علامت تجاری ( نشانه های جمع | اسامی مبدا | قواعد مبداء | نام گذاری مبدا )

در این مقاله ثبت سبز  علامت تجاری ( نشانه های جمع | اسامی مبدا | قواعد مبداء | نام گذاری مبدا ) را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

خدماتی که ثبت سبز به شما گرامیان ارائه می دهد عبارت است از:

ثبت شرکت در ایران

ثبت شرکت در اروپا

ثبت شرکت در آسیا

ثبت شرکت در آمریکا

ثبت شرکت در استرالیا 

ثبت اختراع

ثبت طراحی صنعتی

ثبت برند (علامت تجاری)

با توجه به تعریف لغوی اصلاحی و حقوقی علامت تجاری در این قسمت از بحث به تبیین دامنه علائم تجاری از طریق مقایسه آن با مفاهیم و عناوینی می پردازیم که به لحاظ نزدیکی و مشابهت بعضا ممکن است موجب اشتباه در تشخیص گردد:

علامت تجاری و نشانه های جمع

نشانه منیع در کنواسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی و همچنین در بعضی از معاهدات و کنوانسیون ها ی تحت اداره سازمان جهانی مالکیت معنوی مورد استعمال قرار گرفته است.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.
علامت تجاری

این اصطلاح در بند 2 ماده یک کنوانسیون پاریس و در موافقتنامه مادرید در مورد جلوگیری از نصب نشانه های منبع غیر واقعی یا گمراه کننده بر کالا مورد استعمال قرار گرفته است در این دو سند بین المللی به صراحت تعریفی از نشانه های منبع به عمل نیامده است.

با مروری کوتاه بر بند 1 ماده1 موافقتنامه مادرید که مقرر می دارد: کلیه کالاهای حاوی نشانه غیر واقعیی یا گمراه کننده که با آن نشانه یکی از کشورهایی که این موافقتنامه در مورد آنها اعمال می شود یا محلی در آن کشورها واقع است به صورت مستقیم یا غیر مستقیم به عنوان کشور یا محل مبدا معرفی شده یاشد هنگام ورود به هر یک از کشورهای مذکور توقیف خواهند شد می توان استنباط کرد که از دیدگاه این موافقتنامه نشانه منبع به معنای نشانی است که برای مشخص کردن منشا یک محصول در کشور یا منطقه یا محلی خاص بکار می رود.

با توجه به تعریف فوق روشن است که در نشانه منبع وجود پیوند کیفی میان محصول و محل تولید شرط نیست و این نشانه صرفا حکایت از این دارد که محصول مورد نظر از محل تعیین شده در نشانه منبع نشات گرفته است .ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

به عبارت دیگر اگر چه این اصطلاح ارتباط بین محصول و محل مبدا آن را بیان می کند لیکن این ارتباط برای یک محصولی که توسط نشانه های منبع معرفی می شود خیلی ضعیف است.

نکته قابل اهمیت دیگر اینکه با توجه به تعریف فوق نشانه منبع صرفا با مبدا جغرافیایی محصول ارتباط دارد نه با انواع دیگر مبدا از قبیل شرکتی به عنوان مثال محصول را ساخته است.

بنابراین نام کشوری که بر روی محصول است یا نشانه هایی از قبیل (ساخت ایران) نشانه های منبع هستند.

با توجه به علائم تجاری ئ نشانه های منبع روشن است که بین این دو تفاوت وجود دارد زیرا علامت کالا یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز می سازد لیکن نشانه منبع صرفا منشا یک محصول را در کشور منطقه یا محل خاص معین و مشخص می کند.

خلاصه اینکه علامت تجاری با نشانه منبع از حیث تعریف هدف شکل نحوه حمایت و همچنین مدت حمایت تفاوت اساسی دارد که پرداختن به آن ها از حوصله این کتاب خارج است.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

علامت تجاری و اسامی مبدا

اصطلاح اسامی مبدا در موافقتنامه لیسبون برای حمایت از اسامی مبدا و حمایت بین المللی آنها تعریف شده است.

بر اساس بند 1 ماده 2 موافقتنامه یاد شده اسم مبدا به اسم جغرافیایی کشور منطقه یا محلی اطلاق می شود که محصول از انجا نشات گرفته و کیفیت و مشخصات آن منحصرا یا اساسا به خاطر محیط جغرافیایی (از جمله عوامل طبیعی و انسانی ) است.

