نحوه فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد

نحوه فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد

نحوه فعالیت ماده13 موسسات بیمه موضوع این ایین نامه موظفند حساب اندوخته های قانونی و ذخایر فنی خود را نگهدارند و نحوه بکار افتادن آنها را به صورت مشخص منعکس نمایند. انواع اندوخته های قانونی و ذخایر فنی برای هر یک از رسته های بیمه و میزان و طرز محاسبه همچنین ترتیب به کار انداختن این اندوخته ها و ذخایر و نیز سرمایه موسسه و نحوه ارزیابی اموال منقول و غیر منقول که نماینده منابع مالی موسسات مذکور است. به موجب دستورالعمل هایی است که به تصویب شورای عالی بیمه می رسد. ماده14 موسسات بیمه موضوع این ایین نامه موظفند ده درصد از کلیه معاملات بیمه ای مستقیم خود نزد بیمه مرکزی ایران بیمه اتکایی نمایند بیمه مرکزی ایران در قبول یا رد اتکایی مزبور مجاز می باشد. تبصره- نرخ کارمزد و سایر شرایط به موجب دستورالعملی است که به تصویب شورای عالی بیمه خواهد رسید ماده 15 اموال موسسات بیمه موضوع این ایین نامه همچنین اندوخته ها و ذخایر مذکور در ماده 13 تضمین حقوق و مطالبات بیمه...
خواندن ادامه
لغو پروانه و محدود نمودن فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد

لغو پروانه و محدود نمودن فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد

لغو پروانه و محدود نمودن فعالیت ماده9 پروانه فعالیت صادر شده توسط بیمه مرکزی ایران برای تمام رشته ها یا رشته های معین در موارد زیر لغو خواهد شد: الف-در صورت تقاضای دارنده پروانه ب-در صورتی که مؤسسه تا یک سال پس از صدور پروانه عملیات خود را در منطقه شروع نکرده باشد. پ-در صورت ورشکستگی مؤسسه ت-در صورتی که به تشخیص بیمه مرکزی ایران و تأیید شورای عالی بیمه وضع مالی مؤسسه طوری باشد ک نتواند به تعهدات خود عمل نماید یا ادامه فعالیت مؤسسه به زیان بیمه شدگان و بیمه گذاران و صاحبان حقوق آنها باشد. ث-سایر موارد پیش بینی شده در این آیین نامه ماده 10 در مواردی که مؤسسات موضوع این آیین نامه بر خلاف اساسنامه خود یا مقررات این آیین نامه یا حسب اعلام سازمان بر خلاف سایر مقررات حاکم بر این مؤسسات در منطقه رفتار نمایند به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و تصویب شورای عالی بیمه از فعالیت در رشته یا رشته های معین یا بیمه های اتکایی به طور موقت یا دایم...
خواندن ادامه