کارکردهای علائم تجاری

کارکردهای علائم تجاری

کارکردهای علائم تجاری در این مقاله ثبت سبز کارکردهای علائم تجاری را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و... در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید. خدماتی که ثبت سبز به شما گرامیان ارائه می دهد عبارت است از: ثبت شرکت در ایران ثبت شرکت در اروپا ثبت شرکت در آسیا ثبت شرکت در آمریکا ثبت شرکت در استرالیا  ثبت اختراع ثبت طراحی صنعتی ثبت برند (علامت تجاری) با توجه به علائم تجاری که در مباحث قبلی ارائه شد بطور خلاصه می توان نقش و کارکرهای علائم تجاری را به شرح زیر احصاء نمود.اولین و مهمترین کارکرد علامت تجاری تمایز محصولات یا خدمات یک شرکت از خدمات و محصولات سایر شرکت ها و یا متمایز کردن محصولات و خدمات یک شرکت از سایر خدمات و محصولات همان شرکت است.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت...
خواندن ادامه
کنوانسیون پاریس (حمایت از مالکیت صنعتی)

کنوانسیون پاریس (حمایت از مالکیت صنعتی)

کنوانسیون پاریس(حمایت از مالکیت صنعتی) در این مقاله ثبت سبز کنوانسیون پاریس(حمایت از مالکیت صنعتی) را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و... در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید. خدماتی که ثبت سبز به شما گرامیان ارائه می دهد عبارت است از: ثبت شرکت در ایران ثبت شرکت در اروپا ثبت شرکت در آسیا ثبت شرکت در آمریکا ثبت شرکت در استرالیا  ثبت اختراع ثبت طراحی صنعتی ثبت برند (علامت تجاری) در کنواسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی به مصادیق علامت اشاره ای نشده است. بر عکس موافقتنامه تریپس ضمن تعریف از علامت تجاری به ذکر مصادیق مهم آن نیز بطور تمثیلی پرداخته است. در بند 1 ماده 15 موافقتنامه تریپس آمده است:هرگونه علامت یا ترکیبی از علائم که بتواند کالاها یا خدمات یک فعالیت را از کالاها یا خدمات فعالیت های دیگر متمایز گرداند علامت...
خواندن ادامه
تعارض علامت مشهور با شناسه های کسب و کار

تعارض علامت مشهور با شناسه های کسب و کار

تعارض علامت مشهور با شناسه های کسب و کار در این مقاله ثبت سبز  تعارض علامت مشهور با شناسه های کسب و کار را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و... در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید. خدماتی که ثبت سبز به شما گرامیان ارائه می دهد عبارت است از: ثبت شرکت در ایران ثبت شرکت در اروپا ثبت شرکت در آسیا ثبت شرکت در آمریکا ثبت شرکت در استرالیا  ثبت اختراع ثبت طراحی صنعتی ثبت برند (علامت تجاری) ماده 5 توصیه اختصاص به تعارض علامت مشهور با شناسه های کسب و کار دارد. به موجب شق الف بند 1 ماده 5 در صورتی یک شناسه کسب و کار یا بخش مهمی از آن با علامت مشهور در تعارض خواهد بود که کپی تقلید ترجمه یا آوانویسی علامت مشهور باشد و حداقل یکی از شرایط زیر...
خواندن ادامه
قوانین در تعارض با علامت مشهور ( برند )

قوانین در تعارض با علامت مشهور ( برند )

قوانین در تعارض با علامت مشهور ( برند ) در این مقاله ثبت سبز  قوانین در تعارض با علامت مشهور ( برند ) را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و... در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید. خدماتی که ثبت سبز به شما گرامیان ارائه می دهد عبارت است از: ثبت شرکت در ایران ثبت شرکت در اروپا ثبت شرکت در آسیا ثبت شرکت در آمریکا ثبت شرکت در استرالیا  ثبت اختراع ثبت طراحی صنعتی ثبت برند (علامت تجاری) ماده 4 توصیه به علائم متعارض اختصاص دارد. به موجب شق الف بند 1 ماده یاد شده در صورتی یک علامت یا بخش مهمی از آن با علامت مشهور (برند ) در تعارض خواهد بود که کپی ترجمه یا آوا نویسی علامت مشهوری باشد که در صورت استفاده تقاضای ثبت یا ثبت آن برای کالاها و یا...
خواندن ادامه