قانون تاسیس شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی

قانون تاسیس شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی

قانون تاسیس شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی ماده1 به منظور تسریع در رشد و توسعه شهرستانها هدایت منابع مردمی به بخش های تولیدی  بستر سازی برای ورود بخش های تعاونی و خصوصی به فعالیت های اقتصادی و انجام طرحهایی که به دلیل افزونه زا (رانت زا) بودن آن امکان واگذاری به بخش خصوصی وجود ندارد شرکت هایی با عنوان شرکت های تعاونی توسعه و عمران شهرستانی که تابع این قانون قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران و قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجرای سیاست های کلی اصل (44) قانون اساسی می باشند بر اساس اسن قانون تشکیل می گردد ماده2 اعضاء این تعاونی ها کلیه افراد حقیقی متولد یا ساکن یا شاغل در آن شهرستان می باشند تبصره1-حداقل تعداد اعضا جهت ثبت تعاونی باید به میزان نیم درصد (5/0 %)جمعیت آن شهرستان بر اساس آخرین آمار سرشماری عمومی نفوس و مسکن به تاییدیه اداره تعون شهرستان باشد تبصره 2 – عضویت در...
خواندن ادامه