آیین نامه اجرائی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی

آیین نامه اجرائی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی

آیین نامه اجرائی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی در این مقاله ثبت سبز آیین نامه اجرائی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و... در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید. خدماتی که ثبت سبز به شما گرامیان ارائه می دهد عبارت است از: ثبت شرکت در ایران ثبت شرکت در اروپا ثبت شرکت در آسیا ثبت شرکت در آمریکا ثبت شرکت در استرالیا  ثبت اختراع ثبت طراحی صنعتی ثبت برند (علامت تجاری) ماده 1- شرکت های خارجی در کشور محل ثبت خود، شرکت قانونی شناخته می شوند، مشرو به عمل متقابل در کشور متبوع، می توانند برای فعالیت در ایران در زمینه های زیر بر اساس مقررات این آیین نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی خود...
خواندن ادامه