تعریف برند (علامت مشهور)

در این مقاله ثبت سبز تعریف برند (علامت مشهور) را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

خدماتی که ثبت سبز به شما گرامیان ارائه می دهد عبارت است از:

ثبت شرکت در ایران

ثبت شرکت در اروپا

ثبت شرکت در آسیا

ثبت شرکت در آمریکا

ثبت شرکت در استرالیا 

ثبت اختراع

ثبت طراحی صنعتی

ثبت برند (علامت تجاری)

علامت مشهور علامتی است که از نگاه مقام صلاحیتدار کشوری که حمایت از علامت در آن مورد نظر است مشهور تلقی گردد.

علامت تجاری مشهور همواره از حمایت قوی تر نسبت به سایر علائم برخوردار است.

به عنوان مثال علامت مشهور ممکن است در کشوری که مورد ثبت یا استفاده قرار نگرفته است،مورد حمایت قرار گیرد.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

یا در حالیکه علامت تجاری ثبت شده در مقابل علائم مشابه تنها در فرضی مورد حمایت قرار میگیرد که علامت برای همان کالاها یا کالاهای مشابه مورد استفاده قرار گرفته باشد علائم تجاری مشهور تحت شرایطی می توانند در مقابل علائم معارض حتی در فرضی که علامت یاد شده برای کالاهای غیر مشابه نبز به کار رود مورد حمایت قرار میگیرند.تعریف برند (علامت مشهور)

به عبارت دیگر حمایتت قوی از علامت مشهور به خاطر این است که رقبا نتوانند بدون هیچ گونه هزینه ای از شهرت علامت تجاری مشهور و سرقفلی آن بهره مند شوند (سواری مجانی)و به حیثیت و شهرت و اعتبار آن خدشه وارد نمایند.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

جهت مشاوره حقوقی با ماتماس بگیرید.02126116691

با توجه به مراتب فوق و از انجاییکه صاحبان علائم تجاری مشهور همواره با مشکلات جدی در رابطه با نقص علائم تجاری شان رو برو هستند لذل ضرورت دارد از این قبیل علائم حمایت قوی تری به عمل آید .

به عنوان مثال اگر علائم تجاری CHANEL و GUCCE که از جمله برای تی شرت و کیف بکار می روند هر از چند گاهی برای تیشرت ها و کیف هایی بکار روند که توسط صاحبان علائم یاد شده تولید نشده باشد و به عبارت دیگر کیفیت محصولات شرکت های یاد شده را نداشته باشد چنانچه این علائم در کشوری که نقص علامت صورت گرفته است به ثبت رسیده باشد بدیهی است که صاحبان علائم مشهور یاد شده می توانند در قالب طرح دعوی نقض احقاق حق نمایند.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

حال اگر چنین علامتی در کشور مورد نقص به لحاظ اینکه بازار هدف صاحبان علائم فوق نبوده به ثبت نرسیده باشد صاحبان علائم یاد شده مواجه با مشکلات جدی خواهند بود زیرا بر اساس یک اصل سنتی حمایت از علائم تجاری محدود به سرزمینی است که در آن به ثبت رسیده اند.

برای فائق آمدن بر مشکلات بر مشکلات فوق کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی در صدد چاره جویی بر آمده و در ماده 6 مکرر حمایتی فراتر از علائم تجارتی معمولی برای علائم تجاری مشهور پیش بینی و در نظر گرفته است.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

در بندهای (1) تا (3) ماده 6 مکرر کنواسیون یاد شده احکامی در رابطه با حمایت اضافی از علائم تجاری مشهور آمده است که به شرح زیر است:

1-کشور های اتحادیه متعهد می شوند خواه(راسا اگر قانون داخلی کشور اجاره دهد) خواه طبق تقاضای کتبی ذینفع علامت صنعتی یا بازرگانی که از نقل یا تقلبد یا ترجمه ای که موثر در ایجاد اشتباه با علامتی که مقام صالح کشور ثبت کننده یا استعمال کننده معتقد باشد که آن علامت از علائم مشهوره است و آن علامت مشهورهمتعلق به شخصی است که می تواند از کنوانسیون حاضر استفاده کند و آن علامت را برای هر نوع کالا یا کالاهای مشابه بکار ببرد تشکیل یافته است را رد کنند یا آن را باطل سازند و یا استعمال آن را ممنوع کنند.تعریف برند (علامت مشهور)

وقتی که قسمت اصلی علامت شامل نقل علامت مشهور یا تقلیدی باشد که موثر در ایجاد اشتباه با آن باشد نیز به همین ترتیب رفتار خواهد شد.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

2-برای تقاضای ابطال و حذف چنین علامتی مهلتی برابر لااقل 5 سال از تاریخ ثبت باید داده شود.

کشور های اتحادیه می توانند مهلتی را که در آن باید منع استعمال در خواست شود پیش بینی کنند.

3-ابطال و حذف یا منع استعمال علائمی که با سوء نیت به ثبت رسیده و یا استعمال شده اند در هر موقع می تواند تقاضا گردد.

