آیین نامه اجرائی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی

در این مقاله ثبت سبز آیین نامه اجرائی قانون اجازه ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

خدماتی که ثبت سبز به شما گرامیان ارائه می دهد عبارت است از:

ثبت شرکت در ایران

ثبت شرکت در اروپا

ثبت شرکت در آسیا

ثبت شرکت در آمریکا

ثبت شرکت در استرالیا 

ثبت اختراع

ثبت طراحی صنعتی

ثبت برند (علامت تجاری)

ماده 1- شرکت های خارجی در کشور محل ثبت خود، شرکت قانونی شناخته می شوند، مشرو به عمل متقابل در کشور متبوع، می توانند برای فعالیت در ایران در زمینه های زیر بر اساس مقررات این آیین نامه و سایر قوانین و مقررات مربوط نسبت به ثبت شعبه یا نمایندگی خود اقدام نمایند:

 • ارائه خدمات بعد از فروش کالاها یا خدمات شرکت خارجی
 • انجام عملیات اجرایی قراردادهایی که بین اشخاص ایرانی و شرکت خارجی منعقد می شود.
 • بررسی و زمینه سازی برای سرمایه گاری شرکت خارجی در ایران.
 • همکاری با شرکت های فنی و مهندسی ایرانی برای انجام کار در کشورهای ثالث
 • افزایش صادرات غیرنفتی حمهوری اسلامی ایران
 • ارائه خدمات فنی و مهندسی و انتقال دانش فنی و فن آوری
 • انجام فعالیت هایی که مجوز آن توسط دستگاه های دولتی که به طور قانونی مجاز به صدور مجوز هستند، صادر می گردد، از قبیل ارائه خدمات در زمینه های حمل و نقل، بیمه و بازرسی کالا، بانکی، بازاریابی و ….

ثبت شعبه یا نمایندگی شرکت های خارجی

ماده 2- شعبه شرکت خارجی، واحد محلی تابع شرکت اصلی است که مستقیما موضوع و وظایف شرکت اصلی را درمحل، انجام می دهد. فعالیت شعبه در محل، تحت نام و با مسئولیت شرکت اصلی خواهد بود.

ماده 3 – شرکتهای خارجی متقاضی ثبت شعبه در ایران موظفند اطلاعات و مدارک زیر را به همراه درخواست کتبی خود به اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ارایه نمایند:

 • اساسنامه شرکت، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده در مراجع ذی ربط
 • آخرین گزارش مالی تایید شده شرکت.
 • گزارش توجیهی حاوی اطلاعات مربوط به فعالیت های شرکت و تبیین دلایل و ضرورت ثبت شعبه در ایران، تعیین نوع و حدود اختیارات و محل فعالیت شعبه، براورد نیروی انسانی ایرانی و خارجی مورد نیاز، و نحوه تامین منابع وجوه ارزی و ریالی برای اداره امور شعبه.

ماده 4- نماینده شرکت خارجی ، شخص حقیقی یا حقوقی است که بر اساس قرارداد نمایندگی ، انجام بخشی از موضوع و وظایف شرکت طرف نمایندگی را در محل بر عهده گرفته است.

نمایندگی شرکت خارجی ، نسبت به فعالیت هایی که تحت نماینده شرکت رف نمایندگی در محل انجام می پیرد، مسئولیت خواهد داشت.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

ماده 5 – اشخاص حقیقی ایرانی یا اشخاص حقوقی که متقاضی ثبت نمایندگی شرکت خارجی در ایران هستند موظفند، ترجمه فارسی اسناد و اصل مدارک و اطلاعات زیر را به همراه درخواست کتبی خود به اداره کل ثبت شرکت ها و مالکیت صنعتی ارائه نمایند:

 • تصویر مصدق قرارداد موضوع ماده (4) این آیین نامه .
 • مدارک شناسایی شخص متقاضی ؛ برای اشخاص حقیقی ، تصویر شناسنامه و نشانی اقامتگاه قانونی و برای اشخاص حقوقی، اساسنامه شرکت و آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده آن نزد مراجع ذی ربط.
 • ارائه سابقه فعالیت شخص متقاضی ثبت نمایندگی ، در زمینه امور پیش بینی شده در قرارداد نمایندگی
 • اساسنامه شرکت خارجی رف نمایندگی، آگهی تاسیس و آخرین تغییرات ثبت شده آن نزد مراجع ذی ربط
 • گزارش فعالیت های شرکت خارجی طرف نمایندگی و تبیین دلایل و ضرورت اخذ نمایندگی
 • آخرین گزارش مالی تایید شده شرکت خارجی طرف نمایندگی
 • معرفی وزارتخانه ذی ربط

ماده 6- اشخاصی که مجوز فعالیت آنها از سوی مراجع ذی صلاح لغو می شود مکلفند، در مهلت تعیین شده توسط اداره ثبت شرکت ها و مالکیت های صنعتی، نسبت به انحلال شعبه یا نمایندگی و انجام امور تصفیه آن اقدام نمایند.

تبصره – شرکت هایی که مجوز فعالیت آنها تمدید نمی شود، 6ماه مهلت دارند تا نسبت به انحلال شرکت ثبت شده و انجام امور تصفیه آن اقدام نمایند.

ماده7- شعبه شرکت های خارجی که نسبت به ثبت شعبه خود در ایران اقدام نموده و به فعالیت می پردازند موظفند، هرسال گزارش سالانه شرکت اصلی مشتمل بر گزارش های مالی حسابرسی شده توس حسابرسان مستقل مقیم، در کشور متبوع را به دستگاه ذی ربط ارایه نمایند.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

ماده8- کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی مشمول این آیین نامه موظفند گزارش فعالیت شعبه یا نمایندگی در ایران را همراه با صورتهای مالی حسابرسی شده خود ظرف مدت 4 ماه پس از پایان سال مالی به دستگاه های ذی ربط ارسال دارند.

حسابرسی مذکور تا زمانی که آیین نامه اجرایی تبصره 4 ماده واحد قانون استفاده از خدمات تخصصی و حرفه ای حسابداران ذی صلاح به عنوان حسابدار رسمی – مصوب 1372 – اعلام نشده است، توس سازمان حسابرسی و موسسات حسابرسی مورد قبل دستگاه ذی ربط، که شرکای آن افراد حقیقی تایید شده توسط اداره نظارت سازمان حسابرسی باشند، انجام می گیرد.

ماده 9 – اداره امور شعبه یا نمایندگی ثبت شده طبق این آیین نامه ، باید توس یک یا چند شخص حقیقی میقیم ایران انجام گیرد.

ماده 10- به منظور برخورداری شرکت های خارجی از مزایای این آیین نامه و استمرار فعالیت آنها ، شرکت های خارجی که لازم الجرا شدن این آیین نامه، در ایران، از طریق شعبه یا نمایندگی خود فعالیت می کرده اند مکلفند، اطلاعات و مدارک موضوع مواد 3 و 5 این آیین نامه را به دستگاه های ذی ربط ارائه داده و وضعیت خود را با آیین نامه تطبیق دهند.

ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

___________________________________

جهت مشاوره حقوقی و ثبت برند با ما تماس بگیرید. ۰۲۱۲۶۱۱۶۶۹۱

منبع : فرآیند محشای ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری (تالیف و تدوین : حمید آذرپور – غلامرضا حجتی اشرفی)

___________________________________