کلیات

تأسیس و فعالیت موسسه اعتباری صرفا با رعایت این آیین نامه و در چهارچوب قانون پولی و بانکی کشور قانون عملیات بانکی بدون ربا و سایر قوانین و مقررات مربوط از جمله مصوبات شورای پول و اعتبار امکان پذیر است

ماده3

مرجع صدور اجازه نامه های اولیه تاسیس و فعالیت موسسه اعتباری بانک مرکزی است.

ماده4

اشتغال به عملیات بانکی بدون دریافت اجازه نامه های موضوع ماده (1) از بانک مرکزی ممنوع است مرتکب مشمول مجازات های مرتبط مقرر در قانون پولی و بانکی کشور قانون تنظیم بازار غیر متشکل پولی و سایر قوانین و مقررات مربوط می شود

ماده5

تاسیس موسسه اعتباری صرفا در قالب شرکت سهامی یا تعاونی سهامی عام با رعایت قوانین و مقررات مربوط امکان پذیر می باشد

تبصره-در خصوصو تعاونی های سهامی عام دریافت موافقتنامه اولیه وزارت تعاون مار و رفاه اجتماعی الزامی است

ماده6

تاسیس اعتباری برای تامین منابع مالی موسسین و اشخاص مرتبط با موسسه اعتباری ممنوع است

مصادیق اشخاص مرتبط با موسسه اعتباری توسط بانک مرکزی تعیین می شود

ماده7

مراجع ثبت شرکت ها نمیتوانند تقاضای تاسیس موسسه اعتباری را به ثبت برسانند مگر انکه اجازه نامه تاسیس صادر شده توسط بانک مرکزی و رونوشت گواهی شده

اساسنامه مربوط که به تصویب شورای پول و اعتبار رسیده است

ضمیمه تقاضای ثبت باشد

ماده8

در مواردی که بانک مرکزی تشخیص دهد موسسین تعهدات لازم را انجام نداده اند

و یا قادر به انجام تعهدات لازم و یا تاسیس و و راه اندازی موسسه اعتباری نیستند

و با اطلاعات ناقص ارایه نموده اند باید ضمن صدور اخطاریه برای موسسین مهلتی دو ماهه را برای انجام تعهدات آن ها تعیین نماید

پس از انقضای مهلت مذکور و در صورت عدم اقدام لازم از سوی موسسین برای ایفا ی تعهداتشان تقاضای تسلیم شده کان لم یکن تلقی و تمامی اجازه نامه های صادره لغو می شود

ماده9

اشخاصی که به منظور اخذ اجازه نامه تاسیس موسسین اعتباری اطلاعات کذب یا گمراه کننده و یا اسناد و مدارک جعلی و غیر معتبر به بانک مرکزی ارایه نمایدو یا اطلاعاتی موثر را کتمان کنند بانک مرکزی ضمن لغو تمامی اجازه نامه های صادره می تواند با مراجعه به محاکم قضایی تعقیب کیفری انها را درخواست نماید

چنین اشخاصی تا ده سال نمی توانند

تقاضای جدیدی را برای تاسیس تمامی نهادهای تحت نظارت بانک مرکزی ارایه نمایند

تبصره-مرجع تشخیص و احراز موارد مذکور در این ماده بانک مرکزی است

ماده10

بانک مرکزی موظف است ظرف 3 ماه پس از لازم الاجرا شدن این ایین نامه شیوه نامه اخذ اجازه نامه تاسیس موسسه اعتباری متضمن شرایط و فهرست مدارک لازم براز اخذ اجازه نامه تاسیس موسسه اعتباری چگونگی تسلیم درخواست اجازه نامه

تاسیس مراحل بررسی و صدور اجازه نامه و سایر موارد مربوط را تدوین نموده

و از طریق درج در پایگاه اطلاع رسانی خود و در صورت لزوم سایر روش ها یه اطلاع عموم برساند

ماده11

بانک مرکزی حسب شرایط و پش از اخذ موافقت شورای پول و اعتبار می تواند بررسی هر گونه در خواست برای اجازه نامه تاسیس موسسه اعتباری و صدور اجازه نامه برای در خواست های واصله را تا مدت زمانی معین به حالت تعلیق دراورد

ماده12

بانک مرکزی موظف است پشس از موافقت شورای پول و اعتبار امکان تاسیس و فعالیت انواع موسسات اعتباری را بر حسب شاخص ها و معیار هایی از قبیل منطقه جغرافیایی و نوع نحوه فعالیت فراهم نماید

جهت مشاوره حقوقی با ماتماس بگیرید.02126116691