مجوز ثبت و پروانه فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری

مجوز ثبت و پروانه فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری

مجوز ثبت و پروانه فعالیت ماده5-ثبت مؤسسات موضوع این آیین نامه در منطقه موکول به ارایه مجوز ثبت که توسط بیمه مرکزی ایران صادر می شود و ثبت هر گونه تغییرات بعدی در اساسنامه میزان سرمایه و سهام مؤسساتی که به ثبت رسیده باشند موکول به ارایه موافقت بیمه مرکزی ایران است. ماده6-برای تحصیل مجوز ثبت مدارک و اطلاعات زیر باید به بیمه مرکزی ایران تسلیم شود الف:اساسنامه مؤسسه ب:میزان سرمایه مؤسسه ،رسید یا گواهینامه تعهد پرداخت آن پ:سهام نقدی و غیر نقدی و نحوه پرداخت آنها ت:صورت اسامی سهامداران بازرسان و مدیرانو تابعیت و تعداد سهام هر یک از آنها ث:اسناد و مدارک و اطلاعات دیگری کخ معرف صلاحیت مالی و فنی مؤسسه و حسن شهرت مدیران آن باشد تبصره:مجوز ثبت صادر شده برای مدت 6 ماه اعتبار دارددر صورت عدم ثبت مؤسسه ظرف مهلت مذکور باید مجددا مجوز ثبت تحصیل شود ماده7-بیمه مرکزی ایران موظف است حداکثر ظرف 30 روزاز تاریخ تسلیم آخرین مدارک و اطلاعات خواسته شده با رعایت ماده 28 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری...
خواندن ادامه
تغییرات در سرمایه شرکت سهامی خاص

تغییرات در سرمایه شرکت سهامی خاص

تغییرات در سرمایه شرکت سهامی خاص در این مقاله ثبت سبز انحلال شرکت تضامنی را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و... در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید. خدماتی که ثبت سبز به شما گرامیان ارائه می دهد عبارت است از: ثبت شرکت در ایران ثبت شرکت در اروپا ثبت شرکت در آسیا ثبت شرکت در آمریکا ثبت شرکت در استرالیا  ثبت اختراع ثبت طراحی صنعتی ثبت برند (علامت تجاری) تغییرات در سرمایه شرکت سهامی خاص به سه صورت انجام میشود که عبارتند از: افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص کاهش اجباری سرمایه شرکت سهامی خاص کاهش اختیاری سرمایه شرکت سهامی خاص که بطور جداگانه هر یک از موارد را شرح و توضیح خواهیم داد. افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص وفق ماده 157 قانون تجارت سرمایه شرکت را می توان صدور سهام جدید و یا از طریق بالا...
خواندن ادامه
تبدیل شرکتها

تبدیل شرکتها

تبدیل شرکتها در این مقاله ثبت سبز تبدیل شرکتها را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و... در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید. خدماتی که ثبت سبز به شما گرامیان ارائه می دهد عبارت است از: ثبت شرکت در ایران ثبت شرکت در اروپا ثبت شرکت در آسیا ثبت شرکت در آمریکا ثبت شرکت در استرالیا  ثبت اختراع ثبت طراحی صنعتی ثبت برند (علامت تجاری) در این مطلب شراط و مراحل و مدارک مورد نیاز تبدیل شرکت به شرکت دیگر را شرح میدهیم. بر این اساس بدوا تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت با مسئولیت محدود را ذکر میکنیم و بعد هم شرکت با مسئولیت محدود به شرکتها سهامی و غیره را توضیح میدهیم : تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت با مسئولیت محدود : برای تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت با مسئولیت محدود نیاز به تشکیل مجمع...
خواندن ادامه