صورت جلسه تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت با مسئولیت محدود

صورت جلسه تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت با مسئولیت محدود

صورت جلسه تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت با مسئولیت محدود مجمع عمومی فوق العاده شرکت...........................سهامی خاص ثبت شده به شماره.............در تاریخ..........روز...............ساعت............. با حضور اکثریت / کلیه سهامداران در محل شرکت تشکیل و به شرح  ذیل اتخاذ گردید.: الف- در اجرای ماده 101 قانون تجارت: 1-آقای/خانم...............به سمت رئیس 2-آقای/خانم.................به سمت ناظر 3-آقای/خانم................به سمت ناظر 4-آقای/خانم.................به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.........     نمونه فایلصورت جلسه تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت با مسئولیت محدود   ____________________ موسسه ثبت سبز علاوه براینکه شرکت شما را به ثبت میرساند طراحی سایت شرکت و پلن تجاری شما را انجام می دهد. ارتباط با ما : 021-26116691...
خواندن ادامه
مواد قانونی مربوط به شرکت های سهامی خاص

مواد قانونی مربوط به شرکت های سهامی خاص

مواد قانونی مربوط به شرکت های سهامی خاص در این مقاله ثبت سبز مواد قانونی مربوط به شرکت های سهامی خاص را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و... در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید. خدماتی که ثبت سبز به شما گرامیان ارائه می دهد عبارت است از: ثبت شرکت در ایران ثبت شرکت در اروپا ثبت شرکت در آسیا ثبت شرکت در آمریکا ثبت شرکت در استرالیا  ثبت اختراع ثبت طراحی صنعتی ثبت برند (علامت تجاری) مواد قانونی مربوط به شرکت های سهامی خاص ماده1 : شرکت سهامی خاص، شرکتی است که سرمایه آن به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام ، محدود به مبلغ اسمی سهام آنهاست. ماده 2: شرکت سهامی شرکت بازرگانی محصوب می شود ولی اینکه موضوع عملیات آن امور بازرگانی نباشد. ماده 3 : در شرکت سهامی تعداد شرکا نباید کمتر از سه نفر باشد. ماده 4: شرکت...
خواندن ادامه
تغییرات در شرکت سهامی خاص

تغییرات در شرکت سهامی خاص

تغییرات در شرکت سهامی خاص در این مقاله ثبت سبز  تغییرات در شرکت سهامی خاص را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و... در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید. خدماتی که ثبت سبز به شما گرامیان ارائه می دهد عبارت است از: ثبت شرکت در ایران ثبت شرکت در اروپا ثبت شرکت در آسیا ثبت شرکت در آمریکا ثبت شرکت در استرالیا  ثبت اختراع ثبت طراحی صنعتی ثبت برند (علامت تجاری) در شرکت سهامی خاص میتوان تغییرات ذیل را با توجه به اساسنامه آن انجام داد که عبارتند از: 1-تغییر نام شرکت 2-تغییر موضوع شرکت 3-تغییر محل شرکت 4-نقل و انتقال سهام (در صورتی که طبق اساسنامه بر عهده هیات مدیره باشد ) 5-نقل و انتقال سهام (در صورتی که اساسنامه بر عهده مجمع عمومی فوقالعاده باشد) 6-تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه 7-انتخابات داخلی هیات...
خواندن ادامه
تغییرات در سرمایه شرکت سهامی خاص

تغییرات در سرمایه شرکت سهامی خاص

تغییرات در سرمایه شرکت سهامی خاص در این مقاله ثبت سبز انحلال شرکت تضامنی را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و... در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید. خدماتی که ثبت سبز به شما گرامیان ارائه می دهد عبارت است از: ثبت شرکت در ایران ثبت شرکت در اروپا ثبت شرکت در آسیا ثبت شرکت در آمریکا ثبت شرکت در استرالیا  ثبت اختراع ثبت طراحی صنعتی ثبت برند (علامت تجاری) تغییرات در سرمایه شرکت سهامی خاص به سه صورت انجام میشود که عبارتند از: افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص کاهش اجباری سرمایه شرکت سهامی خاص کاهش اختیاری سرمایه شرکت سهامی خاص که بطور جداگانه هر یک از موارد را شرح و توضیح خواهیم داد. افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص وفق ماده 157 قانون تجارت سرمایه شرکت را می توان صدور سهام جدید و یا از طریق بالا...
خواندن ادامه