علامت تجاری ( علائم تجاری) غیر قابل ثبت کدامند ؟

در این مقاله ثبت سبز علامت تجاری ( علائم تجاری) غیر قابل ثبت کدامند ؟  را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

خدماتی که ثبت سبز به شما گرامیان ارائه می دهد عبارت است از:

ثبت شرکت در ایران

ثبت شرکت در اروپا

ثبت شرکت در آسیا

ثبت شرکت در آمریکا

ثبت شرکت در استرالیا 

ثبت اختراع

ثبت طراحی صنعتی

ثبت برند (علامت تجاری)

برای اینکه علامت تجاری ( علائم تجاری) مورد درخواست ثبت بتواند گواهی ثبت را اخذ کند باید دارای شرایط باشد. تعدادی از این شرایط ماهوی هستند و فقدان آنها باعث ممنوعیت مطلق ثبت علامت می گردد و برخی دیگر از شرایط به لحاظ تعرض با حقوق اشخاص ثالث باعث ممنوعیت نسبی علامت می گردند.

در قوانین ملی خیلی از کشورها مواردی از قبیل عدم امکان ارائه گرافیکی علامت فقدان قدرت تمیز دهندگی آن اوصیفی بودن علائم پیشنهادی عام و متداول بودن آن مغایرت علائم پیشنهادی با اصول پذیرفته شده اخلاقی مغایرت علائم با نظم عمومی انتخاب مدال ها و سایر نشانه های کشورها یا سازمان های بین المللی به عنوان علامت تجاری موجب ممنوعیت مطلق ثبت علامت است و مواردی از قبیل تعارض علامت درخواستی با حقوق شناخته شده اشخاص شده اشخاص ثالث موجب ممنوعیت نسبی ثبت علائم پیشنهادی است.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

علائم غیر قابل ثبت

علامت تجاری قدرت تمیز دهندگی نداشته باشد

یکی از شرایط ماهوی ثبت علامت قدرت تمیز دهندگی  آن است.برای اینکه یک علامت تجاری قابل ثبت باشد باید قابلیت و توان تمیز دهندگی کالا یا خدمات را داشته باشد.باید قابلیت و توان تمیز دهندگی کالا یا خدمات را داشته باشد.

قابلیت تمیز دهندگی در واقع اساسی ترین شرطی است که در مورد علامت تجاری وجود دارد و چنانچه علامت مورد درخواست ثبت فاقد وجه تمایز و یا وجه مشخصه باشد قابل ثبت نخواهد بود.

البته این شرط از تعریفی که از علامت تجاری ارائه دادیم قابل استنباط است زیرا علامت تجاری باید کالا و خدمات یک بنگاه را از رقبا متمایز کند و در صورتیی که فاقد وجه ممیزه باشد به هیچ وجه نمیتواند این کارکرد مهم و اساسی را دارا باشد.

ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

در کنواسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی که یکی از کنوانسیون های ماهوی راجه به حقوق مالکیت صنعتی است به این امر مهم و اساسی توجه شده است و کنوانسیون یاد شده این اختیار را به کشورهای عضو داده است که در صورتی که فاقد وجه ممیزه باشد به هیچ وجه نمی تواند این کارکرد مهم و اساسی را دارا باشد.

در کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی که یکی از کنوانسیون ماهوی راجع به حقوق مالکیت صنعتی است به این امر مهم و اساسی توجه شده است و کنوانسیون یاد شده این اختیار را به کشورهای عضو داده است که در صورتی که علامت مورد درخواست ثبت فاقد وجه ممیزه باشد از ثبت آن خودداری نمایند.

در بند ب ماده 6 خامس کنوانسیون یاد شده آمده است:

ثبت علامت صنعتی یا بازرگانی مندرج در این ماده را نمی توان رد یا باطل نمود مگر در موارد زیر:

1-…..

2-وقتی که علائم فاقد صفات مشخصه بوده و یا منحصرا از نشانه ها یا مشخصاتی ترکیب یافته باند که در تجارت برای تعیین نوع یا کیفیت جنس یا کمیت آن مقصد ارزش محل مبدا فراورده ها یا زمان تولید بگار رود و یا اینکه در زبان جاری و یا عادات مشروع و مسلم تجارت آن کشور که حمایت آن مورد درخواست است معمول باشد.

ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

قسمت اول بند یاد شده ناظر به علائم فاقد مجه ممیزه می باشد که کشورها می توانند آن را ثبت و یا اگر ثبت کرده باشند ابطال نمایند.

قسمت دوم بند فوق اشاره به علائم توصیفی دارد که حکم نشانه های فاقد صفت مشخصه را از حیث ثبت دارد.

منظور از نشانه های رایج در زبان یا عرف تجار مذکور در بند فوق واژه های جدیدی است که در تجارت بکار می رود از قبیل نرم افزار یا سخت افزار در صنعت کامپوتر که به دلیل توصیفی بودن شایستهثبت نمی باشند.

خلاصه اینکه با توجه به بند یاد شده میتوان علائم موضوع آن را به 3 دسته به شرح زیر تقسیم کرد:

اول-علائمی که فاقد هر گونه صفات مشخصه باشند

دوم-علائمی که توصیفی هستند

سوم-علائمی که عبارت از یک اسم تعیین کننده نوع و جنس کالاست.

این مطلب را از دست ندهید : طبقه بندی علامت تجاری

در بررسی راجع به رد علامتی که ممکن است جزو هر یک از این 3 دسته قرار بگیرد باید خصوصیات فردی علامت مورد توجه واقع شود.

علامت ممکن است خیلی ساده بوده و  مثلا عبارت از یک ستاره یا تاج یا تنها یک حرف باشد یا شعاری که توصیه خرید کالائئی معین را میکند یا چیزی است که مورد استفاده عموم یا عده زیادی از اشخاص است یا صرفا توصیف کننده خصوصیات کالاست.

این علائم نمی تواند در کشور B ثبت و حمایت شود همچنین است علامتی که نوع و جنس کالا را تعیین می کند مثلا کلمه درجه یک به عنوان  علامت انتخاب شده باشد.

ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

با توجه به مراتب فوق و همانطور که قبلا توضیح دادیم اولا : کنوانسیون پاریس یکی از مواردی را که کشور ها می توانند علامت مورد درخواست ثبت را  رد کنند فرضی می داند که علامت مورد در خواست ثبت فاقد ویژگی تمایز دهندگی باشد.

ثانیا: کنوانسیون یاد شده برای تشخیص اینکه چه علامتی فاقد ویژگی تمیز دهندگی است ملاک ها و ضوابطی را رائه داده است که بر مبنای این ضوابط کارشناس یا دادرس در مقام رسیدگی می تواند از آن ها استفاده کند.

در موافقتنامه تریپس که یکی دیگر از موافقتنامه های ماهوی راجه به حقوق مالکیت معنوی است به نحوی به این شرط مهم و اساسی اشاره شده است.

در بند 1 ماده 15 موافقتنامه تریپس که در مقام تعریف علامت و ذکر مصادیق آن به صورت تمثیلی است آمده است:

علائم تجاری غیر قابل ثبت

هرگونه علامت یا ترکیبی از علائم که بتواند کالاها یا خدمات یک فعالیت را از کالاها یا خدمات فعالیت های دیگر متمایز گرداند علامت تجاری به شمار خواهد آمد در مواردی که علائم ذاتا نمیتوانند کالاها یا خدمات مربوط را متمایز گردانند اعضا ممکن است قابلیت ثبت را به تشخیص تمایز از طریق موارد استعمال مربوط سازند….

با توجه به مراتب فوق بدیهی است که موافقتنامه تریپس متنند کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی یکی از ویژگی های مهم علامت را قابلیت تمیز دهندگی آن دانسته و این اختیار و مجوز را به کشور های عضو داده است که از ثبت علائمی که ذاتا نمی توانند کالاها یا خدمات مربوط را متمایز گردانند خود داری کنند

با توجه به قسمت اخیر ماده یاد شده چنانچه علامت مورد درخواست ثبت ذاتا فاقد قدرت ممیزه باشد لیکن در مرحله استعمال  وجه ممیزه را کسب کند می تواند به عنوان علامت تجاری مورد پذیرش برای ثبت قرار گیرد.

ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

به عبارت دیگر برای اینکه علامت قابل ثبت باشد باید به وسیله ماهیت و ذات خود یا از طریق استفاده به نحوی که آن را از سوی عموم مردم قابل اعتماد سازد و یا ترکیبی از این دو حالت به مرحله خاصی از متمایز بودن نائل آمده باشد و بتواند نقش مهم خود را که همانا متمایز کردن کالاها و خدمات بنگاه ها از یکدیگر است به خوبی ایفاء کند.

