نقض حقوق صاحب علامت تجاری در حقوق ایران و انگلستان

در این مقاله ثبت سبز  نقض حقوق صاحب علامت تجاری در حقوق ایران و انگلستان را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

خدماتی که ثبت سبز به شما گرامیان ارائه می دهد عبارت است از:

ثبت شرکت در ایران

ثبت شرکت در اروپا

ثبت شرکت در آسیا

ثبت شرکت در آمریکا

ثبت شرکت در استرالیا 

ثبت اختراع

ثبت طراحی صنعتی

ثبت برند (علامت تجاری)

تعریف سنتی حق نقض این است که شخص بدون اذن و اجازه دیگری علامت تجاری او برای معرفی کالاها و خدمات خود استفاده کند. این تعریف همانطور که خواهیم دید همه مصادیق و موارد نقض در خصوص علائم تجاری را در بر نمیگیرد بر این اساس برخی در صدد ارائه تعریفی برامدند که تقریبا همه مصادیق و موارد نقض حق در حوزه علامت تجاری را با توجه به نظام هایی که در خصوص مورد در کشورهای مختلف وجود دارد دربرگیرد. بر این اساس در تعریف حق نقض در حوزه علامت تجاری گفته اند که نقض علامت تجاری عبارت است از هر نوع استعمال بدون اجازه از علامت یکسان یا مشابه علامت مورد نقض( که براساس ثبت یا شهرت یا سابقه استعمال مورد حمایت است) که باعث گمراهی مصرف کنندگان در خصوص منشاء (تولید یا عرضه) کالاها یا خدمات شود یا باعث ورود لطمه به شهرت یا مجه متمایز علامت مورد نقض گردد.

ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

 

نقض حقوق صاحب علامت

تعریف فوق می تواند تعریف جامعی باشد زیرا همه مصادیق نقض را در بر می گیرد اعم از آنهاییکه باعث لطمه اساسی به کارکرد تمایز منشاء علامت و در نتیجه موجب گمراه کردن مصرف کنندگان عادی می شوند یا نقض هایی که به اعتبار و شهرا علامت لطمه وارد سازد. زیرا همانطور که می دانیم در برخی از نظام های ملی مانند آمریکا نقض علامت تجاری که مخل کارکرد تمایز منشاء می باشد در قالب و تحت عنوان “Infringement ” مطرح می شود و نقض هایی که استعمال علامت یکسان یا مشابهی است که باعث گمراهی عموم در خصوص مبداء و منشاء کالاها یا خدمات نمی شود بلکه به نوعی باعث کمرنگ شدن ویژگی متمایز یا باعث تضعیف شهرت علامت تجاری مورد نقض می گردد تحت عنوان “Dilution” مطرح می گردد.

ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

در حقوق انگلستان هر دو نوع نقض مذکور تحت عنوان ” Infringement ” مطرح شده است.  نکته دیگری که در این قسمت از بحث قابل طرح است اینکه همانطور که در مطالب دیگر در حقوق انحصاری بیان کردیم مصادیق استفاده و استعمال در برخی نظام های ملی مشخص شده است. به عنوان مثال در ماده 10 قانون علائم تجاری انگلستان مصادیق استعمال علامت نقض کننده ذکر شده است که از جمله آنهها عبارتند از الصاق علامت نقض کننده بر روی کالاها یا بسته بندی، ارائه یا عرضه کالاهای دارای علامت نقض کننده، تهیه و تولید اتیکت، بسته بندی، استعمال علامت به صورت شفاهی و ….

همچنین در حقوق فرانسه مصادیق و موارد نقض در حوزه علامت تجاری در قالب جعل و تقلب مورد بررسی قرار گرفته است. بر این اساس جعل و تقلب در حوزه علامت به دو دسته مستقیم و غیر مستقیم تقسیم شده است. در قسمت مستقیم مصادیقی از قبیل : باز تولید، تقلید، مورد استفاده، قراردادن علامت، حذف یا تغییر علائم تجاری، وارد نمودن یا صادر کردن کالا تحت پوشش یک علامت تجاری جعلی ، مورد بحث و بررسی قرار گرفته و در بخش نقض غیر مستقیم نیز مواردی از قبیل نگهداری کالاهایی که تحت پوشش یک علامت جعلی هستند بدون دلایل مشروع ، فروش، عرضه برای فروش و تامین کالاها و خدمات، تحت پوشش یک علامت جعلی و … مورد احصاء قرار گرفته است.

