ثبت شرکت

ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.خدماتی که ثبت سبز به شما گرامیان ارائه می دهد عبارت است از:

ثبت شرکت در ایران

ثبت شرکت در اروپا

ثبت شرکت در آسیا

تعریف اساسنامه شرکت و چگونگی تنظیم آن  :

اساسنامه از دو وازه اساس و نامه ترکیب یافته است که لغویون اساس را به پی ،پایه ، بنیاد ، شالوده ، بن ، بنیان ، پیکره ، اصل ، معنا کردند ، و نامه را رقعه ، مکتوب و نوشته معنا نموده اند. اصطلاح اساسنامه آنچنان از اجزاء خویش بدور نیافتاده است .تا جایی که اساسنامه را اینگونه تعریف کرده اند : قانونی که برای اداره یک انجمن یا مجلس یا سازمان اجتماعی یا سیاسی تنظیم شده باشد ، مجموعه مواد و شرایطی که برای تشکیل شرکت ، حزب ، انجمن تنظیم شود .

دکتر جعفر لنگرودی در تعریف اساسنامه گفته شده است : مقرارات یا قراردادی که برای طرز کار یک جمعیت ( در حقوق عمومی یا خصوصی )مقرر و معین می شود مانند قانون اساسی و اساسنامه شرکت های تجاری و انجمن ها .

لغت اساسنامه در زبان فارسی در مورد جمعیت های خصوصی بکار رفته است و قانون اساسی را مصداق اساسنامه قرار نداده اند.تعمیم مفهوم اساسنامه به قانون اساسی باید پس از این مورد توجه نویسندگان قرار گیرد .

با این اوصاف هریک از شرکت های تجاری و غیر تجاری دولتی و غیر دولتی دارای اساسنامه مخصوص به خود خواهند بود.ثبت شرکت خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

با این تفاوت متوجه می شویم بر تفاوت های  جزئی که هریک از اساسنامه ها با همدیگر دارند ، در اصول کلی اشتراکاتی هم دارند که می توان با شناخت اصول کلی چگونگی تنظیم و نگارش اساسنامه را دریافت .

در اساسنامه شرکت باید از قبل از هر چیزی اول :نام شرکت و نوع آن را مشخص و تعیین نموده .دوم : موضوع شرکت ، سوم :مدت شرکت ، چهارم : مرکز اصلی شرکت و شعب آن را تعیین نمود .بعدا سرمایه شرکت ، تابعیت شرکت ، سهم الشرکه ، یا سهام آن و هم چنین مدیران شرکت و مسولیت و اختیارات و حق الزحمه مدیران و صاحبان حق امضاء را مشخص و تعیین کرد.

همانطور باید در اساسنامه امور مالی و حساب های شرکت را نظیر سال مالی ، حساب ها سالانه ،اموال غیر نقدی ( منقول یا غیر منقول )را معرفی کرده باشد .ثبت شرکت خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

ثبت شرکت
ثبت شرکت

مراحل ثبت شرکت سهامی خاص :

هنگامی که شخصی بخواهد شرکت سهامی خاص را به ثبت برساند قبل از هر چیز باید دو برگ اظهارنامه را تکمیل و اساسنامه شرکت را تنظیم نماید ،و بعد از آن بایدجهت پرداخت هزینه تعیین نام به بانک مربوط مراجعه و با مراجعه به حسابداری ثبت شرکتها فیش بانکی ، اساسنامه و اظهارنامه را تحویل دهد . متصدی مربوط حسابداری بعد از رویت فیش ذیل برگ اظهارنامه را ممهور به مهر اداره ثبت شرکتها خواهد نمود.ثبت شرکت خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

متقاضیان  ثبت باید چند نام را کتبا نوشته جهت انتخاب نام شرکت به واحد تعیین نام اداره ثبت شرکتها مراجعه و تحویل مسول مربوطه دهند.مسول مربوطه نسبت به تعیین نام اقدام و بعد از اخذ موافقت از مسولین اداره ثبت شرکتها .

نام انتخابی را در واحد مربوطه ثبت دفتر نماید. نام انتخابی باید نام خارجی نباشد و قبلا به ثبت نرسیده باشد و دارای معنا و مفهوم بوده و با فرهنگ انقلاب اسلامی مطابقت داشته باشد .مدارک مورد نیاز باید تحویل  قسمت پذیرش اداره ثبت شرکتها شده و رسید دریافت کند.

و متصدی مربوطه جهت اعلام نتیجه،تعیین تاریخ خواهد نمود که متقاضی بایستی در تاریخ مربوطه جهت اخذ نتیجه به اداره ثبت شرکتها مراجعه کند.

