مقررات عمومی ثبت اختراع ، طراحی صنعتی و علائم تجاری

مقررات عمومی ثبت اختراع ، طراحی صنعتی و علائم تجاری

مقررات عمومی ثبت اختراع ، طراحی صنعتی و علائم تجاری در این مقاله ثبت سبز مقررات عمومی ثبت اختراع ، طراحی صنعتی و علائم تجاری را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و... در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و ثبت برند خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید. خدماتی که ثبت سبز به شما گرامیان ارائه می دهد عبارت است از: ثبت شرکت در ایران ثبت شرکت در اروپا ثبت شرکت در آسیا ثبت شرکت در آمریکا ثبت شرکت در استرالیا  ثبت اختراع ثبت طراحی صنعتی ثبت علامت تجاری  ثبت برند مقررات تغییر ثبت اختراع ، طراحی صنعتی و علائم تجاری ماده 48 - هر تغییری در مالکیت یک اختراع ثبت شده، ثبت نام یک طراحی صنعتی یا ثبت علامت یا علامت جمع آوری یا حق مالکیت حاصل از تهیه درخواست آن، به درخواست کتبی هر شخص ذینفع که به اداره املاک صنعتی ثبت می شود و، به استثنای تغییرات مالکیت یک درخواست،...
خواندن ادامه