مواد قانونی مربوط به شرکت های سهامی خاص

مواد قانونی مربوط به شرکت های سهامی خاص

مواد قانونی مربوط به شرکت های سهامی خاص در این مقاله ثبت سبز مواد قانونی مربوط به شرکت های سهامی خاص را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و... در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید. خدماتی که ثبت سبز به شما گرامیان ارائه می دهد عبارت است از: ثبت شرکت در ایران ثبت شرکت در اروپا ثبت شرکت در آسیا ثبت شرکت در آمریکا ثبت شرکت در استرالیا  ثبت اختراع ثبت طراحی صنعتی ثبت برند (علامت تجاری) مواد قانونی مربوط به شرکت های سهامی خاص ماده1 : شرکت سهامی خاص، شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام ، محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست. ماده 2: شرکت سهامی شرکت بازرگانی محصوب می شود ولی اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد. ماده 3 : در شرکت سهامی تعداد شرکا نباید کمتر از سه نفر باشد. ماده 4: شرکت...
خواندن ادامه