سرمایه مورد نیاز(آیین نامه نحوه تأسیس و اداره مؤسسات اعتباری غیر دولتی-سرمایه مورد نیاز)

در این مقاله ثبت سبز  آیین نامه نحوه تأسیس و اداره موسسات اعتباری غیر دولتی – شرایط موسسین را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

خدماتی که ثبت سبز به شما گرامیان ارائه می دهد عبارت است از:

ثبت شرکت در ایران

ثبت شرکت در اروپا

ثبت شرکت در آسیا

ثبت شرکت در آمریکا

ثبت شرکت در استرالیا 

ثبت اختراع

ثبت طراحی صنعتی

ثبت برند (علامت تجاری)

ماده13

حداقل سرمایه مورد نیاز برای تاسیس و فعالیت هر یک از انواع موسسه اعتباری به پیشنهاد بانک مرکزی توسط هیأت وزیران تعیین می شود.

ماده14

سرمایه مورد نیاز برای تاسیس موسسه اعتباری باید تماما توسط موسسان تعهد شده باشد و حداقل 50% آن پرداخت و قبل از تسلیم تقاضای تاسیس ،نزد بانک مرکزی سپرده شده باشد.

ماده 15

سرمایه مورد نیاز برای تاسیس موسسه اعتباری باید به صورت نقد و به پول رایج کشور پرداخت شود.

ماده 16

تامین سرمایه موسسه اعتباری نباید به طور مستقیم و یا غیر مستقیم از محل تسهیلات دریافتی از بانک ها ،موسسات اعتباری غیر بانکی و سایر بنگاه های واسطه پولی اعم از دولتی یا غیر دولتی تحت نظارت بانک مرکزی تامین شود.

ماده17ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

چنانچه مشخص شود اورده هر یک از موسسین به طور مستقیم یا غیر مستقیم از محل تسهیلات دریافتی بانک ها، موسسات اعتباری غیر بانکی و سایر بنگاه های واسطه پولی اعم از دولتی یا غیر دولتی تحت نظارت بانک مرکزی تامین شده است، اشخاص مزبور با اعلام بانک مرکزی از ترکیب موسسین حذف می گردند و لازم است ظرف یک ماه اشخاص دیگری جایگزین شوند .

در صورتی که مجموع اورده اشخاص حذف شده مذکور از ترکیب موسسین بیش از بیست درصد سرمایه پیشنهادی موسسین باشد تقاضای تسلیم شده ،کان لم یکن تلقی و تمام اجازه نامه های صادره لغو خواهد شد.ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.