در صورتی که مدارک تقدیمی کامل و بدون مشکل باشد کارشناس مربوطه نسبت به تهیه پیش نویس آگهی ثبت اقدام و پس از تایید مسولین مربوطه تایپ ودر روز مراجعه تحویل متقاضی خواهد شد.

متقاضی ثبت باید با مراجعه به بانک نسبت به پرداخت حق الثبتی که در ذیل اظهار نامه ذکر شده است اقدام نماید.ثبت شرکت خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

متقاضی ثبت باید به نمایندگی روابط عمومی جهت تعیین مبلغ حق الدرج آگهی مراجعه و بعد از اخذ مبلغ حق الثبت مذکور در بند پ و مبلغ حق الدرج را یکجا به بانک مربوطه پرداخت کند و فیش های پرداختی را تحویل حسابداری دهد و متصدی حسابداری باید اقدام به مهر نمودن اظهار نامه نماید .متقاضی ثبت مدارک را باید به قسمت ثبت دفاتر اداره ثبت شرکتها تحویل و مسول مربوطه پس از ثبت در دفتر و تعیین شماره ثبت شرکت و درج آن بر روی اظهارنامه نسبت به اخذ امضا ء از متقاضی اقدام و متقاضی بعد از قید جمله ثبت با سند برابر است ذیل دفتر را امضا کند.سپس آگهی تاسیس تایپ شده به امضای ریس اداره ثبت شرکتها خواهد رسید و یک نسخه از مدارک در بایگانی اداره ثبت نگهداری و نسخه دیگر بعد از مهر شدن تحویل متقاضی گردد.

متقاضی ثبت مدارک خود و پرونده متشکله را به قسمت دبیرخانه اداره برده و پس از ثبت آگهی در دفتر اندیکاتور نسبت به درج شماره ثبت دفتر و مهر نمودن آگهی تایپ شده اقدام و نسخه مربوطه به اداره ضبط در بایگانی خواهد شد.ثبت شرکت خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

بعد از تحویل مدارک نسخه دوم آگهی به واحد روابط عمومی جهت درج در روزنامه کثیر الانتشار تحویل و نسخه اول آگهی به دفتر شرکت سهامی روزنامه رسمی ، واقع در تهران ، پارک شهر ، خیایان بهشت ، ساختمان روزنامه رسمی جهت درج در روزنامه رسمی تحویل و نسبت به پرداخت حق الدرج اقدام نماید.

ثبت شرکت با مسولیت محدود :

شرکت با مسولیت محدود  عبارت است از شرکتی که بین دو چند نفر برای امور تجاری تشکیل شده و هریک از شرکا بدون این که سرمایه به سهام یا قطعات سهام تقسیم شده باشد فقط تا میزان سرمایه خود در شرکت مسول قروض و تعهدات شرکت خواهد بود.در اسم شرکت باید عبارت با مسولیت محدود قید شود و هم چنین اسم شرکت نباید متضمن نام هیچ یک از شرکا ء باشد . والا شریکی که اسم او در اسم شرکت قید شود در مقابل اشخاص ثالث مسولیت تضامنی خواهد داشت .ثبت شرکت خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

الف : مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت با مسولیت محدود :

جهت ثبت شرکت با مسولیت محدود نیاز به مدارک ذیل است که عبارتند از

1-تقاضانامه ثبت شرکت با مسولیت محدود فرم چاپی ای است که اداره ثبت توزیع می کند :2 برگ پر شده

2-شرکت نامه رسمی فرم چاپی ای که اداره ثبت شرکتها توزیع می کند :2 برگ پر شده

3- اساسنامه شرکت با مسولیت محدود :2 جلد

4- صورت جلسه مجمع عمومی موسسین و هیات مدیره : 2 نسخه

5- فتوکپی شناسنامه کلیه شرکا

6- فتوگپی شناینامه مدیران در صورتی که مدیر خارج از سهامداران (شرکا ) انتخاب شود

7-اخذ و ارائه مجوز مربوط (در صورت نیاز )

ثبت شرکت خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

ب:مراحل ثبت شرکت با مسولیت محدود :

متقاضی ثبت شرکت باید دو برگ تقاضانامه و دو برگ شرکت نامه رسمی را که از اداره ثبت شرکتها گرفته تکمیل ،و اساسنامه تهیه و تنظیم شده در دو جلد با امضا کلیه شرکا ذیل کلیه صفحات اساسنامه با مراجعه به اداره ثبت شرکتها جهت تعیین هزینه انتخاب نام و اخذ فیش که بعد از واریز مبلغ تعیین شده در بانک مربوطه فیش پرداختی به واحد حسابداری ارائه و واحد مزبور اقدام به مهر نمودن اظهارنامه خواهد کرد.

