تعیین علامت مشهور (برند )

در این مقاله ثبت سبز راهنمای تعیین علامت مشهور یا همان ( برند ) را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

خدماتی که ثبت سبز به شما گرامیان ارائه می دهد عبارت است از:

ثبت شرکت در ایران

ثبت شرکت در اروپا

ثبت شرکت در آسیا

ثبت شرکت در آمریکا

ثبت شرکت در استرالیا 

ثبت اختراع

ثبت طراحی صنعتی

ثبت برند (علامت تجاری)

ماده یک توصیه اختصاص به تعریف دارد . به موجب بند (3) ماده یاد شده مقام صلاحیتدار یعنی مقام اداری قضایی یا شبه قضایی یک کشور عضو که برای تصمیم گیری در خصوص آن که علامت مشهور محسوب می شود یا خیر یا حمایت از علائم مشهور صلاحیت لازم را دارد.

بخش یک توصیه به تعیین علائم مشهور پرداخته است.

برابر شق الف بند (1) ماده 2 توصیه برای تصمیم گیری در مورد آن که آیا یک علامت مشهور است یا خیر مقام صلاحیتدار تمامی شرایط و مقتضیاتی که می شود از آنها به این نتیجه رسید که علامت مشهور است یا خیر را در نظر خواهد گرفت.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

تعیین علامت مشهور یا همان ( برند )
تعیین علامت مشهور یا همان ( برند )

با توجه به شق (ب) بند1 ماده یاد شده به ویژه مقام صلاحیتدار اطلاعات زیر را که می شود بر اساس آنها به این نتیجه رسید که علامت مشهور است یا خیر بدون اینکه محدود به اطلاعات مزبور باشد در نظر خواهد گرفت:

1-میزان آگاهی یا شناسایی علامت در بخش مربوط از عموم مردم.

2-مدت حدود و منطقه کاربرد و استفاده از علامت.

3-مدت حدود و منطقه جغرافیایی ترویج علامت شامل تبلیغات و عرضه در نمایشگاه ها برای کالاها و یا خدماتی که علامت برای آن ها به کار می رود.

4-مدت و جغرافیایی هر ثبت و یا هر تقاضای ثبت علامت تا حدودی که استفاده یا شهرت علامت را منعکس می کنند.

5-سوابق اجرایی موفق حقوق مربوط به علامت به ویژه حدود شناسایی علامت به عنوان علامت مشهور از سوی مقامات صلاحیتدار .ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

6-ارزش مرتبط با علامت

جهت مشاوره حقوقی با ماتماس بگیرید.02126116691

در (ج) ماده یاد شده نیز آمده است:

عوامل فوق که دستورالعمل های راهنمای مقام صلاحیتدار برای تعیین مشهور بودن یک علامت هستند پیش شرط اتخاذ تصمیم در این مورد محسوب نمیشوند بلکه تصمیم گیری در هر مورد به شرایط  و مقتضیات خاص آن مورد بستگی خواهد داشت.

در برخی موارد ممکن است هیچ یک از سایر عوامل موضوعیت نداشته باشند و ممکن است تصمیم مربوط بر اساس عوامل دیگری اتخاذ شود که در بند (ب) فوق قید نشده اند.

سایر عوامل مزبور ممکن است به تنهایی یا به همراه یک یا چند عامل مندرج در بند (ب) فوق موضوعیت داشته باشند.

به موجب (الف) بند 2 ماده یاد شده بخش مربوط به عموم مردم شامل ولی الزاما بدون محدود شدن به بخش های زیر خواهند بود:

  • مشتریان واقعی و بالقوه هر کالا و یا خدماتی که علامت برای آن ها به کار می رود.
  • اشخاصی که در مجاری توزیع کالاها و یا خدماتی که علامت برای آن به کار می رود فعالیت دارند.
  • دوایر کسیب و کاری که در ارتباط با کالاها و خدماتی که علامت برای آن ها به کار میرود فعالیت دارند.

بر اساس شق های (ج) و (د) بند 1 ماده یاد شده در مواردی که علامت حداقل در یکی از بخش های مرتبط عموم مردم در یک کشور عضو مشهور تلقی می گردد آن یک علامت توسط کشور عضو مشهور محسوب خواهد شد.

در مواردی که علامت حداقل در یکی از بخش های مرتبط عموم مردم در یک کشور عضو یک علامت ناشناخته شده تلقی می شود علامت عضو از سوی کشور مزبور یک علامت مشهور محسوب خواهد شد.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

حتی اگر علامت در بخش مربوط از عموم مردم کشور عضو مشهور نباشد یا اگر آن کشور بند (ج) فوق را اجرا میکند علامت در آن بخش از عموم مردم شناخته شده نباشد کشور عضو ممکن است آن علامت را علامت مشهور تلقی تلقی نماید.

بند3 ماده یاد شده در رابطه با عواملی لست که الزامی نیستند.

جهت مشاوره حقوقی با ماتماس بگیرید.02126116691

بر اساس شق الف بند 3 ماده 2 توصیه برای تصمیم گیری درباره آنکه یک علامت ،علامت مشهور است یا خیر کشور عضو موارد زیر را ملزم نخواهد بود:

1-آن که در کشور عضو مورد نظر علامت مورد استفاده قرار گرفته باشد و یا آنکه علامت ثبت شده یا تقاضای ثبت آن علامت تسلیم شده باشد.

