اظهارنامه ثبت علامت ( بخش اول)

در این مقاله ثبت سبز اظهارنامه ثبت علامت ( بخش اول) را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

خدماتی که ثبت سبز به شما گرامیان ارائه می دهد عبارت است از:

ثبت شرکت در ایران

ثبت شرکت در اروپا

ثبت شرکت در آسیا

ثبت شرکت در آمریکا

ثبت شرکت در استرالیا 

ثبت اختراع

ثبت طراحی صنعتی

ثبت برند (علامت تجاری)

از مجموع قوانین و مقررات داخلی مر بوط به علائم تحاری بویژه ماده 31 قانون مصوب 1386 اینطور استنباط می گردد که اصولا علامت تجاری در صورتی در ایران قابل حمایت کامل است که به ثبت رسیده باشد. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

نحوه ثبت علامت و همچین مدارک و مستنداتی که برای ثبت علامت در بعد ملی نیاز است تقریبا در همه کشورها با اندکی تفاوت، یکسان است. به عبارت دیگر اظهارنامه های ثبت علامت در کشورهای دارای ساختارهای مشابه هستند و اصولا یکی از تلاش های مهم سازمان جهانی مالکیت معنوی در اجرای ماده 4 کنوانسیون تاسیس سازمان جهانی  مالکیت معنوی این است که با اتخا تدابیر و تصویب کنوانسیون ها از قبیل موافقتنامه و پروتکل مادرید، معاهده سنگاپور و معاهده حقوق علائم تجاری رویه های ثبت علائم را در کشورهای عضو متحدالشکل نماید که این تلاش ها قدم های مهمی است در جهت یکسان کردن رویه کشورهای عضو در ثبت علامت تجاری که در دراز مدت می تواند فواید بسیاری را برای صاحبان علامت تجاری بدنبال داشته باشد بویژه از تشتت رویه ها جلوگیری نماید.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

در این قسمت از بحث به ثبت علامت تجاری در ابعاد ملی با تاکید و اتکا بر قانون مصوب 1386 و قوانین ملی برخی از کشورها می پردازیم :

اظهارنامه :

باتوجه به ماده 33 قانون مصوب 1386 و همچنین ماده 105 آیین نامه مربوط، ثبت علامت تجاری مستلزم تسلیم اظهارنامه به مرجع ثبت است.براساس ماده 106 آیین نامه ، اظهارنامه ثبت علامت باید در دو نسخه و در فرم مخصوص و به زبان فارسی تنظیم شده و پس از کر تاریخ، توسط متقاضی یا نماینده قانونی وی امضاء شود.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

با توجه به تبصره یل ماده 106 آیین نامه ، در صورتی که اسناد ضمیمه اظهارنامه و سایر اسناد مربوط به زبانی دیگر غیر فارسی باشد، ارائه اصل مدارک مورد نیاز همراه با ترجمه عادی کامل آن الزامی است. مرجع ثبت در صورت لزوم می تواند در جریان بررسی اظهارنامه ترجمه رسمی مدارک مذکور را مطالبه کند.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

همانطور که در ماده 107 آیین نامه آمده است، متقاضی باید اظهارنامه ثبت علامت را به صورت حضوری یا با پست سفارشی و یا در چهار چوب ماده 167 آیین نامه به مرجع ثبت تسلیم نماید.

ماده 167 آیین نامه، مرجع ثبت را مکلف کرده است با تجهیز امکانات فنی نسبت به الکترونیکی کردن کلیه مراحل اعم از ثبت داخلی یا بین المللی اختراعات، طرح های صنعتی و علائم از قبیل تسلیم، بررسی، اصلاح و ثبت اظهارنامه و انتشار آگهی و ثبت این مالکیت ها و تمدید اعتبار آن یا اعمال هرگونه تغییرات و انتقالات و همچنین پرداخت های مقرر، اقدامات مقتضی را معمول دارد.

جهت مشاوره حقوقی با ماتماس بگیرید.02126116691

بر اساس تبصره ذیل ماده یاد شده، تبادل اطلاعات مربوط به ثبت اختراعات، طرح های صنعتی و علائم با سازمان ها و موسسات یربط می تواند به صورت الکترونیکی انجام شود.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

اگرچه معاهدات بین المللی از جمله معاهده سنگاپور بر الکترونیکی کردن مراحل ثبت در کشورهای عضو تاکید دارد لیکن همانطور که بعدا خواهیم دید کشورها ملزم به کنار گاشتن روش سنتی و انجام کلیه مراحل ثبت از طریق الکترونیکی نیستند. در این معاهده در کنار روش سنتی ثبت و سیستم کاغی توصیه و تاکید شده است که کشورها از طریق الکترونیکی نسبت به انجام مراحل ثبت علامت اقدام نمایند.

