آیین نامه نحوه تأسیس و اداره موسسات اعتباری غیر دولتی – شرایط موسسین

در این مقاله ثبت سبز  آیین نامه نحوه تأسیس و اداره موسسات اعتباری غیر دولتی – شرایط موسسین را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

خدماتی که ثبت سبز به شما گرامیان ارائه می دهد عبارت است از:

ثبت شرکت در ایران

ثبت شرکت در اروپا

ثبت شرکت در آسیا

ثبت شرکت در آمریکا

ثبت شرکت در استرالیا 

ثبت اختراع

ثبت طراحی صنعتی

ثبت برند (علامت تجاری)

ماده18

موسسه موسسین اعتباری باید از شرایط زیر برخوردار باشند:

1-توان تامین سرمایه لازم برای تاسیس موسسه اعتباری.

2- در خصوص اشخاص حقوقی سپری شدن حداقل پنج سال از تاریخ فعالیت آن ها.

3-نداشتن سابقه محکومیت کیفری موثر.

4-نداشتن بدهی غیر جاری به بانک ها،موسسات اعتباری غیر بانکی و سایر بنگاه های واسطه پولی اعم از دولتی و غیر دولتی تحت نظارت بانک مرکزی.

5-شفاف بودن آورده آن ها از نظر منشاء.

6-قرار نگرفتن در شمول مصادیق موسسات و شرکت های دولتی موضوع مواد(3)و(4) قانون محاسبات عمومی کشور-مصوب1366

7- نداشتن سابقه چک برکشتی رفع سوء اثر نشده در نظام بانکی کشور.

8-نداشتن بدهی قطعی مالیاتی بر اساس فهرست اعلامی سازمان امور مالیاتی کشور به بانک مرکزی.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

جهت مشاوره حقوقی با ماتماس بگیرید.02126116691

تبصره1-مرجع تشخیص یا احراز شرایط فوق،بانک مرکزی می باشد.

تبصره2-در مورد اشخاص حقوقی ، علاوه بر شخص مزبور ، دارندگان بیش از پنجاه درصد سهام یا سرمایه آن ها نیز باید فاقد بدهی غیر جاری به بانک ها، موسسات اعتباری غیر بانکی و سایر بنگاه ها واسطه پولی اعم از دولتی یا غیر دولتی تحت نظارت بانک مرکزی باشند.

تبصره3-اشخاص حقوقی که بیش از پنجاه درصد سهام و یا سرمایه دارای حق رای آن ها به طور مستقیم متعلق به هر یک از موسسین باشد نباید بدهی غیر جاری به بانک ها موسسات ااعتباری غیر بانکی و سایر بنگاه های واسطه پوای اعم از دولتی یا غیر دولتی تحت نظارت بانک مرکزی د اشته باشند.

تبصره4- اشخاص حقوقی که بیش از پنجاه درصد سهامو یا سرمایه دارای حق رای آن ها به طور مستقیم متعلق به سهامدار هر یک از موسسسین باشد، باید فاقد بدهی غیر جاری به بانک ها ، موسسات اعتباری غیر بانکی و سایر بنگاه ها ی واسطه پولی اعم از دولتی یا غیر دولتی تحت نظارت بانک مرکزی داشته باشند.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.آیین نامه نحوه تأسیس و اداره موسسات اعتباری غیر دولتی – شرایط موسسین

ماده 19-سقف مجاز تملک سهام موسسه اعتباری به طور مستقیم یا غیر مستقیم برای هر شرکت سهامی عام یا تعاونی سهامی عام یا هر موسسه و نهاد عمومی غیر دولتی ده درصد و برای اشخاص حقیقی و سایر اشخاص حقوقی پنج درصد می باشد.

تبصره1-معاملات بیش از سقف های مجاز در این ماده توسط هر یک از اشخاص مذکور باطل و ملغی الاثر است .

افزایش سقف سهم مجاز از طریق ارث نیز مشمول این حکم است و وراث و یا اولیا قانونی آن ها ملزم به فروش مازاد بر سقف ظرف دو ماه پس از صدور گواهی حصر وراثت خواهند بود .ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

جهت مشاوره حقوقی با ماتماس بگیرید.02126116691

افزایش قهری سقف مجاز سهام به هر طریق دیگر باید ظرف سه ماه به سقف های مجاز این ماده کاهش یابد.

تبصره2-اشخاص حقیقی سهامدار موسسه اعتباری و اعضای خانواده آن ها شامل همسر فرزندان و همسران آنان برادر خواهر و پدر و مادر و شرکت هایی که اشخاص مذکور منفردا یا مشترکا در آنها نفوذ و کنترل موثر دارند،منحصرا تا سقفی مجاز هستند  سهام داشته باشند که نتوانند مشترکا  بیش از عضو هیات مدیره را در آن موسسه اعتباری تعیین کنند.

تبصره3-سقف تملک سهام موسسه اعتباری توسط اشخاص حقیقی و حقوقی خارجی و همچنین حداکثر میزان مشارکت آن ها  در  سرمایه موسسه اعتباری در ایران ، از شمول حدود مزبور مستثنی بوده و تابع ضوابط و مقررات خاص خود می باشد.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

تبصره4- سقف  مجاز تملک سهام موسسه  اعتباری توسط اشخاص متناسب با میزان مالکیت آن ها در سهام یا سرمایه اشخاص حقوقی مشارکت کنندهدر سهام موسسه اعتباری محاسبه می شود مگر در مواردی که به تشخیص بانک مرکزی آن شخص دارای کنترل و نفوذ موثر بر شخص حقوقی مزبور باشد .

در این حالت ، کل سهام متعلق به آن شخص حقوقی در موسسه اعتباری برای شخص مزبور نیز محاسبه خواهد شد.

تبصره5-در محاسبه سقف مجاز تملک سهام موسسه اعتباری  توسط اشخاص حقوقی دارندگان حداقل پنج درصد سهام یا سرمایه اشخاص حقوقی مذکور که قصد دارند در موسسه اعتباری سهامدار باشند نیز لحاظ خواهد شد.

تبصره6-واگذاری حقوق و منافع ناشی از سهام موسسه اعتباری از طریق اعطای وکالت به غیر ، به نحوی که حدود مجاز تملک سهام موسسه اعتباری توسط وکیل نقص گردد ممنوع است.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

آیین نامه نحوه تأسیس و اداره موسسات اعتباری غیر دولتی – شرایط موسسین

جهت مشاوره حقوقی با ماتماس بگیرید.02126116691