آیین نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیر دولتی-سرمایه مورد نیاز

آیین نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیر دولتی-سرمایه مورد نیاز

سرمایه مورد نیاز(آیین نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیر دولتی-سرمایه مورد نیاز) در این مقاله ثبت سبز  آیین نامه نحوه تأسیس و اداره موسسات اعتباری غیر دولتی - شرایط موسسین را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و... در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید. خدماتی که ثبت سبز به شما گرامیان ارائه می دهد عبارت است از: ثبت شرکت در ایران ثبت شرکت در اروپا ثبت شرکت در آسیا ثبت شرکت در آمریکا ثبت شرکت در استرالیا  ثبت اختراع ثبت طراحی صنعتی ثبت برند (علامت تجاری) ماده13 حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس و فعالیت هر یک از انواع موسسه اعتباری به پیشنهاد بانک مرکزی توسط هیأت وزیران تعیین می شود. ماده14 سرمایه مورد نیاز برای تاسیس موسسه اعتباری باید تماما توسط موسسان تعهد شده باشد و حداقل 50% آن پرداخت و قبل از تسلیم تقاضای تاسیس...
خواندن ادامه
آیین نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیر دولتی-تعاریف

آیین نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیر دولتی-تعاریف

  تعاریف در این آیین نامه اصطلاحات زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند: آیین نامه:آیین نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیر دولتی بانک مرکزی:بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مؤسسه اعتباری:بانک مؤسسه اعتباری غیر بانکی و سایر بنگاه های واسطه پولی که به موجب قانون و یا با اجازه نامه بانک مرکزی تاسیس شده و به عملیات بانکی اشتغال دارد و بیش از پنجاه درصد سهام آن به اشخاص غیر دولتی تعلق داشته و تحت نظارت بانک مرکزی می باشد عملیات بانکی:دریافت سپرده و به کار گیری آن در قالب اعطای تسهیلات یا ایجاد اعتبار در چهار چوب قانون پولی و بانکی کشور قانون عملیات بانکی بدون ربا و مصوبات شورای پول و اعتبار از جمله مقررات ناظر بر عملیات مجاز بانکی موافقت اصولی:موافقت کتبی بانک مرکزی با تقاضای اولیه متقاضیان تأسیس مؤسسه اعتباری اجازه نامه اولیه:موافقت کتبی  بانک مرکزی با تشکیل پرونده ثبتی توسط مؤسسین در مرجع ثبت شرکت ها اجازه نامه تأسیس : موافقت کتبی بانک مرکزی با ثبت موسسه اعتباری در مرجع ثبت...
خواندن ادامه