انواع علامت تجاری-علائم جمعی

در این مقاله ثبت سبز انواع علامت تجاری-علائم جمعی را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

خدماتی که ثبت سبز به شما گرامیان ارائه می دهد عبارت است از:

ثبت شرکت در ایران

ثبت شرکت در اروپا

ثبت شرکت در آسیا

ثبت شرکت در آمریکا

ثبت شرکت در استرالیا 

ثبت اختراع

ثبت طراحی صنعتی

ثبت برند (علامت تجاری)

علامت جمعی نشانه ای است که برای متمایز کردن مبدا جغرافیایی مواد به بکار گرفته شده شیوه ساخت و کیفیت و یا سایر ویژگی های مشترک کالا و خدمات بنگاه هایی نختلف به کار می رود که با نظارت مالک آن که می تواند یک اتحادیه یا تعونی یا اشخاص حقوقی دیگر باشد این علامت مورد استفاده قرار می گیرد.

با توجه به تعریف فوق مالک علامت جمعی می تواند یک تعاونی یا اتحادیه یا اشخاص حقوقی دیگر از جمله یک ارگان عمومی باشد.

کنوانسیون پاریس برای حمایت مالکیت صنعتی حاوی مقررات و احکامی در رابطه با علامت جمعی است.

کنوانسیون پاریس از علامت جمعی تعریف نکرده است.

به موجب شق (3)بند(ج)ماده 5 کنوانسیون پاریس اگر موسسات صنعتی یا تجاری که مطابق مقررات داخلی کشوری که از آن تقاضای حمایت شده است مشاعا مالک علامت تجاری باشند و همان علامت را درباره محصولات واحد یا مشابه به کار برند این کار نه مانع ثبت آن می شود و نه در حمایتی که یکی از کشورها ی عضو اتحادیه از ان علامت می کند تاثیر دارد مشروط بر اینکه این استعمال مردم را به اشتباه نیاندازد و مخالف نفع عمومی نباشد. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

همچنین در ماده 7 مکرر کنواسیون پاریس مقرر شده است که:

1- کشورهای عضو اتحادیه متعهد می شوند اظهارنامه مربوط به علائم دسته جمعی متعلق به جماعاتی که وجودشان بر خلاف قوانین کشور مبدا نیست را بپذیرند و ار آن حمایت نمایند حتی اگر این جماعات دارای یک موسسه صنعتی یا تجاری نباشند.

2- تحت شرایط خاصی هر کشور عضو اتحادیه برای حمایت از علائم دسته جمعی تصمیم لازم را اتخاذ نموده و رای خواهد داد و در صورتی که این علامت مخالف نفع عمومی باشد از حمایت آن امتناع خواهد کرد.

3-معذالک حمایت این علائم را نمیتوان نسبت به هیچ یک از جماعاتی که وجود آنها مخالف قانون کشور مبدا  نباشند به علت اینکه جماعات  نامبرده در کشوری که حمایت آن مورد تقاضا است استقرار ندارد یا طبق قوانین کشور مزبور تشکیل نگردیده رد کرد.

آنچه که از مواد فوق می توان استنباط کرد این است که علامت جمعی تنها در صورت تقاضا از سوی اتحادیه ها (جماعات )و نه  اشخاص حقیقی (بدون اینکه جماعتی وجود داشته باشد ) قابل ثبت و حمایت است . ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

این اتحادیه ها لازم نیست دارای یک موسسه صنعتی یا تجارتی باشند .

در اینکه ایا اتحادیه ها لازم است دارای شخصیت حقوقی باشند در قوانین ملی کشور ها رویه واحدی وجود ندارد .

در حقوق انگلستان تقاضای ثبت علامت جمعی از سوی اتحادیه ها یی که فاقد شخصیت حقوقی هستند امکان پذیر است.

در موافقتنامه تریپس به علائم جمعی صراحتا اشاره نشده است لیکن با توجه به ماده 2 موافقتنامه یاد شده که اعضا را مکلف به رعایت مواد 1تا12 و 19 کنوانسیون پاریس کرده است روشن است که از نظر این موافقتنامه نیز علائم جمعی قابل حمایت هستند.

قوانین ملی اکثر کشور ها علامت جمعی را قابل حمایت می دانند.

بر اساس به ماده 49 قانون علائم تجاری انگلستان علامتی که کالاها یا خدمات اعضای یک اتحادیه که مالک علامت است را از کالاها و خدماتسایر تولید کنندگان مشخص و متمایز می سازد علامت جمعی نامیده می شود.

