نظارت فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری

نظارت فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری

نظارت ماده20 بیمه مرکزی ایران طبق مقررات این آیین نامه بر فعالیت موسسات موضوع این آیین نامه در منطق نظارت خواهد کرد. ماده21 موسسات موضوع این آیین نامه حسب مورد موظفند : الف-حسابها و صورتهای مالی خود را طبق نمونه ای که پیشنهاد بیمه مرکزی ایران به تایید شورای عالی بیمه می رسد تنظیم و نگهداری نمایند. ب- یک نسخه از صورتهای مالی خود را در مورد رسیدگی و اظهارنظر حسابرسان تایید شده توسط سازمان حسابرسی یا حسابرسان معتبر بین المللی قرار گرفته است حداکثر ظرف 6 ماه از پایان دوره مالی به بیمه مرکزی ایران تسلیم کنند. پ- صورت و وضعیت عملیات بیمه ای سالانه خود را طبق نمونه ای که بیمه مرکزی ایران تهیه می کند. تنظیم و ظرف 3 ماه از پایان دوره مربوط به بیمه مرکزی ایران تسلیم نمایند. ت-سایر اطلاعات و امار دوره ای یا موردی را که بیمه مرکزی ایران به منظور نظارت بر حسن اجرای این آیین نامه لازم تشخیص دهد در اختیار این سازمان قرار دهند. ث- با بازرسان اعزامی که...
خواندن ادامه
لغو پروانه و محدود نمودن فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد

لغو پروانه و محدود نمودن فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد

لغو پروانه و محدود نمودن فعالیت ماده9 پروانه فعالیت صادر شده توسط بیمه مرکزی ایران برای تمام رشته ها یا رشته های معین در موارد زیر لغو خواهد شد: الف-در صورت تقاضای دارنده پروانه ب-در صورتی که مؤسسه تا یک سال پس از صدور پروانه عملیات خود را در منطقه شروع نکرده باشد. پ-در صورت ورشکستگی مؤسسه ت-در صورتی که به تشخیص بیمه مرکزی ایران و تأیید شورای عالی بیمه وضع مالی مؤسسه طوری باشد ک نتواند به تعهدات خود عمل نماید یا ادامه فعالیت مؤسسه به زیان بیمه شدگان و بیمه گذاران و صاحبان حقوق آنها باشد. ث-سایر موارد پیش بینی شده در این آیین نامه ماده 10 در مواردی که مؤسسات موضوع این آیین نامه بر خلاف اساسنامه خود یا مقررات این آیین نامه یا حسب اعلام سازمان بر خلاف سایر مقررات حاکم بر این مؤسسات در منطقه رفتار نمایند به پیشنهاد بیمه مرکزی ایران و تصویب شورای عالی بیمه از فعالیت در رشته یا رشته های معین یا بیمه های اتکایی به طور موقت یا دایم...
خواندن ادامه
مجوز ثبت و پروانه فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری

مجوز ثبت و پروانه فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری

مجوز ثبت و پروانه فعالیت ماده5-ثبت مؤسسات موضوع این آیین نامه در منطقه موکول به ارایه مجوز ثبت که توسط بیمه مرکزی ایران صادر می شود و ثبت هر گونه تغییرات بعدی در اساسنامه میزان سرمایه و سهام مؤسساتی که به ثبت رسیده باشند موکول به ارایه موافقت بیمه مرکزی ایران است. ماده6-برای تحصیل مجوز ثبت مدارک و اطلاعات زیر باید به بیمه مرکزی ایران تسلیم شود الف:اساسنامه مؤسسه ب:میزان سرمایه مؤسسه ،رسید یا گواهینامه تعهد پرداخت آن پ:سهام نقدی و غیر نقدی و نحوه پرداخت آنها ت:صورت اسامی سهامداران بازرسان و مدیرانو تابعیت و تعداد سهام هر یک از آنها ث:اسناد و مدارک و اطلاعات دیگری کخ معرف صلاحیت مالی و فنی مؤسسه و حسن شهرت مدیران آن باشد تبصره:مجوز ثبت صادر شده برای مدت 6 ماه اعتبار دارددر صورت عدم ثبت مؤسسه ظرف مهلت مذکور باید مجددا مجوز ثبت تحصیل شود ماده7-بیمه مرکزی ایران موظف است حداکثر ظرف 30 روزاز تاریخ تسلیم آخرین مدارک و اطلاعات خواسته شده با رعایت ماده 28 قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری...
خواندن ادامه
تعاریف مقررات تأسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری -صنعتی جمهوری اسلامی ایران

تعاریف مقررات تأسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری -صنعتی جمهوری اسلامی ایران

تعاریف مقررات تأسیس و فعالیت موسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری ماده1-در این آیین نامه واژه های زیر به جای عبارت های مشروح مربوط به کار می رود: الف-مناطق آزاد:مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی ایران ب-سایر نقاط کشور:کشور جمهوری اسلامی ایران به استثنای مناطق آزاد پ-منطقه:هر یک از مناطق آزاد ت-سازمان: سازمان هر یک از مناطق آزاد ث-موسسات موضوع این آیین نامه:کلیه موسسات مذکور در ماده(2) این آیین نامه ج-موسسات بیمه: موسسات بیمه ای که طبق مقررات این آیین نامه مجاز به فعالیت در منطقه می باشند چ-موسسات بیمه متقابل:موسسات بیمه ای که خدمات خود را به صورت بیمه متقابل تنها به اعضا ارایه می نمایند ح-موسسه کارگزاری بیمه:شخص حقوقی که در مقابل در یافت کارمزد واسطه انجام معاملات بیمه و یا بیمه اتکایی بین طرف ها بوده و شغل او تنها ارایه خدمات بیمه ای باشد. خ-شعبه:واحد تابعه یکی از موسسات بیمه ایرانی که در چهارچوب موضوع و وظایف موسسه اصلی تحت نام و مسئولیت آن در منطقه فعالیت می کند. د-نمایندگی بیمه:شخص حقیقی یا حقوقی که بر...
خواندن ادامه
مقررات تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی

مقررات تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری – صنعتی جمهوری اسلامی

مقررات تأسیس و فعالیت مؤسسات بیمه در مناطق آزاد تجاری - صنعتی جمهوری اسلامی ماده2 عملیات بیمه و بیمه اتکایی در مناطق آزاد به وسیله مؤسساتی که بنا به پیشنهاد سازمان طبق مقررات این آیین نامه از بیمه مرکزی ایران مجوز دریافت داشته و به یکی از صورتهای زیر به ثبت برسند انجام خواهد شد: 1-شرکت سهامی یا تعاونی بیمه ایرانی با مشارکت سهامداران حقیقی و حقوقی ایرانی و یا خارجی که کلیه سهام آن با نام بتشد 2- مؤسسه نمایندگی و یا کارگزاری بیمه تبصره1-تأسیس شعبه توسط مؤسسات بیمه با رعایت مقررات این آیین نامه و ثبت در منطقه بلامانع است تبصره2-اعطای  نمایندگی بیمه به اشخاص حقیقی با رعایت ضوابطی که به تصویب شورای عالی بیمه می رسد امکان پذیر است تبصره 2- اعطای نمایندگی بیمه به اشخاص حقیقی با رعایت ضوابطی که به تصویب شورای عالی بیمه می رسد امکان پذیر است تبصره3-فعالیت شعبه ها و نمایندگی های مؤسسات بیمه سایر نقاط کشور در هر یک از مناطق آزاد با رعایت مقررات قانون تأسیس بیمه مرکزی...
خواندن ادامه