تعریف برند (علامت مشهور)

تعریف برند (علامت مشهور)

تعریف برند (علامت مشهور) در این مقاله ثبت سبز تعریف برند (علامت مشهور) را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و... در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید. خدماتی که ثبت سبز به شما گرامیان ارائه می دهد عبارت است از: ثبت شرکت در ایران ثبت شرکت در اروپا ثبت شرکت در آسیا ثبت شرکت در آمریکا ثبت شرکت در استرالیا  ثبت اختراع ثبت طراحی صنعتی ثبت برند (علامت تجاری) علامت مشهور علامتی است که از نگاه مقام صلاحیتدار کشوری که حمایت از علامت در آن مورد نظر است مشهور تلقی گردد. علامت تجاری مشهور همواره از حمایت قوی تر نسبت به سایر علائم برخوردار است. به عنوان مثال علامت مشهور ممکن است در کشوری که مورد ثبت یا استفاده قرار نگرفته است،مورد حمایت قرار گیرد.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا...
خواندن ادامه