تغییرات در شرکت سهامی خاص

در این مقاله ثبت سبز  تغییرات در شرکت سهامی خاص را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

خدماتی که ثبت سبز به شما گرامیان ارائه می دهد عبارت است از:

ثبت شرکت در ایران

ثبت شرکت در اروپا

ثبت شرکت در آسیا

ثبت شرکت در آمریکا

ثبت شرکت در استرالیا 

ثبت اختراع

ثبت طراحی صنعتی

ثبت برند (علامت تجاری)

در شرکت سهامی خاص میتوان تغییرات ذیل را با توجه به اساسنامه آن انجام داد که عبارتند از:

 • 1-تغییر نام شرکت
 • 2-تغییر موضوع شرکت
 • 3-تغییر محل شرکت
 • 4-نقل و انتقال سهام (در صورتی که طبق اساسنامه بر عهده هیات مدیره باشد )
 • 5-نقل و انتقال سهام (در صورتی که اساسنامه بر عهده مجمع عمومی فوقالعاده باشد)
 • 6-تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه
 • 7-انتخابات داخلی هیات مدیره شرکت سهامی خاص

که در ذیل،هر یک از موارد را جداگانه توضیح و شرح خواهیم داد.

1-تغییر نام شرکت سهامی خاص و مدارک مورد نیاز

برای تغییرنام شرکت سهامی خاص مدارک ذیل مورد نیاز است که عبارتند از:

 • الف-قبل از صورت جلسه تغییر نام متقاضی باید نسبت به پرداخت حق الثبت اقدام و سپس به وتحد تعیین نام جهت اخذ و ثبت نام جدید مراجعه نماید
 • ب-تشکیل جلسه مجمع عمومی فوقالعاده و تنظیم صورت جلسه به امضا هیات رئیسه رسیده باشد
 • ج- رعایت تشریفات دعوت بر اساس قانون تجارت و اساسنامه شرکت
 • د-بعد از تنظیم صورت جلسه اصل صورت جلسه و لیست سهامداران حاضر در جلسه که به امضا آنان رسیده فیش پرداخت حق الثبت جهت تغییر نام و اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت و مجوز اخذ شده تحویل ثبت شرکتها خواهد شد و بعد ازتحویل  کلیه مدارک و قبول و تایید نام تعیینی به وسیله مسول تعیین نام اداره ثبت شرکت ها تغییر نام امکان پذیر خواهد بود.

2-تغییر موضوع شرکت سهامی

برای تغییر موضوع شرکت سهامی باید مراحلی را طی و مدارکی را ارائه کرد که آن مراحل و مدارک مورد نیاز عبارتند از:

 • الف-تشکیل مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورت جلسه که به امضائ هیات رئیسه رسیده باشد
 • ب-رعایت تشریفات دعوت بر اساس قانون تجارت و اساسنامه  شرکت
 • ج-اخذ مجوز در صورت نیاز بنا به اعلام کارشناسی
 • د-بعد از تنظیم صورت جلسه اصل صورت جلسه و لیست سهامداران حاضر در جلسه که به امضا آنان رسیده و اصل روزنامه حاوی آگهی دعوت و مجوز اخذ شده تحویل اداره ثبت شرکت ها خواهد شد.

3-تغییر محل شرکت سهامی

مراحل و مدارک مورد نیاز جهت تغییر شرکت سهامی

 • الف-تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورت جلسه به امضا هیات رییسه رسیده باشد.
 • ب-رعایت تشریفات دعوت بر اساس قانون تجارت و اساسنامه شرکت قابل ذکر است هرگاه اختیار تغییر محل شرکت در اساسنامه با هیات مدیره شرکت تفویض شده باشد.

هیات مدیره با تنظیم صورت جلسه نسبت به ثبت تغییر محل شرکت اقدام میکند و هرگاه تغییر محل شرکت از یک شهرستان به شهرستان دیگر باشد باید پرونده شرکت به شهرستان مربوط با درخواست هیات مدیره با تصویب و تنظیم صورت جلسه ارسال گردد.

4- نقل و انتقال سهام،در صورتی که طبق اساسنامه بر عهده هیات مدیره باشد

مراحل و مدارک مورد نیاز جهت نقل و انتقال سهام در صورتی که طبق اساسنامه بر عهده هیات مدیره باشد عبارتند از:

 • الف-تشکیل جلسه هیات مدیره بر اساس رعایت مفاد اساسنامه در خصوص حد نصاب اکثریت اعضا
 • ب- تنظیم صورت جلسه که به امضای اعضای هیات مدیره و امضای خریداران و فروشندگان رسیده باشد
 • ج- فتوکپی شناسنامه سهامداران جدید
 • د-اخذ برگ مفاصا حساب نقل و انتقال سهام از سازمان امور مالیاتی کشور
 • ط-فهرست صاحبان سهام قبل و بعد از نقل و انتقال سهام
 • ی-بعد از تشکیل جلسه و تنظیم صورت جلسه اصل صورت جلسه همراه با مدارک فوق الذکر تحویل اداره ثبت شرکت ها خواهد شد.

ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

5-نقل و انتقال سهام،در صورتی که طبق اساسنامه بر عهده مجمع عمومی فوق العاده باشد

مراحل و مدارک مورد نیاز جهت نقل و انتقال سهام عبارتند از:

 • الف-تشکیل جلسه مجمع عمومی فوق العاده و تنظیم صورت جلسه که به امضا هیات رییسه و خریدار و فروشنده سهام رسیده باشد
 • ب- فتوکپی شناسنامه سهامدار یا سهامداران جدید
 • ج-اخذ مفاصا حساب نقل و انتقال سهام از سازمان امور مالیاتی کشور
 • د-فهرست جداگانه صاحبان سهام قبل از نقل و انتقال
 • ط-فهرست جداگانه صاحبان سهام بعد از نقل و انتقال.در تنظیم فهرست سهامداران قبل و بعد نقل و انتقال باید تاریخ جلسه و نام و نام خانوادگی سهامداران و تعداد سهام قید گردیده و به امضای همگی انها رسیده باشد
 • ه- در صورتی که جلسه مجمع عمومی فوق العاده با حضور اکثریت سهامداران تشکیل شده باشد ارائه روزنامه شرکت که اگهی دعوت در ان درج شده است باید همراه با صورت جلسه تنظیمی و سایر مدارک فوق الذکر توسط نماینده قانونی شرکت تحویل اداره ثبت شرکتها شده و بعد از ثبت صورت جلسه ذیل دفاتر ثبت امضا شود.

6-تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه

مجمع عمومی عادی سالیانه جهت گزارش هیات مدیره ترازنامه حساب سود و زیان سال مالی و انتخاب هیات مدیره جدید تشکیل میشود و جهت ثبت تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه مدارک مورد نیاز ذیل باید تهیه و مراحل ذیل رعایت شود

 • الف-تشکیل مجمع و تنظیم صورت جلسه با امضا هیات رئیسه.
 • ب- تنظیم لیست سهامداران در مجمع که به امضای سهامداران حاضر رسیده باشد.
 • ج-فتوکپی شناسنامه بازرسین در صورتی که جدیدا انتخاب شده باشند.
 • د-در صورتی که مجمع عمومی عادی یا حد نصاب اکثریت تشکیل شده باشد ارائه اصل روزنامه دعوتنامه و انجام سایر تشریفات مندرج در قانون تجارت و اساسنامه شرکت الزامی است.
 • ی-نماینده شرکت بعد از تنظیم صورت جلسه ،صورت جلسه و سایر مدارک را به اداره ثبت شرکت ها تحویل و با پرداخت و با پرداخت هزینه های قانونی ذیل دفاتر ثبت را امضا خواهد نمود.

7-انتخابات داخلی هیات مدیره شرکت سهامی خاص

برای برگزاری انتخابات داخلی هیات مدیره شرکت سهامی خاص مدارک و مراحل ذیل باید تهیه و انجام شود

 • الف-تشکیل جلسه و تنظیم صورت جلسه که به امضای کلیه تعضای هیات مدیره رسیده باشد
 • ب-اگر جلسه با حضور اکثریت تشکیل شود دعوت ئفق اساسنامه شرکت و قانون تجارت صورت گرفته و بایستی مدارک مثبته آن ضمیمه صورت جلسه شود
 • ج- مدارک به اداره ثبت شرکت ها تحویل و ثبت خواهد شد و ذیل دفاتر ثبت توسط نماینده شرکت امضا خواهد شد
 • د-اگر قرار باشد یک نفر به صورت مجتمعا ریاست هیات مدیره و مدیر عامل را تصدی نماید باید این موضوع در مجمع عمومی عادی با رعایت ماده 124 قانون تجارت به تصویب سه چهارم اراء حاضر در مجمع رسیده باشد ماده 124 قانون تجارت مقرر می دارد هیئت مدیره باید اقلا یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت برگزینند و حدود اختیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین کند در صورتی که مدیر عامل عضو هیات مدیره باشد دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت او در هیات مدیره بیشتر نخواهد بود مدیر عامل شرکت نمیتواند در عین حال رییس هیات مدیره همان شرکت باشد مگر با تصویب سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی.

تبصره:هیات مدیره در هر موقع میتواند مدیر عامل را عزل نماید.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.