تشریفات قانونی ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی

تشریفات قانونی ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی

تشریفات قانونی ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی در این مقاله ثبت سبز تشریفات قانونی ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و... در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید. هر شرکت یا موسسه ای که در منطقه ثبت شود و مرکز اصلی آن در همان منطقه ثبت شود و مرکز اصلی آن نیز در همان منطقه باشد شرکت ایرانی و ثبت شده و در منطقه محسوب می شود. تبصره1- از تاریخ اجرای این تصویب نامه هر شرکت یا موسسه خارجی برای انکه بتوتند به وسیله شعبه یا نمایندگی در منطقه به فعالیت های اقتصادی مبادرت نماید باید در کشور متبوع خود مطابق قوانین و مقررات جاری آن کشور- به تصدیق نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن...
خواندن ادامه
تعریف شرکت و انواع آن

تعریف شرکت و انواع آن

تعریف شرکت و انواع آن در این مقاله ثبت سبز تعریف شرکت و انواع آن را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و... در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید. خدماتی که ثبت سبز به شما گرامیان ارائه می دهد عبارت است از: ثبت شرکت در ایران ثبت شرکت در اروپا ثبت شرکت در آسیا ثبت شرکت در آمریکا ثبت شرکت در استرالیا  ثبت اختراع ثبت طراحی صنعتی ثبت برند (علامت تجاری) شرکت جمع آن شرکت ها می باشد به معنای انباز گشتن،انبازی. مرحوم دهخدا شرکت را شریک شدن،انباز گشتن، مشارکت اتحادیه چند کس برای غرض یا نفعی خاص معنا کرد و در اصطلاح اجتماع حقوق چند مالک یا مالکان متعدد در شئی  یا اشیاء معین به نحو اشاعه خواه به حکم قانون باشد شرکت قانونی یا قهری مانند شرکت وراث در ترکه یا به تراضی باشد شرکت...
خواندن ادامه
تغییرات در سرمایه شرکت سهامی خاص

تغییرات در سرمایه شرکت سهامی خاص

تغییرات در سرمایه شرکت سهامی خاص در این مقاله ثبت سبز انحلال شرکت تضامنی را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و... در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید. خدماتی که ثبت سبز به شما گرامیان ارائه می دهد عبارت است از: ثبت شرکت در ایران ثبت شرکت در اروپا ثبت شرکت در آسیا ثبت شرکت در آمریکا ثبت شرکت در استرالیا  ثبت اختراع ثبت طراحی صنعتی ثبت برند (علامت تجاری) تغییرات در سرمایه شرکت سهامی خاص به سه صورت انجام میشود که عبارتند از: افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص کاهش اجباری سرمایه شرکت سهامی خاص کاهش اختیاری سرمایه شرکت سهامی خاص که بطور جداگانه هر یک از موارد را شرح و توضیح خواهیم داد. افزایش سرمایه شرکت سهامی خاص وفق ماده 157 قانون تجارت سرمایه شرکت را می توان صدور سهام جدید و یا از طریق بالا...
خواندن ادامه
ثبت موسسات غیر تجاری

ثبت موسسات غیر تجاری

ثبت موسسات غیر تجاری در این مقاله ثبت سبز ثبت موسسات غیر تجاری را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و... در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید. خدماتی که ثبت سبز به شما گرامیان ارائه می دهد عبارت است از: ثبت شرکت در ایران ثبت شرکت در اروپا ثبت شرکت در آسیا ثبت شرکت در آمریکا ثبت شرکت در استرالیا  ثبت اختراع ثبت طراحی صنعتی ثبت برند (علامت تجاری) موسسات غیر تجاری موسساتی میباشد که جهت مقاصد غیر تجاری مثل امور علمی یا ادبی یا امور خیریه و امور اجتماعی و سیاسی تشکیل میشوند و تشکیل دهندگان و موسسشن آن ممکن است قصد انتفاع داشته و یا نداشته باشند . موسساتی غیر تجاری بر دو دسته تقسیم می شوند : موسساتی که هدفش جلب منافع و تقسیم آن بین اعضا خود نباشد اینگونه موسسات اصطلاحا موسسات غیر...
خواندن ادامه