صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت…………….سهامی خاص

صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت…………….سهامی خاص

صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت................سهامی خاص مجمع عمومی فوق العاده شرکت...........................سهامی خاص ثبت شده به شماره.............در تاریخ..........روز...............ساعت............. با حضور اکثریت / کلیه سهامداران در محل شرکت تشکیل و به شرح  ذیل اتخاذ گردید.: در اجرای ماده 101 قانون تجارت: 1-آقای/خانم...............فرزند...............به سمت رئیس 2-آقای/خانم................فرزند.................به سمت ناظر 3-آقای/خانم................فرزند................به سمت ناظر...............   نمونه فایلصورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت................سهامی خاص    موسسه ثبت سبز علاوه براینکه شرکت شما را به ثبت میرساند طراحی سایت شرکت و پلن تجاری شما را انجام می دهد. ارتباط با ما : 021-26116691...
خواندن ادامه
صورت جلسه انحلال شرکت سهامی خاص

صورت جلسه انحلال شرکت سهامی خاص

صورت جلسه انحلال شرکت سهامی خاص نام شرکت:.................................................................................................................................................. شماره ثبت:................................................................................................................................................. سرمایه ثبت شده:......................................................................................................................................... مجمع عمومی فوق العاده شرکت...............................سهامی خاص در تاریخ................روز...........ساعت............با حضور اکثریت/کلیه سهامداران در محل شرکت تشکیل و نسبت به دستور جلسه مبنی بر انحلال شرکت بشرح ذیل اتخاذ تصمیم گردید: 1-در اجرای ماده 101 قانون تجارت: 1-آقای/خانم...............به سمت رئیس جلسه 2-آقای/خانم.................به سمت ناظر جلسه 3-آقای/خانم................به سمت ناظر جلسه 4-آقای/خانم.................به سمت منشی جلسه انتخاب شدند.........   نمونه فایل صورت جلسه انحلال شرکت سهامی خاص موسسه ثبت سبز علاوه براینکه شرکت شما را به ثبت میرساند طراحی سایت شرکت و پلن تجاری شما را انجام می دهد. ارتباط با ما : 021-26116691...
خواندن ادامه

اساسنامه موسسه غیر تجارتی

اساسنامه موسسه غیر تجارتی در این مقاله ثبت سبز  اساسنامه موسسه غیر تجارتی را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و... در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید. خدماتی که ثبت سبز به شما گرامیان ارائه می دهد عبارت است از: ثبت شرکت در ایران ثبت شرکت در اروپا ثبت شرکت در آسیا ثبت شرکت در آمریکا ثبت شرکت در استرالیا  ثبت اختراع ثبت طراحی صنعتی ثبت برند (علامت تجاری) ماده 1:نام و نوع موسسه: ................................................................................................................. ماده 2:موضوع موسسه :   ................................................................................................................. ماده 3:مرکز اصلی موسسه:............................................................................................................... ماده 4:سرمایه موسسه : .................................................................................................................. ماده 5:مدت موسسه :از تاریخثبت بمدت نامحدود. ماده 6:تابعیت موسسه :تابعیت ایرانی است . ماده 7: هیچ یک از شرکا حق انتقال سهم الشرکه خود را بغیر ندارند مگر با رضایت و موافقت دارندگان سه چهارم سرمایه موسسه که دارای اکثریت عددی نیز باشند و انتقال سهم الشرکه بعمل نخواهد آمد مگر بموجب سند رسمی...
خواندن ادامه