تعریف برند (علامت مشهور)
تعریف برند (علامت مشهور)

با توجه به مراتب فوق ذکر نکات ضروری به نظر میرسد:

1-حمایت مقرر در این ماده مبتنی بر اصل سر زمینی است و هدف عمده این حمایت نیز جلوگیری از رقابت نا مشروع و سواری مجانی و همچنین ممانعت از گمزاه شدن و فریب مصرف کنندگان است.

2-مقررات این ماده ناظر به علائم تجاری است نه خدماتی تعریف برند (علامت مشهور)

3-مقررات و احکام مذکوره در ماده 6 مکرر ناظر به نظام های ملی است که نظام ثبت یا استفاده و یا هر دو نظام را برای حمایت از علائم تجاری انتخاب کرده اند.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

به عبارت دیگر عبارات ماده یاد شده به نحوی تنظیم یافته اند که کلیه کشور های عضو اتحادیه پاریس اعم از اینکه نظام ثبت را برای حمایت از علائم پذیرفته باشند یا نظام استفاده یا هر دو را مکلف به حمایت از علائم مشهور شوند.

4-با توجه به ماده یاد شده چنانچه علامت مشهوری در کشوری ثبت نشده ولی مردم این کشور بر اثر بازتاب تبلیغاتی که در خارج از آن کشور راجع به علامت بسیار مشهور مذکور به عمل آمده با ان آشنایی پیدا کرده اند مقامات صلاحیتدار کشوری که از آن تقاضای حمایت می شود می توانند با توجه به میزان شهرت علامت مشهور در کشور خود تقاضای حمایت را بپذیرند یا آن را رد نمایند.

جهت مشاوره حقوقی با ماتماس بگیرید.02126116691

5-از ماده 6 مکرر چنین استنباط شده که اگر علامت مشهوری بدون اینکه در کشور (B) ثبت شود در عرف تجارت کشور B بسیار مشهور باشد ولو علامت مشهور مذکور متعلق به کسی نباشد که از کنوانسیون پاریس میتواند استفاده کند مقامات صلاحیتدار کشور B باید از آن حمایت کنند .

یعنی اگر شخص ثالثی تقاضای ثبت آن علامت مشهور را در کشور B کرده یا آن را در کشور B به ثبت رسانیده یا در کشور B مورد استفاده قرار داده باشد مقامات صلاحیتدار کشور B در خواست ثبت را بسته به مورد رد یا باطل و یا استعمال علامت بسیار مشهور را روی کالای شخص ثالث منع خواهند کرد.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

6-حمایت های مقرر در کنواسیون پاریس عبارتست از:

  1. رد تقاضای ثبت علامت معارض با علامت مشهور
  2.  ابطال ثبت علامت معارض
  3.  منع استعمال علامت معارض

7-بر اساس ماده 6 یاد شده علامت معارض هر علامتی است که نقل تقلید یا ترجمه از علامت مشهور باشد و در مورد کالاهای یمسان یا مشابه به کار رود و یا ثبت شود.تعریف برند (علامت مشهور)

8-ماده 6 کنواسیون در رابطه با اینکه علامت مشهور چه علامتی است و ضابطه تشخیص ان کدام است ساکت است و راه حلی ارائه نداده است و تشخیص آن را به عهده مقامات صالح اداری یا قضایی گذاشته است.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

9-بند 2 ماده 6 مکرر کشورهای عضو کنوانسیون را مکلف نموده است که برای تقاضای ابطال ثبت علامت مهلتی حداقل به میزان 5 سال از تاریخ ثبت علامت معارض را مقرر دارند و در مورد تقاضای منع استعمال نیز کشورهای عضو را مکلف کرده که مهلتی را پیش بینی نمایند و همچنین بند (3) ماده 6 کنواسیون تقاضای ابطال ثبت یا منع استعمال در مواردی که ثبت یا استعمال علامت معارض از روی سوء نیت بوده باشد را محدود به مهلت های پیش بینی شده در قانون داخلی نمی داند.

به عبارت دیگر مهلت پنج ساله در این خصوص حکمفرما نخواهد بود.

10-با توجه به متن ماده 6 مکرر بدیهی است که حمایت از یک علامت جاری مشهور از این واقعیت صرف که آن علامت مشهور است ناشی می شود نه از ثبت آن علامت که مانع ثبت یا استعمال یک علامت تجاری معارض شود.

11-از یک علامت تجاری مشهور بر طبق ماده 6 مکرر فقط در صورتی حمایت می شود که برای علامت تجاری معارض ثبت اظهارنامه ثبت خود علامت یا استعمال آن علامت برای کالاهای یکسان یا مشابهی انجام شده باشد.

اینکه آیا شرایط مزبور رعایت شده یا نه توسط مقامات اداری یا قضایی کشوری که در آن حمایت درخواست شده تعیین می گردد.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.تعریف برند (علامت مشهور)

جهت مشاوره حقوقی با ماتماس بگیرید.02126116691