تغییرات در شرکت سهامی خاص

تغییرات در شرکت سهامی خاص

تغییرات در شرکت سهامی خاص در این مقاله ثبت سبز  تغییرات در شرکت سهامی خاص را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و... در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید. خدماتی که ثبت سبز به شما گرامیان ارائه می دهد عبارت است از: ثبت شرکت در ایران ثبت شرکت در اروپا ثبت شرکت در آسیا ثبت شرکت در آمریکا ثبت شرکت در استرالیا  ثبت اختراع ثبت طراحی صنعتی ثبت برند (علامت تجاری) در شرکت سهامی خاص میتوان تغییرات ذیل را با توجه به اساسنامه آن انجام داد که عبارتند از: 1-تغییر نام شرکت 2-تغییر موضوع شرکت 3-تغییر محل شرکت 4-نقل و انتقال سهام (در صورتی که طبق اساسنامه بر عهده هیات مدیره باشد ) 5-نقل و انتقال سهام (در صورتی که اساسنامه بر عهده مجمع عمومی فوقالعاده باشد) 6-تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه 7-انتخابات داخلی هیات...
خواندن ادامه