راهنمای تعیین علامت مشهور یا همان ( برند )

راهنمای تعیین علامت مشهور یا همان ( برند )

تعیین علامت مشهور (برند ) در این مقاله ثبت سبز راهنمای تعیین علامت مشهور یا همان ( برند ) را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و... در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید. خدماتی که ثبت سبز به شما گرامیان ارائه می دهد عبارت است از: ثبت شرکت در ایران ثبت شرکت در اروپا ثبت شرکت در آسیا ثبت شرکت در آمریکا ثبت شرکت در استرالیا  ثبت اختراع ثبت طراحی صنعتی ثبت برند (علامت تجاری) ماده یک توصیه اختصاص به تعریف دارد . به موجب بند (3) ماده یاد شده مقام صلاحیتدار یعنی مقام اداری قضایی یا شبه قضایی یک کشور عضو که برای تصمیم گیری در خصوص آن که علامت مشهور محسوب می شود یا خیر یا حمایت از علائم مشهور صلاحیت لازم را دارد. بخش یک توصیه به تعیین علائم مشهور پرداخته است. برابر شق الف...
خواندن ادامه