اساسنامه موسسه غیر تجارتی

اساسنامه موسسه غیر تجارتی در این مقاله ثبت سبز  اساسنامه موسسه غیر تجارتی را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و... در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید. خدماتی که ثبت سبز به شما گرامیان ارائه می دهد عبارت است از: ثبت شرکت در ایران ثبت شرکت در اروپا ثبت شرکت در آسیا ثبت شرکت در آمریکا ثبت شرکت در استرالیا  ثبت اختراع ثبت طراحی صنعتی ثبت برند (علامت تجاری) ماده 1:نام و نوع موسسه: ................................................................................................................. ماده 2:موضوع موسسه :   ................................................................................................................. ماده 3:مرکز اصلی موسسه:............................................................................................................... ماده 4:سرمایه موسسه : .................................................................................................................. ماده 5:مدت موسسه :از تاریخثبت بمدت نامحدود. ماده 6:تابعیت موسسه :تابعیت ایرانی است . ماده 7: هیچ یک از شرکا حق انتقال سهم الشرکه خود را بغیر ندارند مگر با رضایت و موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه موسسه که دارای اکثریت عددی نیز باشند و انتقال سهم الشرکه بعمل نخواهد آمد مگر بموجب سند رسمی...
خواندن ادامه