نظامنامه اجراء قانون ثبت شرکت ها (بخش اول)

در این مقاله ثبت سبز نظامنامه اجراء قانون ثبت شرکت ها (بخش اول) را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

خدماتی که ثبت سبز به شما گرامیان ارائه می دهد عبارت است از:

ثبت شرکت در ایران

ثبت شرکت در اروپا

ثبت شرکت در آسیا

ثبت شرکت در آمریکا

ثبت شرکت در استرالیا 

ثبت اختراع

ثبت طراحی صنعتی

ثبت برند (علامت تجاری)

نظر به ماده 8 و 9 قانون ثبت شرکت ها مصوب دوم خرداد ماه 1310 مقرر میدارد:

ماده 1- برای ثبت کلیه شرکت های خارجی و همچنین ثبت شرکت های ایرانی که باید در تهران ثبت و دایر شود دایره مخصوصی در اداره ثبت اسناد تهران به اسم دایره ثبت شرکت ها تشکیل خواهد شد.

ماده 2 – مهلتی که برای تقاضای ثبت شرکت های خارجی داده می شود از قرار ذیل است:

 • نسبت به شرکت های خارجی که در تاریخ اجراء این نظامنامه بوسیله شعبه یا نماینده در ایران به امر تجاری یا صنعتی و یا مالی اشتغال دارند تا 15 مهرماه 1310 و این مهلت ممکن است مطابق ماده 5 قانون ثبت شرکت ها تا شش ماه دیگر تمدید شود.
 • نسبت به شرکت های خارجی که از تاریخ پانزده خرداد 1310 به بعد بخواهند در ایران به وسیله شعبه یا نماینده به امر تجاری یا صنعتی یا مالی مبادرت کنند تقاضای ثبت باید قبل از اشتغال به امری که موضوع عملیات شرکت است به عمل آید.

نظامنامه اجراء قانون ثبت شرکت ها

ماده 3- ثبت کلیه ی شعبی نیز که ممکن است شرکت خارجی در ایران داشته باشد در دائره ی ثبت شرکت ها به عمل خواهد آمد.

ماده 4- اظهارنامه ی ثبت هر شرکت خارجی یا شعب آن به وسیله ی شخصی که از طرف شرکت حق امضاء  در ایران دارد و یا به توسط کسی که از طرف شخص مزبور برای این تقاضا وکالت دارد تقدیم خواهد شد.

ماده 5- برای ثبت هر شرکت خارجی تقدیم اسناد ذیل لازم است :

 • اظهارنامه ی ثبت
 • یک نسخه مصدق از اسانامه شرکت
 • یک نسخه مصدق از اختیارنامه ی نماینده عمده ی شرکت در ایران و در صورتی که چند نماینده ی مستقل در ایران داشته باشد یک نسخه ی مصدق از اختیارنامه ی هر یک از آنها

تبصره – هرگاه شرکت خارجی شرکتی باشد که شرایط عملیات آن به موجب امتیازنامه صحیح و منظمی مقرر گردیده علاوه بر اسناد فوق باید سواد امتیازنامه با تصدیق وزارت امور خارجه مشعر بر صحت آن امتیازنامه نیز تسلیم شود.

ماده 6- اظهارنامه ی ثبت باید به فارسی نوشته شده و دارای نکات ذیل باشد :

 • نام کامل شرکت
 • نوع شرکت از سهامی و ضمانتی و مختل و غیره.
 • مرکز اصلی شرکت و آدرس صحیح آن
 • تابعیت شرکت
 • مقدار سرمایه ی شرکت در تاریخ تقاضا
 • آخرین بیلان شرکت مشرو بر اینکه قوانین جاریه و یا عرف تجاری مملکت اصلی شرکت و یا اساسنامه خود شرکت انتشار بیلان شرکت را مقرر کرده باشد.
 • در چه محل و در چه تاریخ و در نزد کدام مقام صلاحیت دار شرکت تقاضا کننده مابق قوانین مملکت اصلی خود ثبت شده است؟
 • شرکت به چه نوع امر صنعتی یا تجاری یا مالی در ایران مبادرت می کند؟
 • شعب آن در کدامیک از نقا ایران موجود است؟
 • نماینده ی عمده ی شرکت در ایران کیست و اگر شرکت چند نماینده ی مستقل دارد نمایندگان مستقل شرکت در ایران چه اشخاصی هستند؟
 • اسم و آدرس صحیح شخص یا اشخاصی که مقیم در ایران بوده و برای دریافت کلیه ی ابلاغات مربوطه به شرکت صلاخیت دارند.
 • تعهد به اینکه همه ساله یک نسخه از آخرین بیلان شرکت را درصورتی که بیلان مزبور مطابق فقره ی ششم این ماده قابل انتشار باشد به دائره ثبت شرکت ها بدهد.

ماده 7 – سواد اساسنامه شرکت و اختیارنامه آن نماینده ی عمده آن در ایران و اگر شرکت چند نماینده مستقل در ایران داشته باشد اختیار نامه ی آن نمایندگان و همچنین آخرین بیلان شرکت باید در مرکز اصلی شرکت به توسط شخص یا اشخاصی که از طرف شرکت حق امضاء دارند تصدیق گردد.

امضای آن شخص یا اشخاص باید به تصدیق مقامات صلاحیتدار مملکتی که امضاء در آنجا واقع شده و نماینده ی سیاسی یا قنسولی ایران در مملکت مزبور و یا نماینده سیاسی یا قنسولی دولت متبوع شرکت در ایران برسد.

ماده 8- برای ثبت شعبه هر شرکت خارجی تقدیم مدارک ذیل لازم است:

 • اظهارنامه ی ثبت به فارسی
 • سواد مصدق سند ثبت خود شرکت در ایران
 • سواد مصدق از اختیارنامه نماینده که مدیر شعبه است.

تبصره – ممکن است تقاضای ثبت شعبه در ضمن تقاضای ثبت خود شرکت به عمل آید در این صورت تقدیم سواد مصدق سند ثبت خود شرکت لازم نخواهد بود.

___________________________________

جهت مشاوره حقوقی و ثبت برند با ما تماس بگیرید. ۰۲۱۲۶۱۱۶۶۹۱

منبع : فرآیند محشای ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری (تالیف و تدوین : حمید آذرپور – غلامرضا حجتی اشرفی)

___________________________________