با توجه به تعریف فوق روشن است که در حقوق انگلستان علامت جمعی نوع خاصی از علامت تجاری است که توسط اعضای یک انجمن تجاری یا حرفه ای مورد در خواست ثبت و استفاده قرار می گیرد تا کالاها و خدمات اعضای آن انجمن را از کالاها یا خدمات دیگران متمایز سازد. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

همچنین با توجه به تعریف علامت تجاری جمعی در حقوق انگلستان  باید گفت که مالک علامت تجاری جمعی در حقوق یاد شده یک اتحادیه است.

اتحادیه به عنوان مالک علامت تجاری است.

همانطور که توضیح دادیم در حقوق انگلستان علامت جمعی در واقع نوعی از علامت تجاری است اما به هر حال میان این دو نوع علامت در حقوق انگلستان از حیث ماهیت و سایر ویژگی ها تفاوت های نیز وجود دارد که اهم آن ها به شرح زیر احصاء می گردد:

1-علامت جمعی توسط یک انجمن مورد درخواست ثبت قرار می گیرد و باید علامت متمایز کننده آن انجمن باشد .

2- علامت جمعی ممکن است شامل موردی باشد که نشانگر مبدا جغرافیایی کالا ها یا خدمات مربوط باشد از این رو در تعدادی از کشورها نشانه های جغرافیایی در قالب علامت جمعی مورد حمایت قرار می گیرند.

3- علامت جمعی نباید چیزی باشد که قابلیت گمراه کردن عموم را به دنبال داشته باشد.

4-در خواست کننده ثبت علامت جمعی باید ضوابط مربوطه به نحوه استفاده استفاده از علامت را نیز در اداره ثبت علائم تجاری به ثبت برساند. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

این ضوابط بایستی به ویژه افرادی که مجاز به استفاده از علائم می باشند،شرایط عضویت در انجمن و شرایط استفاده از علامت را در بر داشته باشد.

همچنین طبق قوانین انگلستان متقاضی علامت جمعی باید ظرف مدت 9 ماه از تاریخ تقاضا یک کپی از دستورالعمل حاکم بر استعمال علامت را به اداره ثبت علامت تسلیم کند.

این دستور العمل باید استعمال علامت و همچنین شرایط عضویت در اتحادیه و شرایط استعمال علامت را مشخص کند.

پس از تسلیم دستورالعمل مزبور تقتضای ثبت علامت جمعی قابل انتشار است تا چنانچه اعتراضی است ضورت گیرد. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

در آگهی مذکور باید درج شود  که مقررات دستورالعمل قابل دسترسی برای عموم می باشد .

هر نوع تغییر و اصلاحی در ضوابط و مقررات دستورالعمل باید با موافقت اداره ثبت مربوط صورت گیرد.

در اتحادیه اروپایی نیز تعریف اروپایی نیز تعریف علامت تجاری اروپایی بوده و در سراسر اتحادیه اروپا معتبر و قابل حمایت است.

بر اساس ماده L715-7 کد مالکیت صنعتی فرانسه علامت در صورتی علامت جمعی است که توسط اشخاص بر اساس مقرراتی که توسط مالک علامت ثبت شده صادر شده است مورد استفاده قرار گیرد.

در قانون 1310 ایران از علامت جمعی صراحتا ذکری به میان نیامده است.

علیرغم مراتب فوق قسمت اخیر ماده 1 قانون یاد شده می تواند ناظر به علامت جمعی با توجه به تعریفی که از ان ارائه دادیم باشد. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

در قسمت اخیر ماده یک قانون یک یاد شده امده است:ممکن است یک علامت تجاری برای تشخیص امتیاز محصول جماعتی از زارعین یا ارباب صنعت یا تجار و یا محصول یک شهر و یا یک ناحیه از مملکت اختیار شود.

همچنین در بند 5 ماده2 ایین نامه اصلاحی مصوب 1337 آمده است: در صورتی که علامت برای تشخیص امتیاز محصول جماعتی یا محصول یک شهر یا یک ناحیه از کشور اختیار از کشور اختیار شود گواهی نامه از طرف مقام صلاحیتدار دایر بر تصدیق استفاده از علامت مزبور بوسیله سازندگان کالاهای مربوط به آن در ایران مقام صلاحیتدار که اداره ثبت مکلف به قبول گواهی ان در مورد مراتب مذکور در این بند می باشد به ترتیب عبارتند از 1- اتحادیه صنفی 2- اطاق بازرگانی یا صنایع 3- شهرداری 4- فرمانداری.

در قانون 1386 به صراحت از علائم جمعی تعریف شده است . ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

با توجه به بند ب ماده 30 قانون یاد شده علامت جمعی یعنی هر نشان قابل رویتی که با عنوان علامت جمعی در اظهار نامه ثبت معرفی می شود و بتواند مبدا و یا هر گونه خصوصیات دیگر مانند کیفیت کالا یا خدمات اشخاص حقیقی و حقوقی که از این نشان تحت نظارت مالک علامت ثبت شده جمعی استفاده می کنند متمایز سازد.

