صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت…………….سهامی خاص

صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت…………….سهامی خاص

صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت................سهامی خاص مجمع عمومی فوق العاده شرکت...........................سهامی خاص ثبت شده به شماره.............در تاریخ..........روز...............ساعت............. با حضور اکثریت / کلیه سهامداران در محل شرکت تشکیل و به شرح  ذیل اتخاذ گردید.: در اجرای ماده 101 قانون تجارت: 1-آقای/خانم...............فرزند...............به سمت رئیس 2-آقای/خانم................فرزند.................به سمت ناظر 3-آقای/خانم................فرزند................به سمت ناظر...............   نمونه فایلصورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت................سهامی خاص    موسسه ثبت سبز علاوه براینکه شرکت شما را به ثبت میرساند طراحی سایت شرکت و پلن تجاری شما را انجام می دهد. ارتباط با ما : 021-26116691...
خواندن ادامه
صورت جلسه انحلال شرکت سهامی خاص

صورت جلسه انحلال شرکت سهامی خاص

صورت جلسه انحلال شرکت سهامی خاص نام شرکت:.................................................................................................................................................. شماره ثبت:................................................................................................................................................. سرمایه ثبت شده:......................................................................................................................................... مجمع عمومی فوق العاده شرکت...............................سهامی خاص در تاریخ................روز...........ساعت............با حضور اکثریت/کلیه سهامداران در محل شرکت تشکیل و نسبت به دستور جلسه مبنی بر انحلال شرکت بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید: 1-در اجرای ماده 101 قانون تجارت: 1-آقای/خانم...............به سمت رئیس جلسه 2-آقای/خانم.................به سمت ناظر جلسه 3-آقای/خانم................به سمت ناظر جلسه 4-آقای/خانم.................به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.........   نمونه فایل صورت جلسه انحلال شرکت سهامی خاص موسسه ثبت سبز علاوه براینکه شرکت شما را به ثبت میرساند طراحی سایت شرکت و پلن تجاری شما را انجام می دهد. ارتباط با ما : 021-26116691...
خواندن ادامه
صورت جلسه تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت با مسئولیت محدود

صورت جلسه تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت با مسئولیت محدود

صورت جلسه تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت با مسئولیت محدود مجمع عمومی فوق العاده شرکت...........................سهامی خاص ثبت شده به شماره.............در تاریخ..........روز...............ساعت............. با حضور اکثریت / کلیه سهامداران در محل شرکت تشکیل و به شرح  ذیل اتخاذ گردید.: الف- در اجرای ماده 101 قانون تجارت: 1-آقای/خانم...............به سمت رئیس 2-آقای/خانم.................به سمت ناظر 3-آقای/خانم................به سمت ناظر 4-آقای/خانم.................به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.........     نمونه فایلصورت جلسه تبدیل شرکت سهامی خاص به شرکت با مسئولیت محدود   ____________________ موسسه ثبت سبز علاوه براینکه شرکت شما را به ثبت میرساند طراحی سایت شرکت و پلن تجاری شما را انجام می دهد. ارتباط با ما : 021-26116691...
خواندن ادامه
صورت جلسه کاهش اختیارات سرمایه شرکت سهامی خاص

صورت جلسه کاهش اختیارات سرمایه شرکت سهامی خاص

صورت جلسه کاهش اختیارات سرمایه شرکت سهامی خاص مجمع عمومی فوق العاده شرکت...........سهامی خاص به شماره ثبت شده.............در تاریخ................روز...........ساعت............با حضور اکثریت/کلیه سهامداران در محل شرکت تشکیل و نسبت به شرح ذیل اتخاذ گردید: در اجرای ماده 101 قانون تجارت: 1-آقای/خانم...............به سمت رئیس 2-آقای/خانم.................به سمت ناظر 3-آقای/خانم................به سمت ناظر 4-آقای/خانم.................به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.......     نمونه فایل صورت جلسه کاهش اختیارات سرمایه شرکت سهامی خاص   ____________________ موسسه ثبت سبز علاوه براینکه شرکت شما را به ثبت میرساند طراحی سایت شرکت و پلن تجاری شما را انجام می دهد. ارتباط با ما : 021-26116691...
خواندن ادامه
صورت جلسه کاهش اجباری سرمایه در شرکت های سهامی خاص

صورت جلسه کاهش اجباری سرمایه در شرکت های سهامی خاص

مجمع عمومی فوق العاده شرکت...........................سهامی خاص ثبت شده به شماره.............در ساعت..........روز...............مورخ............. در محل شرکت با حضور اکثریت / کلیه سهامداران تشکیل و تصمیمات ذیل اتخاذ گردید. الف- در اجرای ماده 101 قانون تجارت: 1-آقای/خانم...............به سمت رئیس 2-آقای/خانم.................به سمت ناظر 3-آقای/خانم................به سمت ناظر 4-آقای/خانم.................به سمت منشی جلسه انتخاب شدند 2-در خصوص کاهش سرمایه بحث و بررسی به عمل آمد و در نتیجه مقرر گردید.............   نمونه فایلصورت جلسه کاهش اجباری سرمایه در شرکت های سهامی خاص   ____________________ موسسه ثبت سبز علاوه براینکه شرکت شما را به ثبت میرساند طراحی سایت شرکت و پلن تجاری شما را انجام می دهد. ارتباط با ما : 021-26116691...
خواندن ادامه
صورت جلسه هیأت مدیره شرکت در خصوص اختیار افزایش سرمایه شرکت

