تعارض علامت مشهور با شناسه های کسب و کار

در این مقاله ثبت سبز  تعارض علامت مشهور با شناسه های کسب و کار را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

خدماتی که ثبت سبز به شما گرامیان ارائه می دهد عبارت است از:

ثبت شرکت در ایران

ثبت شرکت در اروپا

ثبت شرکت در آسیا

ثبت شرکت در آمریکا

ثبت شرکت در استرالیا 

ثبت اختراع

ثبت طراحی صنعتی

ثبت برند (علامت تجاری)

ماده 5 توصیه اختصاص به تعارض علامت مشهور با شناسه های کسب و کار دارد. به موجب شق الف بند 1 ماده 5 در صورتی یک شناسه کسب و کار یا بخش مهمی از آن با علامت مشهور در تعارض خواهد بود که کپی تقلید ترجمه یا آوانویسی علامت مشهور باشد و حداقل یکی از شرایط زیر وجود داشته باشد:

تعارض علامت مشهور ( برند ) با شناسه های کسب و کار

 1. استفاده از شناسه کسب و کار بین کسب و کاری که شناسه برای آن به کار می رود و مالک علامت مشهور ارتباطی را نشان دهد و بتواند به منافع وی آسیب برساند.
 2.   استفاده از شناسه کسب و کار به صورت نا عادلانه خصوصیات متمایز کننده علامت مشهور (برند) را تضعیف کند.
 3.  استفاده از شناسه کسب و کار موجب کسب امتیازات نا عادلانه از خصوصیات متمایز کننده علامت مشهور گردد.

بر حسب شق ب بند 1 ماده یاد شده بدون توجه به جزء 3 بند 3 ماده 2 و برای اجرای جزء 2 و 3 شق (الف) بند 1 یک کشور عضو می تواند مقرر کند علامت مشهور ( برند )  مورد نظر برای عموم مردم به طور کلی مشهور باشد .ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

تعارض علامت مشهور با شناسه های کسب و کار

چنانچه شناسه کسب و کار در کشور عضو یا برای آن قبل از آنکه علامت مشهور (برند) در کشور عضو مشهور شود تقاضای ثبت شده یا ثبت شده باشد کشور عضو ملزم نخواهد بود مفاد بند الف فوق را اجرا کند مگر آنکه شناسه کسب و کار با سوء نیت استفاده شده ثبت شده یا درخواست ثبت آن تسلیم شده باشد با توجه به این بند روشن است که چنانچه شناسه کسب و کار قبل از اینکه علامت مشهور در کشور عضو مشهور شود تقاضای ثبت شده یا ثبت شده باشد کشور مورد نظر الزامی ندارد که ضمانت اجراء مربوط به تعارض شناسه با علامت مشهور را اعمال کند البته به شرطی که برای مقام صلاحیتدار کشور مورد نظر اثبات نشود که شناسه کسب و کار با سوء نیت استفاده شده ثبت شده یا درخواست ثبت آن تسلیم شده است.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

بر اساس بند 2 ماده 5 توصیه مالک یک علامت مشهور حق خواهد داشت صدور تصمیم مقام صلاحیتدار مبنی بر ممنوعیت استفاده از شناسه کسب و کاری را  درخواست کند که با علامت مشهور در تعارض است. این در خواست باید طی دوره 5 ساله که ابتدای آن از زمانی آغاز می شود که مالک علامت مشهور از استفاده از شناسه کسب و کار متعارض اگاه می گردد تسلیم شود.

بدون توجه به بند 2 اگر شناسه کسب و کار که با علامت مشهور (برند )  در تعارض است با سوء نیت استفاده شده باشد یک کشور عضو نمیتواند برای درخواست ابطال ثبت آن محدودیت زمانی تعیین کند.

در تعیین سوء نیت موضوع این بند مقام صلاحیتدار باید توجه نماید آیا شخصی که شناسه کسب و کار را که با علامت مشهور در تعارض است ثبت کرده یا استفاده کرده است  دز زمان استفاده یا ثبت یا زمانی که تقاضانامه ثبت آن تسلیم شده  است از وجود علامت مشهور آگاه بوده یا دلیلی وجود دارد که نشان دهد  از آن اگاه بوده است.

در رابطه با نام های دامنه متعارض با علامت مشهور نیز در ماده 6 توصیه تکلیف شده است.

به موجب بند 1 ماده یاد شده در صورتی نام دامنه یا بخش مهمی از ان با علامت مشهور در تعرض خواهد بود که کپی تقلید ترجمه یا آوانویسی علامت مشهور باشد و نام دامنه با سوء نیت استفاده شده یا ثبت شده باشد.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

به موجب بند 2 ماده یاد شده مالک علامت مشهور (برند) می تواند صدور تصمیم مقام صلاحیتدار مبنی بر آن که صاحب ثبت نام دامنه متعارض ثبت آن را باطل یا آن را به مالک علامت مشهور منتقل نماید را درخواست نماید.