با توجه به مراتب فوق ذکر نکات زیر ضروری به نظر می رسد:

1-در این تعریف علامت جمعی مانند علامت تجاری نشان قابل رویت تلقی شده است.

2- با توجه به تعریف یاد شده نقش و کارکرد علامت جمعی تمیز دادن مبداء و یا هر گونه خصوصیات دیگر یا خدمات مانند کیفیت کالا یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی است که از این نشان استفاده می کنند.

3-در اظهار نامه ثبت علامت باد به این امر که در خواست ثبت برای علامت جمعی است تصریح شود.

4- استفاده از علامت جمعی توسط اشخاص باید تحت نظارت مالک علامت ثبت شده و برابر با دستورالعمل صادره صورت گیرد.

5-اگر چه در متن ماده به موضوع شرایط استفاده از علامت جمعی اشاره ای نشده است لیکن با توجه به اینکه اشخاص باید تحت نظارت مالک علامت ثبت شده از ان استفاده کنند بدیهی است که این استفاده باید در چارچوب ضوابط و شرایطی صورت گیرد که در دستورالعمل مربوط خواهد آمد.

آیین نامه قانون مصوب 1368 دارای مواد مهمی در رابطه با علامت جمعی است . ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

به موجب بند 1 ماده 137 آیین نامه  اظهارنامه  ثبت علامت جمعی در صورتی پذیرفته خواهد شد که طبق ماده 42 قانون در اظهارنامه  به جمعی بودن علامت اشاره شده و نسخه ای از ضوابط و شرایط استفاده از آن نیز ضمیمه گردد در ضوابط و شرایط استفاده از علامت جمعی نیز باید خصوصیات مشترک یا کیفیت کالاها و خدمات تولیدی در یک منطقه جغرافیایی معین یا مورد تائید که که تحت آنها اشخاص می توانند از علامت مذکور استفاده کنند و همچنین ضمانت اجراهای مربوط به علائم و شرایط و ضوابط یاد شده تعیین گردد.

آگهی ثبت علامت جمعی باید همچنین شامل خلاصه ای از ضوابط و شرایط استفاده از آن علامت باشد.

به موجب بند 4 ماده یاد شده هر گونه تغییر در ضوابط و شرایط حاکم بر استفاده از علامت جمعی باید به صورت مکتوب توسط مالک ان علامت به مرجع ثبت اعلام شود .

اعلامیه یاد شده باید در دفتر ثبت قید شود.

تغییرات مذکور قبل از ثبت  هیچگونه اثری ندارد.

همچنین به موجب  بند 4 ماده یاد شده هر گونه تغییر در ضوابط و شرایط حاکم بر استفاده از علامت جمعی باید به صورت مکتوب توسط مالک آن علامت به مرجع ثبت اعلام شود.

اعلامیه یاد شده باید در دفتر ثبت شود. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

تغییرات مذکور قبل از ثبت هیچگونه اثری ندارد.

همچنین به موجب بند  5 ماده یاد شده علاوه بر مالک علامت جمعی ثبت شده سایر اشخاص مجاز نیز می توانند با رعایت شرایط و ضوابط مربوط از علامت یاد شده استفاده نمایند.

با توجه به مراتب فوق و شرایط و ویژگی هایی که برای علامت جمعی گفتیم روشن است که اگرچه علامت جمعی از مصادیق علامت تجاری است لیکن تفاوت هایی به شرح زیر میان آن ها وجود دارد:
  • علامت تجاری کالاها یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را از هم متمایز می سازد لیکن علامت جمعی مبدا و یا هر گونه خصوصیات دیگر مانند کیفیت کالا یا خدمات اشخاص حقیقی یا حقوقی را متمایز میکند.
  • استفاده از علامت جمعی باید در قالب شرایط و ضوابطی باشد که از قبال تعیین شده است.
  • استفاده از علامت تجاری صرفا توسط صاحب علامت یا در صورت اجازه بهره برداری توسط دارنده اجازه صورت می گیرد در صورتیکه در علامت جمعی اشخاص تحت شرایطی می توتنند تحت نظارت مالک علامت ثبت شده جمعی از علامت جمعی استفاده کند.
  • علامت تجاری توسط صاحب علامت یا اشخاص مجاز از طرف او قابل استفاده است لیکن در اینکه صاحب علامت جمعی بتواند از علامت جمعی شخصا استفاده کند اتفاق نظر وجود ندارد و اکثریت بر این اعتقادند که در این فرض صاحب علامت جمعی مانند اشخاص ثالث می تواند از علامت جمعی استفاده کند لیکن باید کلیه شرایط و ضوابط مربوط را مانند سایر اشخاص رعایت کند.
  • علامت تجاری توسط مالک علامت یاد شده یا اشخاص مجاز از طرف او قابل انتقال است و می توان استفاده از ان را در قالب مجوزهای بهره برداری به دیگران واگذار کرد.