با توجه به بند 2 ماده 2 موافقتنامه کشور مبدا کشوری است که اسم آن یا اسم منطقه یا محل واقع شده در آن اسم مبدا محسوب می شود و معروفیت محصول به خاطر آن است.

با توجه به تعریف فوق روشن است که اسم مبدا در واقع اسم جغرافیایی کشور منطقه یا محلی است که محصول از آنجا نشات گرفته و کیفیت و ویژگی های آن محصول نیز منحصرا یا اساسا  بخاطر محیط جغرافیایی مربوط از جمله عوامل طبیعی و انسانی آن باشد.

همانطور که از تعریف علامت تجاری و اسامی مبدا کاملا مشخص می گردد میان علامت تجاری و اسامی مبدا تفاوت اساسی وجود دارد زیرا علامت تجاری محصول ها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوققی را از هم متمایز می سازد لیکن اسامی مبدا اسم جغرافیایی کشور منطقه یا محلی است که محصول مورد نظر از آنجا نشات گرفته و کیفیت یا سایر ویژگی های محصول بخاطر محیط جغرافیایی یا عوامل انسانی محل نشات گرفته از ان است.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

به عبارت دیگر عوامل انسانی یا طبیعی موجود در محیط جغرافیایی مربوط باعث کیفیت و سایر ویژگی های محصول نشات گرفته از آن شده است.

خلاصه اینکه علامت تجاری و اسامی مبدا نیز از نظر تعریف هدف مدت حمایت شرایط و نحوه حمایت و استفاده با یکدیگر متفاوت هستند و غالبا نیز در قالب نظام های حمایتی خاص و متفاوت با یکدیگر مورد حمایت قرار میگیرند.

علامت تجاری و قواعد مبداء

قواعد مبدا مقررات و قوانین و احکام اداری است که دولت ها آن را برای تعیین مبدا کالا خدمات و سرمایه گذاری به کار می برند.

مبدا کالا یا سرمایه گذاری ممکن است بر نحوه عمل در مرز یا در بازار کشور دیگر نسبت به آن کالا یا سرمایه گذاری موثر باشد.

برای مثال برای اینکه یک کشور در حال توسعه بتواند از تعرفه پایین تر در قالب طرحهای نظام عمومی ترجیحات استفاده نماید کشور وارد کننده باید مطمئن شود که کالاها در همان کشور صادر کننده تولید شده است.

باید گفت که امروزه اجرای این اصل با توسعه پدیده جهانی شدن و اشاعه مناطق تجارت آزاد و اتحادیه های گمرکی مشکل است .ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

موافقتنامه سازمان جهانی تجارت در موردقواعد مبدا یک برنامه کاری را برای هماهنگ سازی بلند مدت این قواعد مقرر داشته است.

با توجه به مراتب فوق روشن است که قواعد مبدا با علامت تجاری متفاوت است زیرا همانطور که گفتیم قواعد مبدا مجموعه ضوابط و مقررات برای تعیین محل ساخت یک محصول است در حالیکه علائم تجاری متمایز کننده محصول و خدمات اشخاص اعم از حقیقی یا حقوقی از یکدیگر است.

علامت تجاری و نام گذاری مبدا

در تعریف نام گذاری مبدا امده است : نام گذاری  مبدا به معنای نام یک منطقه یک مکان خاص یا در موارد استثنایی یک کشور است که برای توصیف یک محصول کشاورزی یا ماده غذایی مورد استفاده قرار میگیرد که:

  • 1- از ان منطقه مکان خاص یا کشور نشات میگیرد.
  • 2-کیفیت یا ویژگی های آن اساسا یا منحصرا نتیجه محیط جغرافیایی ویژه با عوامل طبیعی و انسانی آن است
  • 3- تولید فرآوری و ارائه آن در ناحیه جغرافیایی معین شده صورت گرفته باشد.

با توجه به تعریف فوق روشن است که علامت با نام گذاری مبدا متفاوت است زیرا اولا علامت نشان است و نام یکی از مصادیق آن است.

ثانیا:علامت برای تشخیص کالا یا خدمات است و با نام گذاری مبدا که هدف آن تعیین منشا جغرافیایی یک کالاست تفاوت دارد.

ثالثا: نام گذاری مبدا صرفا در مورد محصولات کشاورزی و مواد غذایی است.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

___________________________________

جهت مشاوره حقوقی و ثبت برند با ما تماس بگیرید. ۰۲۱۲۶۱۱۶۶۹۱

منبع : حقوق علائم تجاری (نوشته سید حسن میرحسینی)

___________________________________