2-آن که در کشوری غیر از کشور عضو مورد نظر یا در ارتباط با آن کشور علامت مشهور باشد و یا در آن کشور ثبت شده یا تقاضانامه ثبت آن تسلیم شده باشد.

3-آنکه علامت برای کلیه مردم در کشور عضو مشهور باشد.

با توجه به شق ب بند 3 یک کشورعضو میتوتند مقرر کند علامت باید در یک یا چند کشور غیر از کشور عضو مورد نظر مشهور باشد.

بخش 2 توصیه مربوط به حدود حمایت است.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

به موجب بندهای (1) و(2) ماده3 توصیه تمامی کشورهای عضو از یک علامت مشهور در مقابل علائم شناسنده های کسب و کار و نام های دامنه متعارض حداقل از زمانی که علامت در کشور عضو مربوط مشهور شده است حمایت خواهند کرد.

سوء نیت می تواند یکی از عوامل برای ارزیابی منافع رقابتی در کاربرد بخش 2 این مقررات در نظر گرفته شود.

نکاتی در رابطه با ثبت علامت و برند

در قانون 1310 و آیین نامه مربوطه در رابطه با حمایت از علائم تجاری مشهور (برند) حکمی صریحا نیامده است.

البته شاید بتوان گفت که اگر چه قانون 1310 از علائم تجاری مشهور حمایت نمی کرد لیکن در قالب قواعد جلوگیری از رقابت نامشروع یا قواعد مسئولیت مدنی اشخاص ذینفع میتوانستند از این نوع علائم کسب حمایت کنند.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

همچنین برخی دادگاه ها به استناد کنوانسیون پاریس و اینکه مقررات این کنوانسیون بر اساس ماده 9 قانون مدنی در حکم قانون داخلی است از اسن نوع علامت حمایت کرده است.

نکاتی در رابطه با ثبت علامت و برند

برابر ماده 32 قانون یاد شده علامت در موارد زیر قابل ثبت نیست:

الف……

ب…….

ج…….

د…….

ه-عین یا به طرز گمراه کننده ای شبیه یا ترجمه یک علامت یا نام تجاری باشد که برای همان کالاها یا خدمات مشابه متعلق به موسسه دیگری در ایران معروف است.

و-عین یا شبیه آن قبلا برای خدمات غیر مشابه ثبت و معروف شده باشد مشروط بر آنکه عرفا میان استفاده از علامت و مالک علامت معروف ارتباط وجود  داشته و ثبت آن به منافع مالک علامت قبلب لطمه وارد سازد.

بنابراین بر اساس بندهای (ه)و(و) ماده یاد شده اگر علامت تجاری مورد درخواست ثبت  عین یا به طرز گمراه کننده ای شبیه یا ترجمه یک علامت تجارتی باشد که برای همان کالاها یا خدمات  مشابه متعلق به موسسه دیگری در ایران معروف است نمیتوان آن را ثبت کرد.

به عبارت دیگر ولو اینکه علامت معروف در ایران به ثبت نرسیده باشد و صرفا معروف باشد می تواند جلوی ثبت علامت یاد شده را بگیرد.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

جهت مشاوره حقوقی با ماتماس بگیرید.02126116691

همچنین اگر عین یا شبیه علامت مورد درخواست ثبت قبلا برای خدمات غیر مشابه ثبت و معروف شده باشد نمیتوان آن را ثبت کرد

مشروط بر اینکه اولا عرفا میان استفاده از علامت و مالک علامت معروف ارتباط وجود داشته باشد.

ثانیا:ثبت آن به منافع مالک علامت قبلی لطمه وارد سازد .

به عبارت دیگر اگر علامتی ثبت و معروف شده باشد عین یا شبیه آن علامت ثبت شده را تحت شرایطی حتی نمیتوان برای خدمات غیر مشابه هم ثبت کرد.البته حکم فوق در مورد علائم تجاری نیز حکمفرما است.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

زیرا اگر علائم در ایران معروف باشد ولو به ثبت نرسیده عین یا شبیه یا ترجمه آن علامت را نمیتوان برای همان کالاها یا خدمات مشابهثبت کرد اما در مورد کالاهای غیر مشابه در قانون 1386 حکمی نیامده است به عبارت دیگر چنانچه علامتی معروف باشد میتوان شبیه یا ترجمه آن را برای کالاهای غیر مشابه ثبت کرد و این در واقع ترجیح بلا مرجح است.

زیرا اگر ارزش و اهمیت علامت مشهور همانطور که گفتیم اقتضای چنین امتیاز و حمایت اضافی را دارد این فلسفه در مورد علامت تجاری بیشتر صادق است و به نظر می رسد که در ویرایش نهایی طرح ثبت اختراعات و… اشتباها علامت تجاری (برند) حذف شده است زیرا در پیش نویس اولیه طرح و همچنین در مدل وایپو حکم مقرر در بند (و) به علامت تجاری نیز تسری داشته است.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

در خاتمه این قسمت لازم به ذکر است که در سال 1999 میلادی مجمع اتحادیه پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی و مجمع عمومی سازمان جهانی مالکیت معنوی توصیه های مشترکی را برای تعیین و تشخیص علائم مشهور (برند) حدود حمایت چگونگی حل تعارض بین علائم کسب و کار و نام های دامنه با علامت مشهور به تصویب رسانده اند و از کشور ها و سازمان های عضو خواسته اند که آن را به عنوان یک دستورالعمل پذیرفته و در قوانین ملی خود اعمال نمایند.

جهت مشاوره حقوقی با ماتماس بگیرید.02126116691ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.