بنابراین تکلیف سازمان ثبت به تهیه مقدمات ثبت الکترونیکی علامت تجاری می تواند اقدام مثبتی در جهت مدرنیزه کردن اداره مالکیت صنعتی باشد اگرجه فقدان تعیین مدت و ضمانت اجرا برای عدم انجام تکلیف فوق شاید تا حدی اثر این ماده را کمرنگ کرده است. به عبارت دیگر در قوانین از این قبیل تکالیف زیاد دیده می شود لیکن عدم تعیین ضمانت اجرای موثر و پاسخگو نبودن دستگاه ها در خصوص مورد، عملا موجب می شود که دستگاه ها و سازمان ها به راحتی از این تکالیف شانه خالی کنند.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

خلاصه اینکه با توجه به قانون مصوب 1386 و آیین نامه مربوط، متقاضی ثبت علامت می تواند از طریق مراجعه حضوری یا از طریق پست سفارشی و یا در صورت تهیه مقدمات، از طریق الکترونیکی نسبت به تسلیم اظهارنامه به اداره مالکیت صنعتی اقدام کند.

اظهارنامه ثبت علامت تجاری که به اداره مالکیت صنعتی تسلیم می شود بر اساس ماده 108 آیین نامه باید حاوی نکات زیر باشد :

 • اسم، شماره ملی، نشانی، کد پستی وتابعیت متقاضی و در صورتی که متقاضی شخصیت حقوقی است ، ذکر نام، نوع فعالیت، اقامتگاه، محل و شماره ثبت ، تابعیت ، مرکز اصلی و عنداللزوم هر شناسه دیگر آن الزامی است؛
 • اسم، شماره ملی، نشانی و کد پستی نماینده قانونی متقاضی در صورت وجود؛
 • اسم، نشانی و کد پستی شخص یا اشخاصی که صلاحیت دریافت ابلاغ در ایران را دارند، در صورتی که متقاضی مقیم ایران نباشد؛
 • الصاق نمونه ای از علامت در کادر مربوط؛
 • توصیف و تعیین اجزاء علامت و تعیین حروف مشخص در صورتی که علامت مورد درخواست ثبت مشتمل بر حروف خاص باشد؛
 • ذکر کالاها و خدماتی که علامت برای تشخیص آن ها به کار می رود، با تعیین طبقه یا طبقات درخواست شده طبق طبقه بندی بین المللی؛
 • کر حق تقدم در صورت درخواست؛
 • رشته فعالیت مالک علامت؛
 • ذکر علامت جمعی در صورتی که ثبت آن مورد درخواست باشد؛
 • در صورتی که علامت مشتمل بر کلمه یا کلماتی غیر از فارسی باشد، درج آوانویسی و ترجمه آن؛
 • کر رنگ، در صورتی که رنگ به عنوان صفت مشخصه و یا ویژگی خاص علامت باشد؛
 • کر سه بعدی بودن علامت در صورت درخواست ثبت آن؛
 • تعیین ضمائم؛

اگر اظهارنامه و سایر مدارک مربوط توسط اشخاص حقوقی به اداره مالکیت صنعتی تسلیم شده باشد باید از طرف اشخاص مجاز که در اساسنامه اشخاص حقوقی پیش بینی شده است امضاء شود.همچنین بر اساس تبصره 2 ماده یاد شده، اگر متقاضی ثبت علامت تجاری چند نفر باشند، شخصی که به نمایندگی از سایرین، حق مراجعه و مکاتبه با مرجع ثبت و انجام سایر تشریفات اداری لازم جز گواهی نامه علامت را دارد باید با کر اقامتگاه تعیین شود.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

این تبصره نیز دارای این مزایا است که از مراجعات همه متقاضیان ثبت علامت به اداره مالکیت صنعتی جلوگیری می نماید و در صورت تعدد متقاضی، فقط یک نفر به نمایندگی از بقیه برای پیگیری امور مربوط به ثبت علامت مراجعه می نماید و اداره ثبت مالکیت صنعتی هم در موراد ضرروی از قبیل نواقص، با این نماینده که اقامتگاه او در اظهارنامه تعیین شده است مکاتبه می نماید.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

( پایان بخش اول ) برای مطالعه ادامه این مطلب کلیک کنید

____________________________________________

جهت مشاوره حقوقی با ماتماس بگیرید.02126116691