صورت جلسه کاهش اختیارات سرمایه شرکت سهامی خاص

صورت جلسه کاهش اختیارات سرمایه شرکت سهامی خاص

صورت جلسه کاهش اختیارات سرمایه شرکت سهامی خاص مجمع عمومی فوق العاده شرکت...........سهامی خاص به شماره ثبت شده.............در تاریخ................روز...........ساعت............با حضور اکثریت/کلیه سهامداران در محل شرکت تشکیل و نسبت به شرح ذیل اتخاذ گردید: در اجرای ماده 101 قانون تجارت: 1-آقای/خانم...............به سمت رئیس 2-آقای/خانم.................به سمت ناظر 3-آقای/خانم................به سمت ناظر 4-آقای/خانم.................به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.......     نمونه فایل صورت جلسه کاهش اختیارات سرمایه شرکت سهامی خاص   ____________________ موسسه ثبت سبز علاوه براینکه شرکت شما را به ثبت میرساند طراحی سایت شرکت و پلن تجاری شما را انجام می دهد. ارتباط با ما : 021-26116691...
خواندن ادامه
آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده که باید در روزنامه کثیرالانتشار شرکت درج شود

آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده که باید در روزنامه کثیرالانتشار شرکت درج شود

 آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده که باید در روزنامه کثیرالانتشار شرکت درج شود آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده شرکت.............................(سهامی خاص) ثبت شده به شماره......................     نمونه فایل آگهی دعوت مجمع عمومی فوق العاده که باید در روزنامه کثیرالانتشار شرکت درج شود  ...
خواندن ادامه
صورت جلسه نقل و انتقال سهام توسط مجمع فوق العاده

صورت جلسه نقل و انتقال سهام توسط مجمع فوق العاده

صورت جلسه نقل و انتقال سهام توسط مجمع فوق العاده مجمع عمومی فوق العاده شرکت..........سهامی خاص ثبت شده به شماره............. درتاریخ......... روز........ساعت............با حضور اکثریت/کلیه سهامداران در محل شرکت تشکیل و در خصوص نقل و انتقال سهام شرکت به شرح ذیل تصمیم اتخاذ گردید: الف )ابتدائا در اجرای ماده 101 قانون تجارت: 1-آقای/خانم...............به سمت رئیس 2-آقای/خانم.................به سمت ناظر 3-آقای/خانم................به سمت ناظر.......     نمونه فایل صورت جلسه نقل و انتقال سهام توسط مجمع فوق العاده...
خواندن ادامه