آیین نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیر دولتی-کلیات

آیین نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیر دولتی-کلیات

کلیات تأسیس و فعالیت موسسه اعتباری صرفا با رعایت این آیین نامه و در چهارچوب قانون پولی و بانکی کشور قانون عملیات بانکی بدون ربا و سایر قوانین و مقررات مربوط از جمله مصوبات شورای پول و اعتبار امکان پذیر است ماده3 مرجع صدور اجازه نامه های اولیه تاسیس و فعالیت موسسه اعتباری بانک مرکزی است. ماده4 اشتغال به عملیات بانکی بدون دریافت اجازه نامه های موضوع ماده (1) از بانک مرکزی ممنوع است مرتکب مشمول مجازات های مرتبط مقرر در قانون پولی و بانکی کشور قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی و سایر قوانین و مقررات مربوط می شود ماده5 تاسیس موسسه اعتباری صرفا در قالب شرکت سهامی یا تعاونی سهامی عام با رعایت قوانین و مقررات مربوط امکان پذیر می باشد تبصره-در خصوصو تعاونی های سهامی عام دریافت موافقتنامه اولیه وزارت تعاون مار و رفاه اجتماعی الزامی است ماده6 تاسیس اعتباری برای تامین منابع مالی موسسین و اشخاص مرتبط با موسسه اعتباری ممنوع است مصادیق اشخاص مرتبط با موسسه اعتباری توسط بانک مرکزی تعیین می شود ماده7 مراجع ثبت شرکت ها...
خواندن ادامه