تشریفات قانونی ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی

تشریفات قانونی ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی

تشریفات قانونی ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی در این مقاله ثبت سبز تشریفات قانونی ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و... در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید. هر شرکت یا موسسه ای که در منطقه ثبت شود و مرکز اصلی آن در همان منطقه ثبت شود و مرکز اصلی آن نیز در همان منطقه باشد شرکت ایرانی و ثبت شده و در منطقه محسوب می شود. تبصره1- از تاریخ اجرای این تصویب نامه هر شرکت یا موسسه خارجی برای انکه بتوتند به وسیله شعبه یا نمایندگی در منطقه به فعالیت های اقتصادی مبادرت نماید باید در کشور متبوع خود مطابق قوانین و مقررات جاری آن کشور- به تصدیق نمایندگی جمهوری اسلامی ایران در آن...
خواندن ادامه