نحوه فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد

نحوه فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد

نحوه فعالیت ماده13 موسسات بیمه موضوع این ایین نامه موظفند حساب اندوخته های قانونی و ذخایر فنی خود را نگهدارند و نحوه بکار افتادن آنها را به صورت مشخص منعکس نمایند. انواع اندوخته های قانونی و ذخایر فنی برای هر یک از رسته های بیمه و میزان و طرز محاسبه همچنین ترتیب به کار انداختن این اندوخته ها و ذخایر و نیز سرمایه موسسه و نحوه ارزیابی اموال منقول و غیر منقول که نماینده منابع مالی موسسات مذکور است. به موجب دستورالعمل هایی است که به تصویب شورای عالی بیمه می رسد. ماده14 موسسات بیمه موضوع این ایین نامه موظفند ده درصد از کلیه معاملات بیمه ای مستقیم خود نزد بیمه مرکزی ایران بیمه اتکایی نمایند بیمه مرکزی ایران در قبول یا رد اتکایی مزبور مجاز می باشد. تبصره- نرخ کارمزد و سایر شرایط به موجب دستورالعملی است که به تصویب شورای عالی بیمه خواهد رسید ماده 15 اموال موسسات بیمه موضوع این ایین نامه همچنین اندوخته ها و ذخایر مذکور در ماده 13 تضمین حقوق و مطالبات بیمه...
خواندن ادامه