سایر مقررات فعالیت موسسات بیمه مناطق ازاد

سایر مقررات فعالیت موسسات بیمه مناطق ازاد

سایر مقررات فعالیت موسسات بیمه مناطق ازاد در این مقاله ثبت سبز  سایر مقررات فعالیت موسسات بیمه مناطق ازاد را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و... در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید. خدماتی که ثبت سبز به شما گرامیان ارائه می دهد عبارت است از: ثبت شرکت در ایران ثبت شرکت در اروپا ثبت شرکت در آسیا ثبت شرکت در آمریکا ثبت شرکت در استرالیا  ثبت اختراع ثبت طراحی صنعتی ثبت برند (علامت تجاری) ماده27 موسسات بیمه و نمایندگان و کارگزاران رسمی بیمه مسوول جبران خساراتی می باشد که در اجرای وظایفشان به سبب تقصیر و یا مساحمه آنها یا کارکنانشان به دیگران وارد آید هر موسسه بیمه در ر سته یا رشته های معینی که پروانه بیمه ندارد راسا یا به وسیله نمایندگان خود قبول بیمه نماید مکلف به جبران خسارت زیان دیده خواهد بود. ماده28 از عملیان...
خواندن ادامه