متقاضی بایستی چند نام انتخاب و به واحد تعیین نام اداره ثبت شرکتها ارائه نماید .ثبت شرکت خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

مسول واحد تعیین نام با بررسی نام های انتخابی ارائه شده نسبت به انتخاب و تعیین نام شرکت اقدام و نام تعیین شده را در روی اظهارنامه قید خواهد نمود.

موافقیت مسولین اداره ثبت شرکتها اخذ و در واحد تعیین نام نیز ثبت دفتر خواهد شد.متقاضی باید مدارک مورد نیازی که قبلا ذکر آن رفت را به قسمت پذیرش مدارک اداره ثبت شرکتها تحویل و رسید دریافت نماید.

اداره ثبت شرکتها نسبت به اعلام نتیجه تعیین وقت می نماید و متقاضی باید در موعد مقرر جهت اطلاع به باجه اعلام نتیجه تعیین وقت می نماید و متقاضی باید در موعد مقرر جهت اطلاع به باجه اعلام نتیجه مراجعه کند ،هرگاه مدارک تحویلی دارای نقض باشد باید آن را تکمیل و مورد تایید کارشناس مربوطه برسد و کارشناس مسول نسبت به تهیه پیش نویس آگهی ثبت اقدام ،و پس از تایید مسولین اداره ثبت ،و تایپ آن به متقاضی تحویل و متقاضی پیش نویس تایپ شده را به نمایندگی روابط عمومی جهت تعیین مبلغ حق الدرج آگهی در روزنامه های کثیر الانتشار مراجعه و فیش پرداختی مبلغ حق الدرج آگهی  را دریافت کند.

سپس به بانک مربوطه برده و نسبت به پرداخت مبلغ حق الثبت مقرر در اظهارنامه و حق الدرج آگهی اقدام می نماید .ثبت شرکت خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

در صورتی که نیاز به اخذ مجوز باشد متقاضی باید از مراجع ذیصلاح مجوز بگیرد . متقاضی باید فیش های واریزی  مربوط به اظهارنامه و حق الدرج آگهی را به واحد حسابداری ارایه و واحد مربوطه بعد از اخذ فیش های تاریخ و شماره و مبلغ پرداختی آن را در ذیل برگ اظهارنامه درج و آن را ممهور به مهر نماید .

بعد از آن مدارک تکمیل شده را به واحد ثبت تاسیس و تغییرات اداره ثبت شرکتها ارسال و مسول مربوطه آن را در دفتر ثبت کرده و بعد از تعیین شماره ثبت آن را در روی اظهارنامه درج و در ذیل ثبت دفتر از شخص متقاضی با قید جمله ثبت با سند برابر است امضا ء اخذ خواهد کرد سپس آگهی تایپ شده توسط ریس اداره ثبت شرکتها امضا می شود.

یک نسخه از مدارک در پرونده شرکت در بایگانی اداره نگهداری و نسخه دیگر که به مهر اداره کل ثبت شرکتها و مالکیت صنعتی ممهور شده است تحویل متقاضی می شود .

متقاضی باید مدارک مزبور را به قسمت دبیرخانه ببرد مسول مربوطه بعد از ثبت آگهی در دفتر اندیکاتور ،شماره ثبت دفتر درج و با مهر نمودن آگهی تایپ شده ، پرونده تشکیل شده را ضبط و بقیه مدارک را تحویل متقاضی دهد.

مدارک  تحویلی توسط متقاضی به واحد روابط عمومی مستقر در اداره ثبت شرکتها جهت درج در روزنامه کثیر الانتشار تحویل خواهد شد .لازم به ذکر است که نسخه دوم آگهی تحویل روابط عمومی برای درج در روزنامه کثیر الانتشار خواهد شد.

و نسخه اول آگهی تایپ شده جهت درج در روزنامه رسمی به دفتر روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران واقع در تهران ، ضلع جنوب پارک شهر خیابان بهشت ساختمان روزنامه رسمی تحویل و نسبت به پرداخت حق الدرج آن نیز اقدام نماید.

متقاضی در صورتی که نیاز به آگهی تاسیس شرکت داشته باشد می توان آگهی مزبور کپی تهیه نموده و هنگام تحویل اصل آگهی به دفتر روزنامه رسمی ، فتوکپی برابر اصل کرده و توسط دفتر روزنامه رسمی ممهور به مهر شود.ثبت شرکت خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

پس از تشکیل شرکت بامسولیت محدود متقاضی باید حداکثر ظرف مدت یک هفنه از تاریخ ثبت دفاتر قانونی را تهیه و دفاتر را جهت پملپ به اداره ثبت شرکتها برده و آنها اقدام به پملپ آن نمایند.

ثبت شرکت تضامنی :

شرکت تضامنی شرکتی است که تحت اسم مخصوص برای امور تجارتی بین دو یا چند نفر با مسولیت تضامنی تشکیل می شود.

