تعارض علامت مشهور با شناسه های کسب و کار

تعارض علامت مشهور با شناسه های کسب و کار

تعارض علامت مشهور با شناسه های کسب و کار در این مقاله ثبت سبز  تعارض علامت مشهور با شناسه های کسب و کار را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و... در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید. خدماتی که ثبت سبز به شما گرامیان ارائه می دهد عبارت است از: ثبت شرکت در ایران ثبت شرکت در اروپا ثبت شرکت در آسیا ثبت شرکت در آمریکا ثبت شرکت در استرالیا  ثبت اختراع ثبت طراحی صنعتی ثبت برند (علامت تجاری) ماده 5 توصیه اختصاص به تعارض علامت مشهور با شناسه های کسب و کار دارد. به موجب شق الف بند 1 ماده 5 در صورتی یک شناسه کسب و کار یا بخش مهمی از آن با علامت مشهور در تعارض خواهد بود که کپی تقلید ترجمه یا آوانویسی علامت مشهور باشد و حداقل یکی از شرایط زیر...
خواندن ادامه