لغو پروانه و محدود نمودن فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد

لغو پروانه و محدود نمودن فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد

لغو پروانه و محدود نمودن فعالیت ماده9 پروانه فعالیت صادر شده توسط بیمه مرکزی ایران برای تمام رشته ها یا رشته های معین در موارد زیر لغو خواهد شد: الف-در صورت تقاضای دارنده پروانه ب-در صورتی که مؤسسه تا یک سال پس از صدور پروانه عملیات خود را در منطقه شروع نکرده باشد. پ-در صورت ورشکستگی مؤسسه ت-در صورتی که به تشخیص بیمه مرکزی ایران و تأیید شورای عالی بیمه وضع مالی مؤسسه طوری باشد ک نتواند به تعهدات خود عمل نماید یا ادامه فعالیت مؤسسه به زیان بیمه شدگان و بیمه گذاران و صاحبان حقوق آنها باشد. ث-سایر موارد پیش بینی شده در این آیین نامه ماده 10 در مواردی که مؤسسات موضوع این آیین نامه بر خلاف اساسنامه خود یا مقررات این آیین نامه یا حسب اعلام سازمان بر خلاف سایر مقررات حاکم بر این مؤسسات در منطقه رفتار نمایند به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و تصویب شورای عالی بیمه از فعالیت در رشته یا رشته های معین یا بیمه های اتکایی به طور موقت یا دایم...
خواندن ادامه