سایر مقررات فعالیت موسسات بیمه مناطق ازاد

در این مقاله ثبت سبز  سایر مقررات فعالیت موسسات بیمه مناطق ازاد را به صورت جامع ارائه می دهد.ثبت شرکت و انتخاب وایجاد صحیح آن بسیار حساس و اساسی است. ما با افتخار اعلام می داریم که ثبت شرکت شما را در اروپا و آسیا و… در اسرع وقت انجام می دهیم. ثبت شرکت و  ثبت برند (علامت تجاری) خود را در تمام جهان به ثبت سبز بسپارید.

خدماتی که ثبت سبز به شما گرامیان ارائه می دهد عبارت است از:

ثبت شرکت در ایران

ثبت شرکت در اروپا

ثبت شرکت در آسیا

ثبت شرکت در آمریکا

ثبت شرکت در استرالیا 

ثبت اختراع

ثبت طراحی صنعتی

ثبت برند (علامت تجاری)

ماده27

موسسات بیمه و نمایندگان و کارگزاران رسمی بیمه مسوول جبران خساراتی می باشد که در اجرای وظایفشان به سبب تقصیر و یا مساحمه آنها یا کارکنانشان به دیگران وارد آید هر موسسه بیمه در ر سته یا رشته های معینی که پروانه بیمه ندارد

راسا یا به وسیله نمایندگان خود قبول بیمه نماید مکلف به جبران خسارت زیان دیده خواهد بود.

ماده28

از عملیان اشخاصی که بدون تحصیل پروانه مبادرت به عملیات بیمه و یا بیمه موضوع اتکایی موضوع این ایین نامه نمایند به در خواست بیمه مرکزی ایران توسط سازمان جلوگیری به عمل امده و به علاوه در صورت لزوم بیمه مرکزی ایران توسط سازمان جلوگیری به عمل امده و به علاوه در صورت لزوم بیمه مرکزی ایران اشخاص مزبور را بر اساس مقررات ماد ه 21 ضوابط شرکت ها و مالکیت های صنعتی و معنوی در مناطق ازاد و سایر قوانین و مقررات مربوط از طریق مراجع ذی صلاح تحت پیگرد قرار خواهد داد.

ماده29

رییس شورای عالی بیمه در کلیه مواردی که اعضا ی شورای عالی بیمه را به منظور اتخاذ تصمیم نسبت به موضوعات مربوط به تاسیس یا فعالیت موسسات بیمه در مناطق ازاد دعوت می نماید از دبیر شورای عالی مناطق ازاد یا نماینده وی نیز برای شرکت در جلسه دعوت می کند در این جلسات دبیر شورای عالی مناطق ازاد یا نماینده وی نیز حق رای خواهد داشت.

ماده30

فعلیت موسسات موضوع این ایین نامه تنها تابع مقررات این ایین نامه است و در موارد پیش بینی نشده ازحیث اداره امور موسسه تابع تجارت و  قانوناصلاح قسمتی از قانون تجارت خواهد برد.

ماده31

از تاریخ تصویب این ایین نامه کلیه مقررات مغایر با ان در منطقه لغو می شود.

_________________________________________

جهت مشاوره حقوقی با ماتماس بگیرید.02126116691