علامت مشهور/برند

 1. همانطور که در قسمت مربوط توضیح دادیم شناسه های کسب و کار و کارکرد آن ها با علامت تجاری و خدماتی متفاوت بوده و نباید آن ها را با یکدیگر اشتباه کرد.
 2. مالک علامت تجاری یا خدماتی مشهور باید کلیه دلایل و مدارک و مستندات خود را که دلالت بر مشهور بودن علامت وی دارد به مقام صلاحیتدار ارائه دهد و مقام نامبرده نیز باید آنها را مورد توجه قرار دهد.
 3. مقامات صلاحیتدار که مسئول تشخیص و احراز علامت مشهور هستند می توانند از مبادی ذیر بط در رابطه با آن علامت تحقیق کنند یکی از مبادی که از اطمینان خوبی بر خوردار است تحقیق از مصرف کنندگان کالاها یا خدمات مربوط و نظر خواهی از آنان است.
 4. مدت میزان و حدود جغرافیایی استفاده از علامت مهم ترین شاخص برای تعیین مشهور بودن علامت است .استفاده از علامت در قلمرو های مجاور (کشور همسایه) در قلمرو هایی که به همان زبان یا زبان ها صحبت می شود یا در قلمروهایی که تحت پوشش رسانه ای واحد یکسان هستند (تلویزیون یا مطبوعات)و یا در قلمروهایی که روابط تجاری نزدیک دارند می تواند برای تعیین میزان آگاهی عموم از علامت مورد نظر در یک کشور موضوعیت داشته باشد.
 5. واژه «استفاده» تعریف نشده است .همچنین پرسش مربوط به آن که چهچیزی «استفاده» تلقی میشود می تواند در رابطه با کسب حقوق علامت تجاری ابطال ثبت به علت عدم استفاده و یا کسب خصوصیات متمایز کننده یک علامت از طریق استفاده قابل طرح باشد.به هر حال در این مقررات واژه( استفاده ) استفاده در اینترنت را نیز در بر میگیرد.
 6. با آن که تویج علامت می تواند استفاده از علامت تلقی شود ولی ضابطه ای جدا برای تعیین مشهور بودن علامت است.
 7. تعداد ثبت های یک علامت در سراسر جهان و مدت اعتبار این ثبت ها می تواند برای تعیین مشهور بودن یک علامت شاخص مهمی باشد در این صورت ضروری است تمامی این ثبت ها به نام یک شخص باشد.زیرا در بسیاری از موارد یک علامت در کشور های مختلف به شرکت های مختلف متعلق به یک گروه خاصتعلق دارد.این ثبت ها تنها تا حدودی موضوعیت دارند که استفاده یا شهرت علامت را منعکس کنند. به طور مثال نشان دهند علامت در کشوری که در آن به ثبت رسیده است مورد استفاده قرار میگیرند.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.
 8. به علت اصل سرزمینی علائم مشهور به صورت ملی حمایت میشوند.مستندات و دلایل شناسایی یک علامت به عنوان مشهور به طور مثال در کشور های همسایه می تواند شاخص تعیین شهرت در یک کشور خاص دیگر باشد.
 9. واژه مصرف کننده باید با مفهوم گسترده کلمه در نظر گرفته شود و نباید به اشخاصی که به طور واقعی و عینی از علامت استفاده می کنند محدود شود در این خصوص می توان به واژه حمایت از مصرف کننده اشاره کرد.به علت تفاوت چشمگیر در ماهیت کالاها یا خدماتی که علامت برای آن ها به کار می رود ممکن است مصرف کنندگان واقعی و بالقوه نیز در هر مورد متفائت باشند.بسته به ماهیت خدمات و کالاها مجاری توزیع نیز ممکن است تفاوت چشمگیر داشته باشند.برخی کالاها در سوپر مارکت ها عرضه می شوند و برخی نیز به راحتی از سوی مصرف کنندگان قابل دستیابی هستند.
 10. دوایر تجاری که با کالاها و یا خدمات سر و کار دارند عمدتا عبارت هستند از واردکنندگان عمده فروشان و دارندگان اجازه بهره برداری(لیسانس)
 11. برای تعیین مشهور بودن یک علامت مشهور بودن آن برای حداقل یک بخش از عموم کافی است و به کارگیری آزمون های سخت گیرانه مانند مشهور بودن برای کل مردم مجاز نیست.این بدان دلیل است که علائم اغلب برای کالاها یا خدماتی به کار میروند که به سوی بخش خاصی از عموم هدایت می شوند. به طور مثال مشتریان متعلق به گروه خاص در آمدی ، سنی یا جنسی.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

___________________________________

جهت مشاوره حقوقی با ما تماس بگیرید.۰۲۱۲۶۱۱۶۶۹۱

منبع : حقوق علائم تجاری (نوشته سید حسن میرحسینی)

___________________________________