در قانون سال 1994 انگلستان نیز به شرط تمیز دهندگی علامت مورد درخواست ثبت اشاره شده است.

بر اساس ماده 30 قانون علائم تجاری انگلیس چنانچه علامت مورد در خواست ثبت فاقد وجه ممیزه و مشخصه باشد قابل ثبت نخواهد بود بدین توضیح که چنانچه علامت تجاری مورد درخواست ثبت صرفا ناظر به مشخصات کالای مورد نظر از قبیل نوع کمیت ارزش کیفیت مبداء جغرافیایی و…… باشد ثبت آن پذیرفته نخواهد شد و رد می شود.

با توجه به ماده یاد شده متمایز بودن باید یکی از ویژگی ها و عناصر مهم علامت تجاری مورد درخواست ثبت باشد تا مورد پذیرش بر اساس قانون انگلیس قرار گیرد.

بر اساس قانون انگلیس علامت متمایز علامتی است که برای تشخیص کالاهای یک بنگاه از کالاهای بنگاه دیگر مناسب باشد.

در مقابل علامت متمایز علامت توصیفی قرار دارد یعنی علامتی که کالاهای مورد نظر را توصیف نموده و بنابراین برای متمایز کردن کالاهای یک بنگاه از بنگاه دیگر مناسب نبوده چرا بکه برای همه آن ها قابل استفاده . مناسب است.

به عنوان مثال برای یک فیلم علامت دوربینی کاملا توصیفی است اما علامت کداک اصطلاح کاملا متمایز کننده است. البته علائم دیگری از قبیل روشنی تصویر می تواند در فاصله بین علائم متمایز و توصیفی از این حیث قرار گیرند. رویه قضایی در انگلیس در رابطه با تشخیص علائم متمایز و علائم توصیفی فراز و نشیب هایی را طی کرده است. یکی از آرای صاده از دادگاه اروپایی در این خصوص عکس العمل شدیدی را در بین وکلا و حقوق دانان ایجاد کرده است.

ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

علامت خشک بچه به عنوان یک علامت تجاری در اتحادیه اروپا به ثبت رسید. رای مستند ثبت علامت یاد شده مورد انتقاد شدید جامعه وکلا و حقوق دانان واقع شد زیرا این علامت برای پوشک بچه جنبه توصیفی داشته و دیگر تجار و بنگاه ها نیز مایلند از این عنوان برای توصیف کالاهای خود استفاده نمایند.

تعریف برند

دادگاه بر این اعتقاد بود که خشک بچه یک نوآوری واژگانی است گو اینکه هیچکس دیگر  چنین تصویری نداشت. رویه قضایی انگلیس بعد از مدت ها در این خصوص عقب نشینی کرد و در پرونده دیگری کاملا از نظریه قبلی خود عدول کرد. دادگاه در رابطه با علامت دو برابر نعنا نظر داد که:

اصطلاح دو برابر نعنا برای آدامس بیش از حد جنبه توصیفی داشته و هنگامی که ثبت علامت فارغ از هر گونه دفاعی که پس از ثبت ممکن است مطرح گردد مد نظر قرار میگیرد حقوق دیگر تاجران نیز بایستی مورد لحاظ واقع شود.

البته در حقوق انگلیس مانند قوانین داخلی بسیاری از کشور ها علاوه بر در نظر گرفتن تمایز ذاتی علامت که عبارت است از قابلیت فی نفسه علامت برای تمیز کالاهای مورد نظر به این موضوع که علامت ممکن است ذاتا قدرت تمیز دهندگی نداشته باشد لیکن در طول استفاده موفق به کسب تمایز گردد نیز اشاره و توجه شده است.

بر این اساس ممکن است بسیاری از علائم توصیفی به واسطه استفاده طولانی مدت برای محصول یا خدمات خاص به اندازه کافی شهرت و اعتبار یافته و به آنچه که تمایز مکتسب نامیده می شود ناءل آید.

خلاصه اینکه در حقوق انگلیس قاعده محکم و سهل الوصولی برای ارزیابی و تشخیص اینکه علامت مورد درخواست ثبت به اندازه کافی متمایز است و یا اینکه توصیفی است وجود ندارد.

ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

____________________________

منبع : حقوق علائم تجاری (نوشته سید حسن میرحسینی)

____________________________