز به آگهی تاسیس شرکت داشته باشد می توان آگهی مزبور کپی تهیه نموده و هنگام تحویل اصل آگهی به دفتر روزنامه رسمی ، فتوکپی برابر اصل کرده و توسط دفتر روزنامه رسمی ممهور به مهر شود.

پس از تشکیل شرکت بامسولیت محدود متقاضی باید حداکثر ظرف مدت یک هفنه از تاریخ ثبت دفاتر قانونی را تهیه و دفاتر را جهت پملپ به اداره ثبت شرکتها برده و آنها اقدام به پملپ آن نمایند.