قوانین در تعارض با علامت مشهور ( برند )

در این مقاله ثبت سبز  قوانین در تعارض با علامت مشهور ( برند ) را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

خدماتی که ثبت سبز به شما گرامیان ارائه می دهد عبارت است از:

ثبت شرکت در ایران

ثبت شرکت در اروپا

ثبت شرکت در آسیا

ثبت شرکت در آمریکا

ثبت شرکت در استرالیا 

ثبت اختراع

ثبت طراحی صنعتی

ثبت برند (علامت تجاری)

ماده 4 توصیه به علائم متعارض اختصاص دارد. به موجب شق الف بند 1 ماده یاد شده در صورتی یک علامت یا بخش مهمی از آن با علامت مشهور (برند ) در تعارض خواهد بود که کپی ترجمه یا آوا نویسی علامت مشهوری باشد که در صورت استفاده تقاضای ثبت یا ثبت آن برای کالاها و یا خدماتی که عین یا مشایه کالاها و خدمات یک علامت مشهور ( برند ) هستند سبب اشتباه یا گمراهی شود. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

علامت مشهور  ( برند )

تعارض با علامت مشهور ( برند )

با توجه به شق (ب) بند 1 ماده یاد شده قطع نظر از کالاها و خدماتی که علامت برای آن به کار می رود اگر علامتی تجاری موضوع یک اظهارنامه بوده یا ثبت شده باشد این علامت در صورتی با علامت مشهور در تعارض خواهد بود که علامت مزبور یا بخش مهمی از آن کپی تقلید ترجمه یا آوانویسی علامت مشهور (برند ) باشد و حداقل یکی از شرایط زیر وجود داشته باشد:

  • استفاده از آن علامت برای کالاها و خدماتی که علامت برای آن ها بکار میرود یا موضوع یک اظهارنامه یا ثبت قرار میگیرد با مالک علامت مشهور ارتباط نشان دهد به نحوی که بتواند به منافع وی آسیب برساند.
  • استفاده از آن علامت بتواند به صورت نا عادلانه خصوصیات متمایز کننده علامت مشهور را تضعیف کند.
  • استفاده از علامت باعث کسب امتیازات ناعادلانه از خصوصیات متمایز مشهور را تضعیف کند.

با توجه به شق ج بند 1 ماده یاد شده بدون توجه به جزء 3 شق (الف) ماده2 برای اجرای اجزای 2 و 3 شق (ب) بند 1 یک کشور عضور می تواند مقرر کند علامت مشهور مورد نظر بر اساس نظر عموم مردم بطور کلی مشهور باشد.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

بر اساس شق (د) بند 1 ماده فوق بدون توجه به بندهای 2 تا 4 یک کشور عضو ملزم نخواهد بود موارد زیر را به کار گیرد:

1-جزء الف بند 1 برای تصمیم گیری در مورد آن که یک علامت با علامت مشهور در تعارض خواهد بود اگر آن علاما در کشور عضو یا در ارتباط با آن برای کالاها و یا خدماتی به کار رود مورد تقاضای ثبت واقع شود یا ثبت شود که عین یا مشابه کالاها و یا خدماتی است که علامت مشهور برای آن ها بکار میرود قبل از آنکه علامت مشهور در کشور های عضو مشهور شود.

2-جزء ب بند (1) برای تصمیم گیری در مورد آن که آیا علامت با علامت مشهور ( برند ) در تعارض خواهد بود تا حدودی که علامت در یا برای آن کشور عضو برای کالاها و یا خدمات خاص قبل از آنکه علامت مشهور در کشور عضو مورد نظر مشهور شود استفاده شده تقاضای ثبت شده یا ثبت شده باشد به استثنای مواردی که علامت با سوء نیت استفاده یا ثبت شده یا اظهار نامه ثبت آن تسلیم شده باشد.

بند 2 ماده 4 توصیه اختصاص به تشریفات اعتراض دارد.

به موجب این بند چنانچه قانون حاکم به اشخاص اجازه دهد به ثبت علامت اعتراض کنند تعرض با علامت طبق نفاد شق الف بند (1) می تواند مبنای اعتراض واقع شود.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

به موجب شق الف بند 3 ماده 4 طی مدتی که کمتر از 5 سال از تاریخی نخواهد که ثبت از سوی اداره  به اطلاع عموم رسیده است مالک علامت مشهور حق خواهد داشت ابطال ثبت علامتی که با علامت مشهور در تعارض است را برای تصمیم گیری مقام صلاحیتدار درخواست نماید.

ب بند 3 ماده 4 نیز حکایت دارد که چنانچه مقام صلاحیتدار اجازه داشته باشد راسا ثبت علامتی را بلحاظ تعارض با یک علامت مشهور باطل کند باید طی دوره ای که کمتر از 5 سال از تاریخی که ثبت از سوی اداره به اطلاع عموم رسیده است نباشد مبادرت به ابطال علامت یاد شده نماید و مبنای این مدت نیز تاریخی است که ثبت از سوی اداره به اطلاع عموم رسیده است.

بر اساس بند 4 ماده4 توصیه مالک یک علامت مشهور (برند ) حق خواهد داشت صدور تصمیم مقام صلاحیتدار مبنی بر ممنوعیت استفاده از علامتی را درخواست کند که با علامت مشهور در تعارض است .این درخواست باید طی دوره 5 ساله که از زمانی آغاز می شود که مالک علامت مشهور از استفاده از علامت متعارض آگاه میگردد تسلیم شود.همانطور که در بند 5 ماده یاد شده امده است بدون توجه به بند 3 اگر علامتی که با علامت مشهور در تعارض است با سوء نیت ثبت شده باشد یک کشور عضو می تواند برای درخواشت ابطال ثبت آن محدودیت زمانی تعیین کند.بدون توجه به بند 4 اگر علامتی با علامت مشهور در تعارض است با سوء نیت استفاده شده باشد یک کشور عضو می تواند برای درخواست ممنوعیت استفاده از علامت مزبور محدودیت زمانی تعیین کند.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

همچنین در تعیین سوء نیت موضوع این بند مقام صلاحیتدار باید توجه نماید آیا شخصی که علامتی را که با علامت مشهور در تعارض است ثبت کرده یا استفاده کرده است در زمان استفاده یا ثبت یا زمانی که تقاضانامه ثبت آن تسلیم شده است از وجود علامت مشهور آگاه بوده یا دلیلی وجود دارد که نشان دهد از آن اگاه بوده است.بند 6 ماده یاد شده نیز صراحت دارد که بدون توجه به بند 3 کشورهای عضو نمیتوانند برای درخواست ابطال علامتی که با علامت مشهور در تعارض است و به ثبت رسیده لیکن استفاده نشده است محدودیت زمانی مقرر کنند.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

___________________________________

جهت مشاوره حقوقی با ما تماس بگیرید.۰۲۱۲۶۱۱۶۶۹۱

منبع : حقوق علائم تجاری (نوشته سید حسن میرحسینی)

___________________________________