اما در علامت جمعی یا اظهار نامه آن معمولا نمی تواند موضوع قرار داد اجازه بهره برداری قرار گیرد.

در خاتمه این قسمت از بحث یاد آوری نکات زیر ضروری به نظر می رسد:
  • علامت تجاری در کشور های در حال توسعه می تواند کاربرد زیادی داشته باشد زیرا شرکت های زیادی وجود دارند که هنوز ارزش اقتصادی و موقعیت تجاری آنچنانی پیدا نکرده اند که از علامت تجاری اختصاصی استفاده نمایند در این فرض این شرکت ها می توانند و به نفع آنهاست که کالایی که خود ساخته اند یا بطور طبیعی تولید کرده اند و یا دارای استاندارد خاصی هستند را در قالب علامت جمعی که تحت کنترل و نظارت دولت یا موسسات عمومی است مورد حمایت قرار دهند.
  • به طور خلاصه می توان گفت که علائم جمعی می توانند روشی موثر برای فروش مشترک محصولات گروهی از بنگاه ها و موسسات باشند که ممکن است شناسایی علائم انفرادی آنها توسط مصرف کنندگان یا توزیع آن ها توسط توزیع کنندگان عمده دشوار باشد.
  • به عنوان مثال علامت جمعی (ملیندا) توسط 5200 عضو تعاونی تولید کنندگان سیب در منطقه vallendinon و vdlledisele در ایتالیا استفاده می شود که کنسرسیوم ملیندا را در سال 1989 تاسیس کرده اند.
  • همانطور که توضیح دادیم در اینکه صاحب علامت جمعی بتواند خود از علامت جمعی ثبت شده استفاده کند اتفاق نظر وجود ندارد نظر غالب این است که این علامت می تواند توسط مالک علامت مزبور مورد استفاده از علامت جمعی را رعایت کند.
  • در علامت جمعی در مقایسه با علامت فردی و اختصاصی از حیث انتقال و اجازه بهره برداری محدودیت های خاصی وجود دارد برخی معتقدند که علامت جمعی قابل انتقال یا اجازه بهره برداری نیست زیرا این علامت بیش از علامت تجاری اختصاصی تضمین کننده مبدا کیفیت یا سایر ویژگی های کالا و خدمات است.

البته اینکه اصلا نتوان علامت جمعی را منتقل کرد قابل دفاع به نظر نمی رسد زیرا شرایط یا موقعیتی به وجود آید که ایجاب میکند علامت جمعی را بتوان از یک موسسه به موسسه دیگر منتقل کرد به عنوان مثال اگر وظایف صاحب علامت جمعی تغییر پیدا کند چرا نباید علامت جمعی قابل انتقال باشد.

البته می توان به منظور جلوگیری یا کاهش اعتبار علامت جمعی انتقال علامت جمعی را موکول و منوط به داشتن شرایطی کرد از جمله این شرایط می تواند این باشد که:

اولا:مقام صلاحیتداری انتقال علامت یاد شده را تصویب کند.

ثانیا: انتقال گیرنده متعهد به انجام شرایطی شود که برای استفاده از علامت جمعی یاد شده مقرر و در نظر گرفته شده است.

ثالثا:انتقال علامت جمعی در اداره ثبت علامت به ثبت برسد.

رابعا:انتقال گیرنده تعهد دهد که استفاده از علامت را تحت نظارت و کنترل موثر قرار دهد.

6-به موجب ماده 45 قانون ثبت اختراعات طرح های صنعتی و علائم تجاری ثبت علامت جمعی یا اظهارنامه آن نمی توان موضوع قرار داد اجلزه بهره برداری قرار گیرد.

7-در بعضی از نظام های ملی علامت جمعی شامل تاییدی نیز می گردد زیرا آن ها در جریان تجارت تمیز دهنده مبدا کیفیت روش ساخت خصوصیات یا سایر ویژگی های کالا ها یا خدمات هستند.

8-استفاده از علامت جمعی همانطور که گفتیم تابع شرایط و مقررات خاصی است .

در برخی از نظام ها برای تخلف از این شرایط و مقررات ضمانت اجراهای مناسبی تعیین شده است.

ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

جهت مشاوره حقوقی با ماتماس بگیرید.02126116691