موارد نقض برند(علامت مشهور)

در این مقاله ثبت سبز موارد نقض برند(علامت مشهور) را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

خدماتی که ثبت سبز به شما گرامیان ارائه می دهد عبارت است از:

ثبت شرکت در ایران

ثبت شرکت در اروپا

ثبت شرکت در آسیا

ثبت شرکت در آمریکا

ثبت شرکت در استرالیا 

ثبت اختراع

ثبت طراحی صنعتی

ثبت برند (علامت تجاری)

در قوانین ملی کشورها نیز برای حمایت از علامت تجاری مشهور مقرراتی تدوین شده است.

در ایالات متحده این نوع نقض تحت عنوان Dilution مطرح شده است .ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

حمایت از علامت تجاری در مقابل نقض مزبور در دو سطح و محدوده مکانی قابل اعمال است:

1-در سطح کل ایالات متحده چنانچه علامت مورد حمایت علامتی معروف در تمام ایالت متحده باشد مالک علامت مزبور می تواند نسبت به استعمال علامت خود یا علامت شبیه به علامت خود که در هر منطقه جغرافیایی و در هر یک از ایالتها ی آمریکا در مورد کالاهای غیر مشابه صورت می پذیرد اقامه ی دعوا کند.

2- در سطح یک ایالت چنانچه علامت دارای معروفیت در تمام مناطق  و ایالات نباشد حمایت از علامت مزبور در سطح ایالت خاص که علامت در آن دارای قدرت فروش محصولات است یا به عبارتی در سطح آن ایالت دارای ویژگی متمایز (از سایر علامت ها نزد مصرف کنندگان) می باشد به عمل خواهد آمد بدین معنا که استعمال علامت تجاری مزبور توسط دیگری در مورد کالاهای غیر مشابه بر اساس نقص و تحت عنوان dilution قابل منع میباشد البته استعمالی که در محدوده ایالت مزبور صورت پذیرفته باشد .ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

موارد نقض برند (علامت مشهور)
موارد نقض برند (علامت مشهور)


در قانون 1994 علائم تجارتی انگلستان 2 مورد از مصادیق این نوع نقض صریحا در ماده 10 پیش بینی شده است:

الف-چنانچه علامت یکسان یا شبیه علامت تجاری ثبت شده در مورد کالاها یا خدمات غیر مشابه بکار رود در ص.رتی این استعمال نقض محسوب می شود که اولا:علامتتجاری ثبت شده دارای شهرت در انگلستان باشد و ثانیا: استعمال مزبور باعث بهره بردن ناعادلانه استفاده کننده از ویژگی متمایز یا شهرت علامت تجاری ثبت شده شود یا باعث ورود خدشه به شهرت یا ویژگی متمایز علامت مزبور گردد.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

برای تحقق این نقض دو شرط لازم است:

1-استعمال علامت توسط دیگری در مورد کالای غیر مشابه باعث بهره بردن ناعادلانه شخص مزبور یا ورود خدشه بر اثر استعمال به شهرت یا ویژگی متمایز علامت شود تحقق هر یک از دو مورد برای وقوع نقض کافی است.

2-علامت مورد حمایت دارای شهرت یا ویژگی متمایز باشد.

توضیح اینکه لازم نیست علامت در سطح انگلستان معروف یا علامتی مشهور باشد بلکه صرف داشتن آوازه و ورود ضرر یا استفاده ناعادلانه از این شهرت برای تحقق این نقض کافی است.

ب-تبلیغات مقایسه ای

یکی دیگر از مصادیق نقض شهرت یا ویژگی متمایز علامت تجاری استعمال خلاف اعمال شرافتمندانه از علائم تجاری دیگری می باشد.

به عبارت دیگر استفاده از علائم تجاری مالک  علامت ثبت شده به منظور برخی کالاها یا خدمات مالک مزبور اصولا مجاز خواهد بود لیکن در صورتی که استعمال مزبور مخالف اعمال شرافتمندانه صورت پذیرد در صورتی که باعث بهره برداری (نا عادلانه) یا ورود خدشه به ویژگی متمایز یا شهرت علامت تجارتی ثبت شده شود به عنوان نقض شناخته خواهد شد .

به عبارت دیگر اگر چه در حال حاضر اصل تبلیغات مقایسه ای در بسیاری از کشورها از جمله انگلستان و کشورهای عضو جامعه اروپا مجاز شناخته شده است لیکن اعمال این اصل در صورتی مجاز است که در تبلیغات مزبور هدف معرفی کالای خود یا برتری های آن درمقایسه با کالاهای مشابه دیگران باشد و از شهرت علامت تجارتی دیگران سوء استفاده نشود و اظهارات ارائه شده در مورد کیفیات کالای خود یا قیمت آنها خلاف واقع نباشد.

جهت مشاوره حقوقی با ماتماس بگیرید.02126116691

در قانون ملی فرانسه نیز حمایت از علائم مشهور یا معروف بر اساس قوانین جلوگیری از رقابت نامشروع به عمل می آید.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

برابر متده 35 علائم تجاری آفریقای جنوبی استفاده غیر مجاز از علامت تجاری ثبت نشده ای که در آفریقا ی جنوبی مشهور و مالک آن تابعیت یکی از کشورها ی عضو کنوانسیون پاریس را داشته باشد ولو اینکه در آفریقای جنوبی سر قفلی یا نهاد تجارتی نداشته باد نقض حق تلقی شده است.

اینافراد حق دارند که استفاده از علامتی که نقل تقلید یا ترجمه ای از علائم تجارتی مشهور خارجی مشهور برای آنها بکار می رود جلوگیری نمایند البته در صورتی که این استفاده موجب فریب یا گمرتهی باشد.

با توجه به ماده یاد شده ذکر نکات زیر ضروری است:

1-این ماده برای پوشش دادن حمایتی است که کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی جهت حمایت از علامت مشهور پیش بینی کرده است.

به عبارت دیگر ماده یاد شده در قانون علائم تجاری آفریقای جنوبی برای لازم الاجرا کردن تعهداتی است که به موجب کنواسیون پاریس آفریقای جنوبی پذیرفته است.

2-مالک علامت تجاری مشهور حق دارد که از ثبت علامت تجاری معارض با علامت تجاری مشهور جلوگیری کند.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

3-این حق برای مالک علامت تجاری ثبت نشده صرفنظر از اینکه مالک آن موسسه یا سر قفلی در آفریقای جنوبی داشته باشد محفوظ است.

4-ماده یاد شده تحت شرایطی حقوقی را برای استفاده کننده مقدم در خصوص مورد به رسمیت شناخته است.

5-علامت تجارتی در صورتی مشهور تلقی  می شود که در آفریقای جنوبی در بین تعداد قابل توجه از مردم که به کالاها یا خدمات مربوط علاقه مند هستند شهرت داشته باشدما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

جهت مشاوره حقوقی با ماتماس بگیرید.02126116691