این مطلب را از دست ندهید : نقض حقوق ناشی از ثبت علامت

در ماده 40 قانون مصوب 1386  ایران به مالک علامت ثبت شده این حق داده شده است که علیه هر شخصی که بدون موافقت وی از علامت استفاده کند و یا شخصی که مرتکب عملی شود که عادتا منتهی به تجاوز به حقوق ناشی از ثبت علامت گردد، اقامه دعوی کند.

با توجه به قسمت اخیر ماده یاد شده، این حقوق شامل موارد استفاده از علامتی می شود که شبیه علامت ثبت شده است و استفاده از آن برای کالاها یا خدمات مشابه موجب گمراهی عموم می گردد.

در ابتدای ماده 60 قانون مصوب 1386 ، قانون گذار از نقض حقوق مندرج در قانون یاد شده ، تعریف به عمل آورده است به موجب این ماده ، نقض حقوق مندرج در این قانون ، عبارت است از معنای انجام هرگونه فعالیتی در ایران که توسط اشخاصی غیر از مالک حقوق تحت حمایت این قانون و بدون موافقت او انجام گیرد.

ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

با توجه به مواد یاد شده ذکر نکات زیر ضروری به نظر می رسد :

 • قانون ایران همانند قوانین ملی خیلی از کشورها از علامت تجاری در قالب طرح دعوی نقض حمایت به عمل آورده است.
 • قانونگذار ایران نقض حقوق را تعریف کرده است و به موجب آن چنانچه شخص یا اشخاص فعالیتی را بدون اجازه مالک و موافقت او انجام دهند مرتکب حق نقض شده و تحت شرایطی از حیث مدنی و کیفری قابل تعقیب می باشند. این تعریف دارای ایراد است زیرا نقض حق تلقی کردن مطلق انجام هرگونه فعالیت بدون در نظر گرفتن موارد استثنایی شده و حقوق انحصاری مالک ، صحیح نمی باشد و انجام فعالیت بدون اجازه مالک در صورتی می تواند مصداقی از عنوان “نقض حق” باشد که در چارچوب موارد استثنا نباشند . به عبارت دیگر اطلاق ماده شامل فرضی که انجام فعالیت با توجه به بند ج ماده 40 قانون مباح و جایز می باشد هم در بر می گیرد.
  در تعریف نقض حق همچنین باید به مواد مربوط که در آن حقوق صاحب علامت آمده است نیز اشاره گردد. به عبارت دیگر به عنوان مثال حقوق صاحب علامت تجاری ثبت شده در ماده 40 قانون مصوب 1386 پیش بینی شده است.
  با توجه به نکات فوق می توان نقض حق در حوزه علامت تجاری را به شرح زیر تعریف کرد:
  با رعایت بند (ج) ماده 40 قانون ، نقض حقوق بر مبنای انجام هرگونه فعالیتی در ایران است که در ماده 60 قانون به آن اشاره شده و توسط اشخاصی غیر از مالک حقوق تحت حمایت قانون و بدون موافقت او انجام گرفته است.
 • مصادیق نقض حق چه بصورت تمثیلی و چه احصائی مشخص و معین نشده است.
 • استفاده از علامت تجاری ثبت شده بدون اجازه مالک آن یا ارتکاب عملی که عادتا منتهی به تجاوز به حقوق ناشی از ثبت علامت گردد یکی از مصادیق مهم نقض حق تلقی شده است . بدیهی است نقض حق در حوزه علامت تجاری منحصر به عمل استفاده بدون اجازه مالک علامت نمی باشد زیرا استفاده در معنای خاص خود می تواند شامل جعل علامت نگردد.
  البته با توجه به اینکه متون کیفری باید روشن و شفاف باشد در قانون ایران همانند قانون خیلی از کشورها باید مصادیق استفاده غیرمجاز از علامت تجاری، که از موارد مهم نقض در حوزه علامت است، بصورت تمثیلی یا حصری مشخص شود، تا از تفسیرهای مختلفی که می تواند موجب تضییع حقوق گردد جلوگیری به عمل آید.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

___________________________________

جهت مشاوره حقوقی و ثبت برند با ما تماس بگیرید. ۰۲۱۲۶۱۱۶۶۹۱منبع : حقوق علائم تجاری (نوشته سید حسن میرحسینی)

___________________________________