تفاوت های علامت تجاری با نشان جغرافیایی و اختراع

تفاوت های علامت تجاری با نشان جغرافیایی و اختراع

تفاوت های علامت تجاری با نشان جغرافیایی و اختراع در این مقاله ثبت سبز تفاوت های علامت تجاری با نشان جغرافیایی و اختراع را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و... در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید. خدماتی که ثبت سبز به شما گرامیان ارائه می دهد عبارت است از: ثبت شرکت در ایران ثبت شرکت در اروپا ثبت شرکت در آسیا ثبت شرکت در آمریکا ثبت شرکت در استرالیا  ثبت اختراع ثبت طراحی صنعتی ثبت برند (علامت تجاری) در این مقاله به مقایسه  علامت تجاری با نشان جغرافیایی و سپس اختراع، می پردازیم و شرح تفاوت های هرکدام را به مختصر توضیح میدهیم.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و... در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت...
خواندن ادامه
علائم تجاری و حقوق مالکیت معنوی

علائم تجاری و حقوق مالکیت معنوی

علائم تجاری و حقوق مالکیت معنوی در این مقاله ثبت سبز  علائم تجاری و حقوق مالکیت معنوی را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و... در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید. خدماتی که ثبت سبز به شما گرامیان ارائه می دهد عبارت است از: ثبت شرکت در ایران ثبت شرکت در اروپا ثبت شرکت در آسیا ثبت شرکت در آمریکا ثبت شرکت در استرالیا  ثبت اختراع ثبت طراحی صنعتی ثبت برند (علامت تجاری) حقوق مالکیت معنوی در معنای وسیع کلمه عبارتست از حقوق ناشی از آفرینش ها و خلاقیت های فکری در زمینه های علمی،صنعتی،ادبی و هنری. به طور سنتی حقوق مالکیت معنوی به دو شاخه اصلی حقوق مالکیت صنعتی و حق مولف یا حق کپی برداری تقسیم می شود. غرض از مالکیت صنعتی همانطور که در کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی آمده است مفهوم عام...
خواندن ادامه
تعارض علامت مشهور با شناسه های کسب و کار

تعارض علامت مشهور با شناسه های کسب و کار

تعارض علامت مشهور با شناسه های کسب و کار در این مقاله ثبت سبز  تعارض علامت مشهور با شناسه های کسب و کار را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و... در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید. خدماتی که ثبت سبز به شما گرامیان ارائه می دهد عبارت است از: ثبت شرکت در ایران ثبت شرکت در اروپا ثبت شرکت در آسیا ثبت شرکت در آمریکا ثبت شرکت در استرالیا  ثبت اختراع ثبت طراحی صنعتی ثبت برند (علامت تجاری) ماده 5 توصیه اختصاص به تعارض علامت مشهور با شناسه های کسب و کار دارد. به موجب شق الف بند 1 ماده 5 در صورتی یک شناسه کسب و کار یا بخش مهمی از آن با علامت مشهور در تعارض خواهد بود که کپی تقلید ترجمه یا آوانویسی علامت مشهور باشد و حداقل یکی از شرایط زیر...
خواندن ادامه