آیین نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیر دولتی- اساسنامه و برنامه عملیاتی

در این مقاله ثبت سبز آیین نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیر دولتی-اساسنامه و برنامه عملیاتی را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

خدماتی که ثبت سبز به شما گرامیان ارائه می دهد عبارت است از:

ثبت شرکت در ایران

ثبت شرکت در اروپا

ثبت شرکت در آسیا

ثبت شرکت در آمریکا

ثبت شرکت در استرالیا 

ثبت اختراع

ثبت طراحی صنعتی

ثبت برند (علامت تجاری)

ماده20

موسسین موظفند اساسنامه پیشنهادی خود را در چهارچوب اساسنامه نمونه ای که به پیشنهاد بانک مرکزی به تصویب شورای پول و اعتبار می رسد،تنظیم نمایند.آیین نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیر دولتی-اساسنامه و برنامه عملیاتی

ماده 21

مرجع تصویب اساسنامه موسسه اعتباری و تغییرات بعدی آن شورای پول و اعتبار می باشد.

ماده22

موسسین موظفند برنامه عملیاتی مورد نظر خود را در چهارچوب تعیین شده توسط بانک مرکزی تهیه و به بانک یاد شده برسانند.آیین نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیر دولتی-اساسنامه و برنامه عملیاتیما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.