ثبت موسسات غیر تجاری

ثبت موسسات غیر تجاری

ثبت موسسات غیر تجاری در این مقاله ثبت سبز ثبت موسسات غیر تجاری را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و... در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید. خدماتی که ثبت سبز به شما گرامیان ارائه می دهد عبارت است از: ثبت شرکت در ایران ثبت شرکت در اروپا ثبت شرکت در آسیا ثبت شرکت در آمریکا ثبت شرکت در استرالیا  ثبت اختراع ثبت طراحی صنعتی ثبت برند (علامت تجاری) موسسات غیر تجاری موسساتی میباشد که جهت مقاصد غیر تجاری مثل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امور اجتماعی و سیاسی تشکیل میشوند و تشکیل دهندگان و موسسشن آن ممکن است قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند . موسساتی غیر تجاری بر دو دسته تقسیم می شوند : موسساتی که هدفش جلب منافع و تقسیم آن بین اعضا خود نباشد اینگونه موسسات اصطلاحا موسسات غیر...
خواندن ادامه