صورت جلسه هیأت مدیره شرکت در خصوص اختیار افزایش سرمایه شرکت

صورت جلسه هیأت مدیره شرکت در خصوص اختیار افزایش سرمایه شرکت صورت جلسه هیأت مدیره شرکت......................................سهامی خاص به شماره ثبت........................در مورخ.........ساعت...............در محل شرکت جلسه هیأت مدیره شرکت..................................سهامی خاص با حضور کلیه اعضاء تشکیل و: 1-بنا به تفویض اختیار مجمع عمومی فوق العاده مورخ................سرمایه شرکت از مبلغ................ریال به مبلغ.....................ریال با نام/بی نام یا توأما که بهای آن صد در صد از طریق اجرای بند ............ ماده 158 قانون تجارت پرداخت شده افزایش یافت. 2-ماده....................... اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید   نمونه فایل صورت جلسه هیأت مدیره شرکت در خصوص اختیار افزایش سرمایه شرکت ...
خواندن ادامه
آگهی حق تقدم شرکت………….

آگهی حق تقدم شرکت………….

آگهی حق تقدم شرکت............. آگهی حق تقدم شرکت............................................................................................................................ سهامی خاص ثبت شده به شماره...................................... بنا به تصمیم متخذه در مجمع عمومی فوق العاده مورخ..........مبنی بر تصویب افزایش سرمایه شرکت از مبلغ................ریال به مبلغ...............ریال از طریق انتشار سهام جدید و هر سهم به ارزش اسمی .........ریال افزایش می یابد . هر صاحب سهم به نسبت سهامی که مالک است در خرید سهام جدید حق تقدم خواهد داشت مهلت استفاده از حق تقدم وفق ماده 166 قانون تجارت 60 روز و ابتدای آن از تاریخ انتشار این آگهی خواهد بود .لذل سهامدارانی که مایل به خرید سهام جدید می باشند می بایستی حداکثر ظرف....... روز از تاریخ انتشار این آگهی با مراجعه به محل شرکت واقع در........................................................     نمونه فایل آگهی حق تقدم شرکت................
خواندن ادامه
صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه

صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه مجمع عمومی فوق العاده شرکت...........................سهامی خاص ثبت شده به شماره.............در تاریخ..........روز...............ساعت............. با حضور اکثریت / کلیه سهامداران در محل شرکت تشکیل و به شرح  ذیل اتخاذ گردید.: الف- ابتدائا در اجرای ماده 101 قانون تجارت: 1-آقای/خانم...............به سمت رئیس......     نمونه فایل صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه ____________________ موسسه ثبت سبز علاوه براینکه شرکت شما را به ثبت میرساند طراحی سایت شرکت و پلن تجاری شما را انجام می دهد. ارتباط با ما : 021-26116691...
خواندن ادامه
صورت جلسه نقل و انتقال سهام توسط مجمع فوق العاده

صورت جلسه نقل و انتقال سهام توسط مجمع فوق العاده

صورت جلسه نقل و انتقال سهام توسط مجمع فوق العاده مجمع عمومی فوق العاده شرکت..........سهامی خاص ثبت شده به شماره............. درتاریخ......... روز........ساعت............با حضور اکثریت/کلیه سهامداران در محل شرکت تشکیل و در خصوص نقل و انتقال سهام شرکت به شرح ذیل تصمیم اتخاذ گردید: الف )ابتدائا در اجرای ماده 101 قانون تجارت: 1-آقای/خانم...............به سمت رئیس 2-آقای/خانم.................به سمت ناظر 3-آقای/خانم................به سمت ناظر.......     نمونه فایل صورت جلسه نقل و انتقال سهام توسط مجمع فوق العاده...
خواندن ادامه
صورت جلسه نقل و انتقال سهام توسط هیأت مدیره

صورت جلسه نقل و انتقال سهام توسط هیأت مدیره

صورت جلسه نقل و انتقال سهام توسط هیأت مدیره در این مقاله ثبت سبز صورت جلسه نقل و انتقال سهام توسط هیأت مدیره را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و... در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید. خدماتی که ثبت سبز به شما گرامیان ارائه می دهد عبارت است از: ثبت شرکت در ایران ثبت شرکت در اروپا ثبت شرکت در آسیا ثبت شرکت در آمریکا ثبت شرکت در استرالیا  ثبت اختراع ثبت طراحی صنعتی ثبت برند (علامت تجاری) صورت جلسه  نقل و انتقال سهام توسط هیأت مدیره نام شرکت:.....................(سهامی خاص) شماره ثبت:.................... هیأت مدیره شرکت.................(سهامی خاص)در مورخ..................ساعت......................روز...................با حضور کلیه اعضاء در محل شرکت تشکیل و در خصوص اجازه و تنفیذ ذیل اتخاذ تصمیم گردید.   نمونه فایل صورت جلسه نقل و انتقال سهام توسط هیأت مدیره  ...
خواندن ادامه
12