حمایت از برند(علامت مشهور)

در این مقاله ثبت سبز حمایت از برند(علامت مشهور) را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

خدماتی که ثبت سبز به شما گرامیان ارائه می دهد عبارت است از:

ثبت شرکت در ایران

ثبت شرکت در اروپا

ثبت شرکت در آسیا

ثبت شرکت در آمریکا

ثبت شرکت در استرالیا 

ثبت اختراع

ثبت طراحی صنعتی

ثبت برند (علامت تجاری)

خلاصه اینکه حمایت از یک علامت تجاری مشهور بر طبق ماده 6 مکرر کنوانسیون پاریس ناشی از تعهد یک کشور عضو برای انجام اقدامات زیر در مواردی است که قوانین آن کشور چنین امری را اجازه می دهد یا یک طرف ذینفع چنین چیزی را درخواست می کند.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

1-یک کشور عضو باید اظهارنامه ثبت برای علامت تجاری معارض را رد کند.

2-کشور عضو باید ثبت یک علامت معرض را ابطال کند .حمایت از برند(علامت مشهور)

یک کشور عضو مکلف است اجازه حداقل یک دوره پنج ساله از تاریخ ثبت را بدهد که در طی آن یک درخواست برای ثبت علامت تجاری معارض قابل انجام است مگر اینکه علامت تجاری با سوء نیت ثبت شده باشد که در این صورت هیچ ضرب الاجل زمانی را نمیتوان تعیین کرد.

3-کشور عضو می تواند استعمال علامت تجاری را منع کند.

یک کشور عضو از این آزادی برخوردار است که دوره ای را مقرر کند که طی آن در خواست مزبور باید انجام شود با وجود این برای چنین در خواستی در مورد یک علامت تجاری معارض که با سوء نیت از آن استفاده شده هیچ ضرب الاجلی نمی توان تعیین کرد.

حمایت از برند(علامت مشهور)
حمایت از برند(علامت مشهور)

جهت مشاوره حقوقی با ماتماس بگیرید.02126116691

در موافقتنامه تریپس حتی بیش از آنچه که در کنواسیون پاریس برای حمایت صنعتی پیش بینی شده است حمایت از علامت تجاری مشهور تامین گردیده است.

بر اساس بند 2 ماده 16 موافقتنامه تریپس ماده 6 مکرر کنوانسیون پاریس (1967) با تغییرات لازم در مورد خدمات نیز قابل اعمال خواهد بود .

در احراز آنکه آیا یک علامت تجاری معروفیت دارد یا خیر اعضا، آگاهی از این علامت تجاری در بخش مربوط از جامعه از جمله آگاهی ای که در قلمرو عضو مربوط در نتیجه تبلیغ علامت تجاری مزبور به دست آمده است را در نظر خواهند گرفت.

همچنین بر اساس بند 3 ماده یادشده ماده 6 مکرر کنواسیون پاریس (1967)با تغییرات لازم در مورد کالا یا خدماتی که مشابه کالا ها و یا خدماتی نیستند که علامت تجاری در خصوص آنها ثبت رسیده قابل اعمال خواهد بود.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

مشروط بر اینکه استفاده از این علامت تجاری در رابطه با آن کالاها یا خدمات نشان دهنده پیوندی میان کالاها و خدمات مزبور و مالک علامت تجاری ثبت شده باشد و منافع مالک علامت تجاری ثبت شده احتمالا بر اثر چنین استفاده ای زیان ببیند.

با توجه به ماده یاد شده نکات زیر قابل ذکر به نظر می رسد:

1-همانطور که گفتیم ماده 6 مکرر کنوانسیون پاریس و احکام مقرر در آن صرفا ناظر بر علامت تجاری به معنای خاص آن است و شامل علامت خدماتی نمیگردد لیکن ماده 16 موافقتنامه ناظر بر علامت تجاری و خدماتی است به عبارت دیگر موافقتنامه تریپس حمایت مقرر در ماده 6 مکرر کنواسیون پاریس را به علائم خدماتی نیز تسری داده است.حمایت از برند(علامت مشهور)

2-موافقتنامه تریپس بر خلاف ماده 6 مکرر کنواسیون پاریس حمایت مقرر در کنواسیون پاریس را تحت شرایطی به فرضی نیز تسری داده است که کالاها غیر مشابه باشند.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

البته همانطور که گفتیم احکام مقرر در ماده 6 مکرر کنواسیون پاریس به چنین فرضی در صورتی است که شرایط زیر حاصل باشد:

الف-استفاده از علامت معارض در رابطه با کالاها یا خدمات غیر مشابه دلالت بر نوعی ارتباط بین کالاها یا خدمات مزبور با مالک علامت مشهور داشته باشد.

ب-احتمال ورود ضرر به منافع مالک علامت مشهور وجود داشته باشد

3-با توجه به ماده 16 موافقتنامه می توان ادعا کرد که موافقتنامه تریپس ملاک و ضابطه و قاعده جدیدی را برای حمایت از علامت مشهور ارائه داده است و آن قاعده حمایت بر اساس کاهش شهرت است.

به عبارت دیگر قاعده مزبور که در حقوق داخلی برخی از کشور ها در حمایت از علامت معروف اعمال می شود ملاک حمایت را احتمال سر در گمی و گمراهی مردم ( در خصوص مبدا کالا ها یا خدمات) قرار نداده است بلکه از دست دادن قدرت و وجه تمایز و کتهش شهرت علامت موجب اعمال این حمایت شناخته شده است.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

خلاصه اینکه موافقتنامه تریپس ملاک جدیدی را علاوه بر ملاکهای مزبور در کنوانسیون پاریس برای حمایت از علائم مشهور ارائه داده است.

4-ماده 16 موافقتنامه تریپس بر خلاف کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی حدود و ضوابطی را برای تشخیص علامت مشهور ارائه داده است.

بر اساس بند 2 ماده یاد شده در احراز اینکه آیا یک علامت تجاری معروفیت دارد یا نه اعضا آگاهی از این علامت تجاری در بخش مربوط از جامعه از جمله آگاهی که در قلمرو مربوط در نتیجه تبلیغ علامت تجاری مزبور بدست آمده است را در نظر خواهند گرفت.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.حمایت از برند(علامت مشهور)

جهت مشاوره حقوقی با ماتماس بگیرید.02126116691