اگر دارایی شرکت برای تادیه تمام قروض کافی نباشد هریک از شرکا مسول پرداخت تمام قروض شرکت است .ثبت شرکت خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

هر قراری که بین شرکا برخلاف این ترتیب داده شده باشد در مقابل اشخاص ثالث کان لم یکن خواهد بود.

مدارک مورد نیاز برای ثبت شرکت تضامنی :

برای ثبت شرکت تضامنی به مدارک ذیل نیاز می باشد که عبارتند از :1=تقاضانامه ثبت شرکت تضامنی ( فرم چاپی ) ( 2 برگ )

2-شرکت نامه رسمی ( فرم چاپی)(  2 برگ)

3-اساسنامه : ( 2 جلد )

4- فتوکپی شناسنامه تمامی شرکا

مراحل ثبت شرکت تضامنی :

با توجه به ابن که مراحل ثبت شرکت تضامنی مانند مراحل ثبت شرکت با مسولیت محدود است ، لذا لازم ندیدم مجددا همان را تکرار کنم و خوانندگان را ارجاع به ثبت شرکت با مسولیت محدود می دهم تا آن را مطالعه نموده و در ثبت شرکت تضامنی بکار بگیرند.

ثبت موسسات غیر تجاری :

موسسات غیر تجاری موسساتی می باشد که جهت مقاصد غیر تجاری مثل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امور اجتماعی و سیاسی تشکیل می شوند و تشکیل دهندگان و موسسین آن ممکن است قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند .ثبت شرکت خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

موسسات غیر تجارتی بر دو دسته تقسیم می شوند:

1-موسساتی که هدفش جلب منافع و تقسیم آن بین اعضا خود نباشد . اینگونه موسسات اصطلاحا موسسات غیر انتفاعی نامیده می شوند ،موسسات خیریه گروه های سیاسی و انجمنهای اسلامی و احزاب را می توان از موسسات غیر انتفاعی دانست.

2-موسساتی که هدفش جلب منافع مادی و تقسیم منافع مزبور بین اعضا خود یا غیر باشد مانند کانون های فنی ،حقوقی ،صنفی و موسساتی که هدفشان ارائه خدمات شهری از قبیل نظافت و فضای سبز می باشد.

مدارک لازم جهت ثبت موسسات غیر تجاری :

جهت ثبت موسسات غیر تجاری به مدارک ذیل نیاز است که عبارتند از :

1-تقاضانامه ثبت موسسه که بصورت فرم چاپی می باشد ( 2برگ )

2-تنظیم اساسنامه (2 جلد)

3-تنظیم صورت جلسه مجمع موسسین :حداقل در ( 2 نسخه )

4-فتوکپی شناسنامه کلیه شرکا ء

5- اخذ مجوز در خصوص موضوع موسسه ( در صورت نیاز )

ثبت شرکت خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

مراحل ثبت موسسات غیر تجاری :

متقاضی ثبت موسسه باید تقاضانامه ها را از اداره ثبت شرکتها گرفته و آن را تکمیل نموده و به امضا کلیه شرکا برساند ،و موسسین موسسه باید صورت جلسه تنظیم و آن را به امضا شرکا برساندو اساسنامه را تنظیم کنند و کلیه صفحات اساسنامه توسط شرکا موسسه امضا شود. موسسین جهت نامگذاری موسسه باید چند نام با شرایط ذیل :سابقه ثبت نداشته باشد نام خارجی نباشد ،با فرهنگ انقلاب اسلامی مطابقت داشته باشد ،انتخاب و به مسول تعیین نام اداره ثبت شرکتها تقدیم نمایند. مسول مربوطه پس از بررسی، با انتخاب یکی از اسامی پیشنهادی اقدام به صدور گواهی لازم خواهد کرد.

متقاضی باید بعد از تعیین نام به قسمت ارجاع اداره ثبت شرکتها مراجعه و  ممیز مربوطه پس از بررسی اولیه با توجه به موضوع فعالیت موسسه چنانچه نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذیصلاح باشد عنداللزوم متقاضی به مرجع مربوطه جهت اخذ مجوز مزبور معرفی می شود.

پس از وصول و ارائه مجوز لازم ، ممیز ثبت شرکتها نسبت به بررسی مدارک اقدام و چنانچه مدارک مزبور دارای نقص باشد دستور رفع نقص و بعد از تکمیل ،متقاضی را جهت پرداخت حق الثبت به حسابداری راهنمایی خواهد کرد .

ثبت شرکت خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

ثبت شرکت در ایران

ثبت شرکت در اروپا

ثبت شرکت در آسیا

ثبت شرکت در سراسر جهان